Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ЗМІСТ, СТРУКТУРА ТА СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО УРОКУ ЧИТАННЯ   5

1.1. Читання як навчальний предмет, його завдання. 5

1.2. Освітнє і виховне значення уроків читання. 8

1.3. Поняття дидактичної структури уроку. Сучасні вимоги до уроку читання. 11

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ.. 17

2.1. Методика проведення та структура уроків класного читання. 17

2.2. Уроки узагальнення знань та їх структура. 27

2.3. Застосування опрацьованих дидактичних структур у практиці проведення уроків читання. 31

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ВСТУП

Актуальність дослідження. Найважливіше завдання початкової школи - навчити дітей вчитися, а це неможливо без уміння читати й працювати з книжкою. Велике значення у цьому процесі відводиться тому, урокам читання.

Предмет «Читання» у початкових класах – це органічна складова освітньої галузі «Мова і література». Він охоплює як класне, так і позакласне читання. Основне завдання читання як навчального предмета – формування в учнів першооснов самостійної читацької діяльності, виховання особистості дитини засобами художніх та науково-пізнавальних творів та розвиток мовленнєвих навичок.

На уроках читання мають вирішуватися першочергові завдання: формування і розвиток мовленнєвих умінь і навичок, провідною з яких є повноцінна навичка читання; розвиток інтересу до читання, ознайомлення учнів з дитячою літературою в багатоманітності її тематики, жанрових форм; формування повноцінного сприймання, розуміння, відтворення художніх, науково-пізнавальних текстів через відтворення відповідних навчальних і читацьких умінь; розвиток емоційної і почуттєвої сфери учнів, образного мислення, уміння висловлювати елементарні оцінні судження щодо прочитаного; формування морально-етичних уявлень і почуттів, збагачення соціального досвіду школярів; розвиток творчих здібностей учнів; формування спеціальних умінь самостійно і продуктивно працювати з дитячою книжкою, різними джерелами друкованої продукції для знаходження потрібної інформації; орієнтуватися у світі книжок і вибирати їх для задоволення власних пізнавальних потреб.

Сучасна методика класного читання базується на теоретичних положеннях, які розроблені такими науками, як літературознавство, психологія, педагогіка. Для правильної організації роботи над художнім текстом учителеві необхідно врахувати не тільки його специфіку, а й психологічні основи процесу читання на різних етапах навчання, особливості сприймання й засвоєння тексту молодшими школярами тощо.

В теоретико-методичній спадщині Ф.І. Буслаєва, К.Д. Ушинського, І.І.Срезневського, О.M. Пєшковського й інших велика увага приділяється питанням навчання читанню, формуванню міцної навички читання, розвитку мовлення при читанні текстів і при роботі з ними.

В останні роки в методиці початкового навчання особливо інтенсивно розробляються проблеми загального розвитку дітей, розвитку їх мови, мислення на уроках читання (А.І. Ліпкіна, З.І. Романовська). Створено цікаві системи навчання молодших школярів літературній творчості на уроках читання (Г.М. Кудіна, О.О. Пашаєв, З.М. Новлянська, В.О. Левін, О.В. Джежелей, Л.Є. Стрєльцова, М.Д. Тамарченко, Р.М. Бунеєв, О.В. Бунеєва).

Об’єктом дослідження є уроки читання у початкових класах.

Предмет дослідження – дидактичний зміст та структура уроків читання у початкових класах.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати основні завдання уроків читання у початкових класах, їх структуру та зміст.

Для досягнення мети дослідження поставлено такі завдання:

-опрацювати наукову і методичну літературу, з питання дослідження;

-визначити завдання уроків читання як навчального предмету;

-дослідити освітнє і виховне значення уроків читання;

-розкрити дидактичну структуру уроків читання у початкових класах та методику їх проведення.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Дидактическая структура и содержание урока чтения в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.