Влияние семейных традиций на первичный профессиональный выбор личности (младшего школьника)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ОСОБИСТОСТІ 5

1.1. Професійний вибір особистості, як психолого-педагогічна проблема 5

1.2. Основні фактори впливу на професійні наміри школярів 8

1.3. Вплив батьків на вибір професії дитиною 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СІМЕЙНИХ ТРАДИЦІЙ НА ПЕРВИННИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР ОСОБИСТОСТІ 19

2.1. Виявлення рівня профорієнтаційний знань молодших школярів 19

2.2. Використання сімейних традицій на формування професійного вибору особистості 23

2.3. Аналіз результатів дослідження 34

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Провідне завдання навчально-виховних закладів системи освіти України — підготувати конкретну людину до активної професійної діяльності у сфері матеріального й інтелектуального виробництва. Важливе місце у цій діяльності має посідати науково обґрунтована пропедевтична орієнтація молоді на певні види професій з урахуванням особистих інтересів у початковій школі.

Можливості для професійного вибору досить широкі. Проте рівень профорієнтаційної роботи загальноосвітніх навчально-виховних закладів, особливо початкової школи недостатній. Тому цілком логічно, що аналіз сьогоденної шкільної практики засвідчує підвищений інтерес до профорієнтаційної роботи.

Для розв'язання даної проблеми необхідно, щоб початкова професійна орієнтація була одним із важливих завдань сучасної загальноосвітньої школи. Нові реалії суспільної дійсності, її розвиток об'єктивно створюють передумови для вдосконалення навчально-виховного процесу у початкових класах, оволодіння молодшими школярами системою профорієнтаційних знань, умінь і навиків, які є необхідною та важливою базою для подальшої успішної профорієнтації в старших класах. Таким чином в процесі навчання учні будуть отримувати знання не лише з основ наук, а й поступово готуватися до вибору певної професії.

Не менш важливим є вплив сімейних традицій на первинний професійний вибір особистості. Уявлення та оцінки щодо професії та роботи, які передають батьки своїм дітям, поєднуються з тим, як діти сприймають професійну зайнятість своїх батьків. Позитивний або негативний досвід, можливості батьків діяти та знаходити своє місце в цій сфері життя, впливають на думки, ставлення та сподівання дітей щодо вибору майбутньої професії.

Педагогічна наука має певний досвід щодо визначення шляхів і засобів використання профорієнтаційного матеріалу на первинний професійний вибір особистості. Значний інтерес мають праці вчених, зокрема з таких проблем: розробка теоретичних аспектів професійної орієнтації молодших школярів (Гладкова М.В., Йовайша Л.А., Сахаров В.Ф., Павлютенко Е.М, Чистякова С.Н.), залучення учнів до творчої діяльності як засобу розвитку у молодших школярів інтересу до професій, праці поєднання між собою різноманітних методів та форм з урахуванням своєрідності профорієнтаційного матеріалу (Ватульова О.Г., Воробйова Т.А., Зайцева О., Ігнатенко П.А., Тименко В.П.).

Об’єкт дослідження – професійна орієнтація учнів початкових класах.

Предмет дослідження ─ педагогічні умови, що забезпечують ефективність професійної орієнтації молодших школярів.

Мета дослідження ─ теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати методику використання сімейних традицій на первинний професійний вибір особистості.

Відповідно до мети та гіпотези дослідження були встановлені такі завдання:

─ вивчити стан проблеми у педагогічній теорії та практиці;

─ визначити педагогічні умови використання профорієнтаційної роботи у початкових класах;

─ розробити експериментальну методику профорієнтаційної роботи з батьками учнів початкових класів;

─ зробити кількісний і якісний аналіз результатів експериментального дослідження.

Основними методи дослідження виступали: аналіз педагогічних джерел; вивчення та аналіз масового педагогічного досвіду; бесіда; спостереження; анкетування;педагогічний експеримент.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Закрыть

Влияние семейных традиций на первичный профессиональный выбор личности (младшего школьника)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.