Социально-педагогические условия формирования здорового образа жизни подрастающего поколения

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 5

1.1. Проблема виховання навичок здорового способу життя у наукових дослідженнях 5

1.2. Основні соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у дітей та молоді 8

1.3. Складові культури здорового способу життя, критерії та рівні її сформованості у школярів 13

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я З У ШКОЛЯРІВ 22

2.1. Зміст соціально-педагогічної діяльності з формування здорового способу життя підростаючого покоління 22

2.2. Комплексна програма «Соціально-педагогічної діяльності з формування здорового способу життя у молодших школярів» 27

2.3. Діяльність соціального педагога щодо попередження та профілактики шкідливих звичок у дітей та підлітків 33

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема збереження та цілеспрямованого формування здоров’я дітей та молоді в сучасних умовах розвитку українського суспільства має виключну значимість та актуальність, оскільки безпосередньо пов’язана із проблемою існування держави. Життя і здоров’я людини є найвищою цінністю й одним із головних показників цивілізованості суспільства.

Здоров’я підростаючого покоління – це інтегральний показник їхнього фізичного, психічного і соціального благополуччя, гармонійності процесів росту та розвитку. Воно залежить від багатьох медико-біологічних та соціально-економічних факторів, але найбільше впливає на нього довкілля, умови життєвого та навчального середовища.

Важливість виховання здорового способу життя у дітей та молоді обумовлена розумінням, що лише з раннього дитинства можна прищепити основні знання, навички і звички з охорони здоров’я, які згодом перетворяться у важливий компонент загальної культури людини і вплинуть на формування здорового способу життя усього суспільства. Саме у шкільному віці закладається майбутній потенціал здоров’я.

Здоров’я підростаючого покоління і формування правильного поняття про здоровий спосіб життя у молоді, є головним завданням системи національної освіти. Зокрема, на необхідність удосконалення роботи системи освіти щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та морального здоров’я школярів, формування в них умінь та навичок здорового способу життя вказують Конституція Украї­ни, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню осві­ту», Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, Національна програма «Діти України», Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку духов­ності, захисту моралі та формування здорового способу життя» [9].

Проблема збереження, зміцнення та відновлення здоров’я осо­бистості розглядається з різних наукових позицій у працях філо­софів, медиків, психологів, соціологів. Концептуальні основи здоров’язберігаючого виховання зак­ладені в працях Є.Бойченко [2], Т.Бондар [4], О.Вознюк [6], О. Леонтьєва [14], В. Оржеховської [16], І. Сапуги [20] та ін.

Отже, актуальність, соціальна та педагогічна значущість проблеми, практична потреба у її вивченні зумовили вибір теми курсової роботи.

Об’єкт дослідження – процес формування здорового способу життя підростаючого покоління.

Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови формування умінь і навичок здорового способу життя школярів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати соціально-педагогічні умови формування вмінь і навичок здорового способу життя підростаючого покоління.

Для досягнення поставленої мети, необхідно вирішити наступні завдання:

- проаналізувати науковулітературу з проблеми дослідження;

- дослідити основні соціально-педагогічні умови формування відповідального ставлення до власного здоров’я у дітей та молоді;

- окреслити складові культури здорового способу життя, критерії та рівні її сформованості у школярів;

- розкрити зміст соціально-педагогічної діяльності з формування здорового способу життя підростаючого покоління.

В ході дослідження були використані наступні методи дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури; класифікація і систематизація теоретичних даних; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Социально-педагогические условия формирования здорового образа жизни подрастающего поколения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.