ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ

Принципи виховання

РОЗДІЛ ІІ. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ

Принцип науковості

Принцип систематичності й послідовності

Принцип свідомості

Принципи активності та самостійності у навчанні

Принцип наочності

Принцип ґрунтовності

Принцип зв'язку навчання з практичною діяльністю

Принцип емоційності навчання

Оптимізація процесу навчання

Висновок

Література

Принцип доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів

Принцип доступності навчання ґрунтується на необхідності зважати на природні особливості і можливості учнів певних вікових груп, не забуваючи про індивідуальні особливості фізичного і психічного розвитку кожної особистості. Реалізуючи вимоги цього принципу, учитель не повинен підпорядковуватись наявному рівню фізичного і соціально-психічного розвитку, а вести за собою, розраховувати на близьку зону розвитку.

Доступність визначається віковими можливостями учнів з погляду типових особливостей фізичного, психічного і соціального розвитку. Але пропоновані навчальні завдання не повинні бути легкими, бо інакше вони не сприятимуть розвитку особистості, не зможуть стимулювати цей розвиток. Вони мають бути такими, щоб учні певної вікової групи справлялися з ними при достатньому напруженні фізичних і психічних сил. Легкість не сприяє активності. Долаючи значні труднощі під час навчання, особистість відчуває певне задоволення не лише від оволодіння певною сумою знань, але й від психологічного відчуття подолання труднощів.

Важливо враховувати індивідуальні особливості учнів щодо їх фізичного і психічного розвитку: стан здоров'я, темперамент, увага, пам'ять, інтереси тощо. На цій основі має забезпечуватися диференційований підхід до конкретних учнів щодо визначення змісту й обсягу навчального матеріалу, індивідуальних завдань та ін.

У колективі класу навчаються учні з різним: рівнем інтелектуальних можливостей, не кожна дитина у сфері розумової діяльності може досягти високих успіхів навіть при достатньому напруженні своїх сил. Тому для учителя так важливо проявити педагогічну майстерність, щоб забезпечити соціальну справедливість, не допустити морального приниження тих учнів, які відчувають значні труднощі у навчанні. Існують певні правила реалізації вимог принципу доступності і врахування індивідуальних особливостей.

1. Наполегливо вивчайте типові особливості фізичного і психічного розвитку учнів певних вікових груп.

2. Всебічно вивчайте і намагайтесь знати індивідуальні особливості анатомо-фізіологічного і соціально-психічного розвитку кожного учня. Пам'ятайте настанову К.Д. Ушинського: якщо педагогіка хоче виховувати дитину у всіх відношеннях, то вона повинна також знати її у всіх проявах.

3. Зважайте на думку Я.А. Коменського: усе, що підлягає вивченню, має бути розподілено відповідно до віку так, щоб пропонувалося для вивчення лише те, що доступне для сприймання і розуміння.

4. Зміст навчального матеріалу і засоби навчання мають випереджати розвиток учнів, бути розрахованими на найближчу зону розвитку конкретного учня.

5. Враховуйте рівень навченості учнів, володіння методами навчальної діяльності.

6. Створюйте ситуацію достатньої фізичної і психічної напруженості кожного учня у процесі оволодіння знаннями.

7. Дотримуйтесь правила засвоєння знань за допомогою "маленьких кроків" з поступовим переходом до "великих кроків".

8. Не поспішайте у вивченні нового навчального матеріалу. Лише переконавшись, що учні усвідомили попередню частину знань, переходьте на вищу сходинку.

9. Турбуйтесь про культуру педагогічного мовлення з погляду виразності, логічності, дотримання логічних і психологічних пауз, темпу, ритму відносно до віку вихованців.

10. Намагайтесь не повідомляти істину, а організовувати учнів для її самостійного відкриття.

11. Готуйте для учнів диференційовані й індивідуальні навчальні завдання.

12. Постійно схвалюйте і заохочуйте навчальну працю учнів; особливу увагу приділяйте тим, хто відчуває труднощі у навчанні.

Принцип емоційності навчання

Принцип емоційності навчання вилливає з природи розвитку й діяльності особистості. Емоції (від лат. emoveo — хвилюю, збуджую) — особливий вид психічних процесів і стану, пов'язаний з інстинктами, потребами і мотивами, які проявляються у формі безпосередніх переживань (задоволення, радості, страху та ін.) і впливають на життєдіяльність людини. Емоції, на думку С.Л. Рубінштейна, суттєво впливають на протікання діяльності; вони відіграють роль внутрішньої спонукальної сили у навчальній діяльності. У цьому разі треба мати на увазі позитивні емоції. Емоції страху, ненависті та іншого не відіграють роль спонукального заряду у навчанні. Навпаки, вони гальмують дії, активність думки.

Успішність навчання більшою мірою Зумовлюється почуттям впевненості учнів у своїх силах, прагненням подолати певні труднощі у навчанні, задоволенням у досягненні поставленої мети.

У системі колективної навчальної діяльності важливо підтримувати позитивні емоції, забезпечувати мажорний тон. Це знімає м'язове напруження, психологічні гальмування, "розкріпачує" особистість.

Учитель на кожному уроці має виступати своєрідним камертоном мажорного тону навчальної діяльності учнів. Для цього визначені певні правила.

1. Готуючись до уроку, продумуйте засоби і прийоми піднесення позитивних емоцій учнів.

