Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ВИХОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 5

1.1. Сутність, функції  та структура процесу навчання. 5

1.2. Виховний потенціал уроку як фактор формування ціннісних орієнтацій молодшого школяра. 16

1.3. Особливості виховного впливу в роботі з молодшими школярами. 25

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СФОРМОВАНОСТІ  УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 32

2.1. Організація та зміст експериментального дослідження. 32

2.2. Методика формування навчальної діяльності учнів молодших класів. 36

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментального дослідження. 40

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 46 

ВСТУП

Актуальність дослідження.Всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркування, любов до рідної мови, уміння зв’язно, логічно і образно розповідати виховуються в початкових класах школи. Від учителя початкових класів в значній мірі залежить, якими виростуть діти, чи знайдуть вони самих себе.

Звичайно навчання нерозривно пов’язано з вихованням, адже не може вчитель учити писати, читати та рахувати, забуваючи звертати увагу учнів на гарні манери, ввічливість, прививати любов до природи, до рідної землі, вчити любити та поважати свій народ та батьків.

Успіх виховання залежить від багатьох причин і насамперед від застосування правильних його методів. В даній роботі висвітлені основні методи виховання, пояснюється їх суть застосування в конкретних умовах взаємної діяльності вчителя і учня.

В свою чергу методам виховання й навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя і школи в цілому теж, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. І не дивлячись на це, проблема методів виховання як в теорії виховання, так і в реальній педагогічній практиці залишається дуже актуальною і час від часу породжує гострі дискусії на сторінках педагогічної літератури. Вони пояснюються безперервними спробами теоретиків перейти від емпіричних описів окремих груп методів до обґрунтування наукової системи методів виховання і пояснення їх сутності на основі розкриття природи методів виховання і розробки основ їх класифікації.

Історія розвитку і становлення даних методів дуже своєрідна. Вчені-педагоги, спостерігаючи за процесом в школі, звернули увагу на величезну різноманітність видів діяльності вчителів та учнів на уроці.Та якість педагогічного процесу не можна забезпечити лише методичною його досконалістю, працездатністю вчителя, добрим обладнанням тощо. Виховання по-різному впливає на розумовий розвиток залежно від того, наскільки успішно воно виховує в учнів повноцінні мотиви учіння.

Проблемами удосконалення організаційних форм і методів навчання й виховання займалися Я.А. Коменський, Песталоцці, Г.С. Сковорода, О. Ващенко. В останні роки питання вдосконалення організаційних форм і методів розглядалися в роботах А.М. Алексюк, Ю.К. Чабанського, В.О. Онищука, О.Я. Савченко, І.Ф. Варламова та ін.

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес у початковій школі.

Предмет дослідження - взаємозв’язок навчання та виховання у системі початкової освіти.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити виховні аспекти учбової діяльності молодших школярів.

Завдання, які ставляться при написанні роботи:

визначити сутність та функції процесу навчання;

дослідити сучасні форми, методи та технології формування навчальної діяльності учнів молодших класів;

визначити виховні аспекти уроку в початкових класах;

здійснити експериментальну перевірку сформованості навчальної діяльності учнів початкових класів.

Для того, щоб розв’язати поставлені завдання і досягнути мети дослідження були використані такі методи роботи: метод вивчення теоретичних джерел; спостереження; аналіз документації; моделювання ситуацій, педагогічний експеримент.

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Воспитательные аспекты учебной деятельности в системе начального образования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.