Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 5

1.1. Сутність та завдання превентивного виховання учнів. 5

1.2. Організація превентивного виховання у працях В.О. Сухомлинського. 8

1.3. Заходи та методи превентивного виховання школярів. 14

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ.. 22

2.1. Особливості превентивного виховання дітей з особливими освітніми потребами  22

2.2. Створення превентивного виховного простору для учнів з особливими освітніми потребами. 26

ВИСНОВКИ.. 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема превентивності завжди була і є пріоритетною в системі психолого-педагогічних, медичних, правових, соціологічних досліджень у різних країнах світу. В Україні ця проблема набуває особливої гостроти, оскільки молодь формується в складних соціокультурних умовах економічних і політичних суперечностей, неврівноваженості соціальних процесів, криміногенності суспільства.

Спостерігається тенденція до загострення соціально-економічних, психолого-педагогічних та медико-біологічних факторів, які детермінують деструктивну поведінку неповнолітніх. Зростає чисельність дітей з порушенням норм поведінки та тих, які відносяться до „групи ризику”.

Наразі в дитячому, підлітковому середовищі спостерігається нехтування правовими, моральними, соціальними нормами, спад інтересу до навчання і суспільно корисної праці. Особистість сучасної учнівської молоді вирізняє не лише прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовна спустошеність, цинізм, жорстокість, прояви різних форм насильства та агресії, грубе ставлення до дорослих, низький рівень емоційної прихильності до членів родин, невідвідування навчальних занять, відчуження від шкільного середовища, злочини, скоєні неповнолітніми, а й відбувається інституалізація девіантної поведінки.

Девіантна поведінка дітей і молоді торкається усіх сфер соціального функціонування і проявляється у насильстві та агресії, негативному ставленні до оточення, нездатністю прогнозувати результати своєї поведінки, низькими комунікативними навичками. Про складність ситуації свідчить також погіршення стану здоров’я сучасних дітей і молоді.

Концепція превентивного виховання побудована на відмові від методологічної ортодоксальності й переході до новітніх гуманістичних психолого-педагогічних технологій, спрямованих на допомогу особистості у вирішенні нею як індивідуальних, так і колективних проблем на основі соціально значущої системи цінностей.

Деякі аспекти зазначеної проблеми вже висвітлено в окремих дослідженнях. Зокрема, превентивна діяль­ність педагога, вихователя, класного керівника знайшла відображення у працях В. Алфімова, В. Оржеховської, О. Пилипенка, Г. Сагач та інших. Проблема профілактики девіантної поведінки неповнолітніх розроблялась у дослідженнях І. Козубовської, В. Татенка, В. Терещенко, Т. Титаренко, Т. Федорченко та ін.

Об’єкт дослідження – учні з особливими освітніми потребами.

Предмет дослідження – форми та методи превентивної виховної роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

Метою курсової роботи є розкрити сутність та методи організації системи превентивного виховання учнів з особливими освітніми потребами.

Виходячи з мети, у курсовій роботі визначено такі завдання:

- розкрити сутність та завдання превентивного виховання учнів;

- дослідити організацію превентивного виховання у працях В.О. Сухомлинського

- визначити заходи та методи превентивного виховання школярів;

- описати особливості створення превентивного виховного простору для учнів з особливими освітніми потребами.

Для того, щоб розв’язати поставлені завдання і досягнути мети дослідження були використані такі методи роботи: аналіз наукової літератури; спостереження; бесіда; вивчення передового педагогічного досвіду; теоретичне узагальнення.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Превентивно-воспитательная работа с учащимися с особыми образовательными потребностями

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.