Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 5

1.1. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей учнів початкових класів 5

1.2. Особливості розвитку творчої компетентності учнів молодших класів 10

1.3. Умови успішного розвитку творчих здібностей молодших школярів 14

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 17

2.1. Можливості навчальних предметів щодо формування компетентності творчої діяльності 17

2.2. Методика розвитку творчих здібностей молодших школярів через інноваційні технології 20

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. Основними принципами реформування змісту сучасної шкільної освіти в Україні є гуманітаризація, диференціація та інтеграція. Їх реалізація має на меті формування творчої особистості як умови й результату повноцінного результату навчання.

Роль творчості в навчально-виховному процесі обумовлюється низкою важливих міркувань. По-перше, творчість допомагає виробляти вміння вирішувати нові задачі, орієнтуватися в нових умовах, долати різноманітні труднощі. По-друге, творчість пробуджує та стимулює розвиток інтересів до діяльності, оскільки завжди пов’язана з відкриттям нового, знаходженням чогось раніше невідомого.

Творча діяльність – найскладніша, тому навчання в умовах творчої праці певною мірою гарантує в майбутньому успішну діяльність у менш складних умовах, а також постійну спрямованість на раціоналізацію своєї праці, покращення її якості та ефективності.

У цьому зв’язку виникає необхідність постановки нових та впровадження раніше розпочатих досліджень, які допомагають виявити суб’єктивні та об’єктивні умови, за яких оволодіння вміннями стане ефективним засобом естетичного та морального виховання особистості.

Вивчення психологічних та педагогічних механізмів виявлення творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку є однією з актуальних проблем сучасної освіти. Це зумовлено специфікою розвитку суспільства, психологічної науки та педагогічної практики. Творчість лежить в основі як загального розвитку природи, еволюції, так і в розвитку кожної окремої особистості, в її самоідентифікації, оскільки кожна людина від природи наділена здатністю до творчості, творчим потенціалом. Розвиток творчих здібностей передбачає впровадження у навчально-виховний процес гуманістичного принципу організації освіти, коли в центрі знаходиться особистість учня з її потребами, інтересами і можливостями.

В історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки визначенню понять "творчість", "творча особистість", "творчі здібності" значну увагу приділяли науковці В. Андреєв, Д. Богоявленська, Р. Грановська, В. Кан-Калик, С. Сисоєва, Я. Пономарьов, О. Матюшкін та ін.

Об’єкт дослідження – учні початкових класів.

Предмет дослідження - зміст, структура та засоби розвитку творчої компетентності учнів молодших класів.

Мета курсової роботи - обґрунтувати особливості розвитку творчої компетентності молодших школярів у процесі навчання.

Виходячи з мети, завданням роботи є:

визначити психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей учнів початкових класів;

розглянути особливості розвитку творчої компетентності учнів молодших класів;

дослідити можливості навчальних предметів щодо формування компетентності творчої діяльності;

описати методику розвитку творчих здібностей молодших школярів через інноваційні технології.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичний аналіз, синтез, індукція, порівняння, узагальнення, систематизація, моделювання та ін.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Развитие творческой компетентности младших школьников в процессе обучения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.