2. Заходьте до класу з посмішкою. За основу спілкування оберіть демократичний стиль.

3. Постійно виявляйте свою повагу й інтерес до учнів.

4. Не вдавайтесь на уроці до крику, грубощів у спілкуванні з учнями.

5. У вирішенні конфліктних ситуацій використовуйте гумор, прийом заміни (включення в іншу активну діяльність).

6. Умійте жартувати, підтримувати здоровий гумор учнів.

7. Частіше вдавайтесь до "психологічного прогладжування" учнів за їх успіхи у навчанні. Пам'ятайте: "Боги і діти живуть там, де їх хвалять".

8. Не дорікайте учням за їх помилки у навчанні і поведінці. Оцінюйте вчинки, дії, а не особистість.

9. Використовуйте на уроці музику, поезію.

10. Вселяйте учням віру у власні сили, можливості досягнення успіхів у навчанні.

11. Не вдавайтесь до залякувань, погроз, виставлення негативних оцінок.

Оптимізація процесу навчання

Оптимізація процесу навчання управління навчанням на основі всебічного врахування його закономірностей, принципів, сучасних форм і методів, особливостей, внутрішніх і зовнішніх у мов з метою досягнення найвищої його ефективності.

До критеріїв оптимізації процесу навчання належать:

ефективність процесу навчання (результат успішності навчання, вихованості і розвитку учнів);

якість навчання (ступінь відповідності між результатами та цілями і завданнями навчання, а також ступінь відповідності між результатами і максимальними можливостями кожного школяра в певний період розвитку);

оптимальність витрат часу і зусиль учителів та учнів (відповідність гігієнічним нормам).

Вибір певної структури навчання пов'язаний з прийняттям педагогом рішення про його завдання, зміст, форми і методи. Такі рішення мають різний рівень обґрунтованості й впевненості, що обраний комплекс засобів є найкращим для конкретних умов. Рішення буває: машинальним (приймається до того, як осмислюється інформація); інтуїтивним (базується на інтуїції); асоціативним (опирається на асоціації з попередніми рішеннями); пробним (ґрунтується на методі проб та помилок); імовірнісним (передбачає оцінювання ймовірного результату від нього); детермінованим (опирається на знання причинно-наслідкових, інших зв'язків, які дають змогу передбачити результати).

При виборі структури процесу навчання дбають про підпорядкованість її меті навчання, цілісне охоплення всіх основних його компонентів, використання принципів дидактики, можливостей змісту і форм навчання. Знаючи особливості кожного з методів навчання, раціонально поєднують їх, уникаючи шаблонних рішень.

Висновок

Сучасний стан освіти характеризується тенденцією гуманізації і гуманітаризації освіти. Цей процес проявляється перш за все в установленні об’єктно-суб’єктивних стосунків, тобто учень розглядається не як об’єкт для педагогічних взаємодій, а як суб’єкт зі своїм внутрішнім світом, системою цінностей, індивідуальними особливостями і т.д.

Таким чином, спілкування між учнем і учителем ми розглядаємо не тільки як взаємодію, але і як взаємовплив одного на іншого.

Молодший шкільний вік є найбільш відповідальним етапом шкільного дитинства. Висока сенситивність цього вікового періоду визначає великі потенційні можливості різностороннього розвитку дитини.

Основні досягнення цього віку зумовлені ведучим характером виховної діяльності і являються наслідком для подальших років освіти і формування особистості. На початковому етапі дитина повинна хотіти вчитися, уміти вчитися і вірити в свої сили.

Щоб допомогти дитині віднайти своє місце у суспільстві серед безлічі культур і поглядів, дуже важливо, щоб вихователь не лише давав базові основи культури особистості, а і прислухаючись до молодої особи, допоміг їй зробити правильне рішення.


Література

1.Бондаревська Є.В. Ціннісні основи особисто орієнтованого виховання.1995.

2.Немов Роберт С. Психологія. М. 1995.

3.Основи психології. За редакцією Киричука, Роменця К., 1996

4.Психологія і педагогіка. За редакцією Радугіна М., 1996.

5.Стрельницька Л.П. Освіта і ідеологія. 1995.

6.Баранов С.П., Болотна Л.Р., Сластенин В.А. Педагогика.-М.: Просвещение, 1987.- 566 с.

7.Ващенко Г. Виховний ідеал.- Полтава, 1992. - 234 с.

8.Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – Львів, 1996. – 238с.

9.Галузинський В.М., Євнух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – Рівне, 1996. – 236с.

10.Журавлев В.И. Педагогика.-М.: Рос. пед. агентство, 1996.- 602 с.

11.Імідж школи на порозі ХХІ століття / За ред. І.Г.Єрмакова. – Київ, 1997. – Ч.1. – 382с.

12.Історія педагогіки / За ред. М.С.Грищенка. – К.: Вища школа, 1973. – 468 с.

13.Концепція безперервної системи національного виховання. – К., 1990. – 47с.

14.Концепція національного виховання. – К., 1994.- 22с.

15.Концепція середньої загальноосвітньої школи України.-К., 1994 – 56с.

16.Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі.-К., 1991. - 32 с.

17.Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчик З.О. Основи національного виховання. - Умань, 1993. - 510 с.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Бесплатная работа

Закрыть

Взаимосвязь обучения и воспитания в развитии учащихся

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.