Межпредметные связи и интегрированные задания как средство формирования арифметических понятий курса математики средней школы

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 63

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН 

ВСТУП

1. СИСТЕМА РОЗТАШУВАНЬ АРИФМЕТИЧНИХ ПОНЯТЬ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ

1.1. Нумерація

1.2. Арифметичні   дії

1.3. Властивості арифметичних дій

1.4. Зміна результатів дій в залежності від зміни даних

1.5. Порядок дій, дужки

1.6. Перевірка арифметичних дій

2. ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИХ НАУК ТА МАТЕМАТИКИ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТАКИХ ПОНЯТЬ АРИФМЕТИЧНИХ

3. МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ПОНЯТЬ

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

ВСТУП

Арифметика — наука про числа. Назва «арифметика» походить від грецького слова, що складається з двох частин: число і мистецтво. Арифметика, як і багато інших наук, виникла з потреб практичної діяльності людей. Ще задовго до нашої ери виникла необхідність підраховувати кількість здобичі, вести лік часу тощо. Безсумнівно, що спочатку люди оперували лише конкретними іменованими числами, і тільки пізніше почали вживати абстрактні.

Спочатку були відомі тільки натуральні числа, але пізніше життя примусило розширити це поняття, розглядати і дробові числа. Коли вперше з'явилось поняття дробу, невідомо. Але до­слідження показують, що стародавні єгиптяни, китайці, хорезмійці за багато віків до нашої ери були знайомі з дробовими числами і вміли виконувати найпростіші арифметичні дії з ними.

В арифметиці як науці розглядаються всі види чисел від на­туральних до комплексних. Однак у шкільній арифметиці вивчають тільки додатні раціональні числа, а решта видів чисел розгляда­ється в алгебрі. Автори даного довідника дотримуються шкільних традицій. Від'ємні, ірраціональні і уявні числа викладено в розділі «Алгебра», а в розділі «Арифметика» розглядаються тільки нату­ральні і дробові.

Перші книги, що містять вчення про лічбу й обчислення, з'явились ще за кілька століть до нашої ери. Багато арифметичних відомостей є в «Началах» Евкліда (IIIст. до н. е.), в «Арифме­тиці» Діофанта (IIIст. н. е.) та інших книгах старогрецьких мате­матиків.

Відомий хорезмський математик Мухаммед ібн Муса (близько 780—850 pp.), використавши відомі йому праці грецьких та індій­ських математиків, написав книгу з арифметики, яка в латинському перекладі потрапила до Європи в XIIст. і сприяла поширенню десяткової позиційної нумерації.

В Київській Русі були поширені елементарні відомості з облас­ті арифметики, включаючи дії з звичайними дробами, про що свідчить наявність побічних джерел. Від XVIIст. збереглися руко­писи математичного змісту, з яких видно, що знання з арифметики на Русі того часу відповідали рівню, досягнутому в Західній Європі. На початку XVIIIст. з'являються і друковані підручники з ариф­метики. Так, в 1703 р. була видана «Арифметика» Л. П. Магницького, найпопулярніша книга на протязі першої половини XVIIIст., яку М. В. Ломоносов називав «вратами своєї вченості». Цей під­ручник енциклопедичного змісту крім арифметики містив елементи геометрії і технічних наук. В 1740 р, було надруковано «Руководство к арифметике» Л. Ейлера. В другій половині XVIIIст. вийшли друком підручники з арифметики, написані академіками С. К. Котельниковим, С. Я. Румовським та іншими авторами. По­ширені були в той час «Універсальна арифметика» М. Г. Курганова, а також «Теоретична і практична арифметика» професора Москов­ського університету Д. С. Анічкова.

В 1866 р. були видані «Руководство арифметики» і «Собрание арифметических задач» О. Ф. Малиніна і К. П. Буреніна, за якими вчились в російських середніх школах на протязі півстоліття. В другій половині XIXст. вийшли підручники з арифметики Ф. І. Симашка, В. О. Латишева, В. А. Євтушевського та інших ав­торів. В 1884 р. видана «Арифметика» А. П. Кисельова, на якій виховано кілька поколінь російських, а потім і радянських спеці­алістів і яку .тільки недавно замінив підручник «Арифметика» І. М. Шевченка. Зараз учні IV—Vкласів вивчають арифметику і основи алгебри за підручниками «Математика», написаними автор­ським колективом під редакцією О. І. Маркушевича.

Закрыть

Межпредметные связи и интегрированные задания как средство формирования арифметических понятий курса математики средней школы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.