Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПІВРОБІТНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З СІМ’ЄЮ В РОЗУМОВОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 5

1.1. Проблема розумового виховання дошкільників у психолого-педагогічній науці 5

1.2. Зміст та завдання розумового виховання дітей в дошкільному закладі 10

1.3. Засоби розумового виховання дітей дошкільного віку 14

1.4. Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім’ї щодо виховання дитини 20

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 26

2.1. Аналіз рівнів розумового розвитку дітей дошкільного віку 26

2.2. Форми роботи з батьками, які сприятимуть розумовому вихованню дітей у сім’ї 34

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 40

ВИСНОВКИ 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45

ДОДАТКИ 47

ВСТУП

Актуальність дослідження. Всебічний розвиток особистості дитини забезпечується єдністю морального, розумового, естетичного і фізичного виховання. Розумове виховання виступає не тільки як оволодіння знаннями і способами розумової діяльності, але і як формування певних якостей особистості дитини.

Розумове виховання - це спеціально організований педагогічний процес, спрямований на формування у дошкільнят системи елементарних знань і умінь, способів розумової діяльності, а також на розвиток здібностей дітей і потреби в розумовій діяльності. Метою розумового виховання є підвищення рівня загального розвитку дошкільників. У дошкільному віці дитина засвоює основи знань про навколишній світ, взаємини людей, про зовнішні якості, внутрішні, суттєві зв'язки предметів.

Розумове виховання забезпечує необхідний рівень розвитку дитини під час систематичного навчання, в іграх і на заняттях, у повсякденному житті. Визначальну роль при цьому відіграє спілкування з дорослими і власна пізнавальна діяльність. Особливої уваги батьків і педагогів потребує формування у дітей основ культури розумової праці, що є передумовою високопродуктивної інтелектуальної діяльності в дорослому віці.

Важливими напрямами розумового виховання, крім розвитку ерудиції, формування світогляду, оволодіння системою наукових і прикладних знань, досвіду пізнавальної діяльності, здатності до прийняття нетрадиційних рішень, що загалом характеризують інтелект людини, є формування емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу, до себе, а також розвиток пізнавальних інтересів, потреби у самоосвіті. Основи цих важливих складових особистісного й інтелектуального розвитку закладаються у дошкільному віці.

Проблемою розумового виховання дошкільників займалися багато зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема вона знайшла своє відображення в працях Я.Коменського, Й.Песталоцці, К.Ушинського, Ю.Фаусек, Л.Шлегер, Є.Тихеєвої. Окремі аспекти проблеми піднімали вчені М.Поддьяков, М.Веракса, Л.Парамонова, С.Ніколаєва, Л.Артемова, П.Поніманська.

У дослідженнях Т.І.Бабаєвої, Л.А.Венгер, Н.Ф. Виноградової, А.В.Запорожця, А.А.Люблінської, А.І.Сорокіної та ін. підкреслюється думка про те, що діяльність повинна ставити дитину перед необхідністю направляти свою розумову активність на пошук та використання наявних у неї знань і дій для вирішення нового завдання.

Об’єкт дослідження діти дошкільного віку.

Предмет дослідження розумове виховання дітей дошкільного віку.

Мета курсової роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці особливостей розумового виховання дітей дошкільного віку у співробітництві дошкільного закладу та сім’ї.

Відповідно до мети курсової роботи необхідно реалізувати такі завдання:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження

- розкрити сутність та завдання розумового виховання дітей дошкільного віку;

- визначити засоби розумового виховання дошкільників;

- дослідити особливості співробітництва дошкільного закладу та сім’ї в розумовому розвитку дитини дошкільного віку;

- провести педагогічний експеримент та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; діагностичні: аналіз документації з метою виявлення стану досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент; статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей в умственном воспитании детей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.