План

1. Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: спрямованість вітчизняної освітньої політики на реалізацію.

2. Спеціальна освіта як пріоритетний напрям державної політики в освіті України.

3. Стратегії державної освітньої політики в країнах Європейського Союзу та можливості їх застосування в Україні.

4. Стратегічні напрями розвитку системи освіти України відповідно до змісту державних нормативних документів.

5. Структурна характеристика національної освітньої системи в Україні.

6. Сутність освітніх реформ у країнах Європейського Союзу.

2. Спеціальна освіта як пріоритетний напрям державної політики в освіті України.

Спеціальна освіта

В Україні, за даними офіційної статистики, за загальної чисельності постійного населення 45 млн. 598 тис. кількість інвалідів станом на 1 січня 2011 року досягла 2 709 982 осіб, у тому числі дітей-інвалідів - 165 121. Отже, чисельність дітей з інвалідністю досягає 6,1% від загальної чисельності інвалідів. В Україні щороку понад 18 тисяч дітей стають інвалідами.

Завдання спеціальної освіти:

Забезпечити кожній дитині з особливостями психофізичного розвитку:

- Доступність навчання

- Вибір альтернативних форм закладів освіти

- Надання необхідного корекційно-реабілітаційного та психолого-педагогічного супроводу.

Недоліками сучасної системи спеціальної освіти є:

- Уніфікованість, що унеможливлює забезпечення освітніх потреб усіх учнів;

- Ізольованість дітей з особливими потребами в спеціальних школах-інтернатах;

- Недостатня соціально-практична та особистісна спрямованість навчального процесу

- Відсутність ліцензованого психолого-педагогічного інструментарію для діагностики психофізичних порушень, що утруднює правильне комплектування спеціальних закладів і груп, організацію навчання

- Недостатнє науково-методичне забезпечення освітнього процесу дітей з тяжкими автологіями, атиповими порушеннями.

На особливу увагу заслуговує:

Інклюзивна форми навчання – ґрунтується на праві здобувати освіту за місцем проживання та передбачає навчання дитини з особливими потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу)

Підготовка та перепідготовка педагогічних кадрів – передбачає оволодіння педагогами всіх ланок системи освіти основними методами навчання і корекції розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку до роботи в умовах інклюзії.

- створення належних умов для навчання дітей, які потребують соціально-педагогічної допомоги та реабілітації, законодавче закріплення логопедичної допомоги в системі освіти та її кадрове забезпечення;

У жовтні 2010 року Міністерство освіти і науки України затвердило «Концепцію розвитку інклюзивної освіти», яка передбачає необхідне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання та здійснення відповідних інституційних змін.

На виконання поставлених завдань у серпні 2011 року Кабінет Міністрів України затвердив «Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», а Міністерство освіти і науки України для розвитку (реалізації) норм і положень цієї постанови видало низку відповідних нормативних актів. Вони визначають порядок формування інклюзивних класів та їхню наповнюваність, передбачають корекційну спрямованість навчально-виховного процесу, організацію психологічного й соціального супроводу, запровадження посади вихователя (асистента вчителя), який забезпечує соціально-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчання.


3. Стратегії державної освітньої політики в країнах Європейського Союзу та можливості їх застосування в Україні.

Представлений проект Концепції освіти дорослих в Україні є проміжним варіантом, саме тому у назві ми визначили його як Концептуальні положення. Уперше їх було оприлюднено автором на засіданні бюро відділення професійної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук України 3 березня 2009 р. За результатами обговорення було прийнято рішення схвалити проект та створити робочу групу щодо подальшого доопрацювання Концепції.

Освіта дорослих – пролонгований процес і результат розвитку людини (особистості, громадянина, індивідуальності, фахівця), що відбувається упродовж усього життя, завдяки якому дорослі розвивають свої здібності або підвищують професійну кваліфікацію.

Розробка концепції освіти дорослих (далі Концепції) як складової освіти впродовж життя детермінується необхідністю оновлення й осучаснення соціально-економічних й духовних умов розвитку українського суспільства. Наразі актуалізувалася нагальність розширення сфери освітніх послуг, що надаються дорослому населенню, проведення спеціальних досліджень, здійснення комплексного аналізу ринку освітніх послуг. Ці процеси відбуваються із урахуванням особливостей і потреб дорослої людини на акмеологічних засадах, що передбачає врахування закономірностей і механізмів розвитку людини на етапі її зрілості, й особливо при досягненні найбільш високого ступеня цього розвитку.

Доцільність розроблення Концепції ґрунтується на урахуванні сучасного світового досвіду, де провідним соціальним інститутом, який здійснює адаптацію населення до змінюваних умов, є система освіти дорослих.

Положення концепції ґрунтуються на об’єктивних змінах в освітній сфері і досягненнях науки у контексті розуміння особистості у власній життєдіяльності, принципових відмінностях між дорослою і недорослою людиною взагалі й у процесі навчання зокрема. Процес цілепокладання не обмежується розв’язанням виключно навчальних задач, а відбувається у широкому контексті цілей і проблем професійної діяльності тих, хто навчається, оскільки передбачає розвиток теоретичного мислення, формування комунікативних, креативних і рефлексивних здібностей.

Основними передумовами розробки Концепції є сучасні процеси становлення демократичної, правової, соціальної держави, розвиток громадянського суспільства, інтеграція України до Європейського співтовариства, проведення освітньої реформи.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Образовательная политика 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.