Педагогические условия трудового воспитания учащихся младшего школьного возраста во внеклассной воспитательной работе

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 108

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ  

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА   9

1.1. Історико-педагогічний аналіз проблеми трудового виховання особистості 9

1.2. Розвиток ідей трудового виховання особистості у сучасних умовах розвитку суспільства. 17

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ.. 24

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. 26

2.1. Соціально-психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку в процесі трудового виховання. 26

2.2. Трудова вихованість особистості молодшого школяра як результат трудового виховання. 35

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ.. 48

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 49

3.1. Організація дослідно-експериментальної роботи щодо реалізації педагогічних умов оптимізації процесу трудового виховання підлітків у процесі позакласної виховної роботи. 49

3.2. Аналіз  та результативність дослідно-експериментальної роботи. 59

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ.. 71

ВИСНОВКИ.. 73

РОЗДІЛ 4  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ.. 76

4.1. Основні вимоги до функціонування системи управління охороною праці. 77

4.2. Медичний захист населення та забезпечення епідеміологічного благополуччя в районах надзвичайних ситуацій. 79

4.3. Аспекти охорони праці при організації трудового виховання молодших школярів. 82

ВИСНОВКИ.. 85

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО 1,2 ТА 3 РОЗДІЛІВ. 86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ ДО 4 РОЗДІЛУ.. 95

ДОДАТКИ.. 96 

ВСТУП

Актуальність і доцільність дослідження. Розбудова самостійної Української держави, перехід до ринкових відносин з новою силою поставили питання про зміни в галузі освіти і виховання та висунули якісно нові вимоги до трудової підготовки учнів загальноосвітньої школи. Однією з провідних цілей школи в новій соціально-економічній ситуації є кардинальні зміни у трудовому навчанні та вихованні підростаючого покоління, починаючи з початкової школи.

Система трудової підготовки учнів є фундаментом для формування свідомого ставлення до практичного впровадження знань, умінь та навичок на практиці, усвідомленого вибору майбутньої професії, виховання культури праці, яка є однією з головних умов становлення особистості молодших школярів .

На важливості трудового виховання школярів зосереджували увагу А. Макаренко, В. Сухомлинський.

Педагогічні аспекти виховання елементів культури праці розглядаються в дослідженнях О Алексєєва, Д Алфімова,С Зембицького, Ю Бабанського Струманського та інших. Дослідженню психолого-педагогічних особливостей трудового виховання учнів різних вікових груп присвячені роботи, В. Чебишевої. Методику організації позаурочної роботи з трудового навчання розглядали в наукових працях І. Бех , А. Глущенко, К. Блажко та інші.

Проблеми трудового виховання в позашкільному середовищі відображені в працях педагогів, сучасних дослідників С. Букреєва, А. Бойко, О Будник, І. Сватковського, М. Ярмаченка, Ю Гапон. Вони збагатили теорію педагогіки новим дослідженням про роль праці в житті людини і вплив трудового виховання на особистість учня. В цих працях розкрита роль соціально-економічних перетворень нашої держави, які створили нову сферу, що впливає на формування особистості учня.

Проблему трудового виховання учнівської молоді в трудових об'єднаннях досліджували І. Зверєва, В Домбровська, О Данилевська та інші. Методику організації позаурочної роботи з трудового навчання розглядали в наукових працях І. Веремійчик, А. Глущенко, В. Шутяк, І. Міщенко та інші.

Вітчизняні та зарубіжні дослідники зробили вагомий внесок у вивчення питання трудового виховання. Проте проблема трудового виховання учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі висвітлена ще недостатньо.

Актуальність проблеми, її виключно важливе соціально-педагогічне значення, недостатність наукових розробок, спрямованих на її розв'язання, дали підстави для обрання теми дослідження Педагогічні умови трудового виховання учнів молодшого шкільного віку в позакласній виховній роботі”.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов оптимізації процесу трудового виховання учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан дослідження проблеми трудового виховання у історико- та психолого-педагогічній літературі,

2. З’ясувати сутність і структуру трудової вихованості учнів молодшого шкільного віку.

3. Науково обґрунтувати й дослідно-експериментальним шляхом перевірити педагогічні умови оптимізації процесу трудового виховання учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі, та створення структурно-організаційної моделі формування трудової вихованості учнів молодшого шкільного віку

4. Уточнитикритерії, показники та рівні сформованості трудової вихованості учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі.

Обєкт дослідження – процес трудового виховання учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі.

Предмет дослідження – педагогічні умови оптимізації процесу трудового виховання учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що рівні сформованості в учнів молодшого шкільного віку трудової вихованості підвищаться за таких педагогічних умов:

- створення виховуючого середовища, що сприяє формуванню трудової вихованості учнів молодшого шкільного віку;

- залучення учнів молодшого шкільного віку до суспільно корисної діяльності, враховуючи вільний вибір ними різних видів діяльності і кола спілкування.

Методологiчною та теоретичною основами дослiдження є: положення про закономiрностi процесу виховання й розвитку (I.Бех, I.Кон, А. Мудрик О.Сухомлинська, А. Бурдье); про роль дiяльностi у формуваннi особистостi (Б.Ананьев, О. Асмонов Л. Божович, Л. Виготський, Г.Кочтюк, О.Леонтьев, С.Рубiнштейн) утвердження дитини, як субекта дiяльностi та спiлкування (В.Кремень О.Савченко, О.Сухомлинська)

Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань використовувалися такі загальнонаукові методи:

- теоретичні: аналіз й узагальнення історичної, психолого-педагогічної, методичної літератури, праць вітчизняних і зарубіжних вчених з досліджуваної проблеми; узагальнення, обґрунтування педагогічних умов здійснення процесу трудового виховання учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі;

- емпіричні: методи експертних оцінок, педагогічне спостереження, анкетування й тестування, інтерв’ювання, бесіди, опитування (використовувалися для проведення зрізів під час констатувального і формувального експериментів дослідження з метою визначення рівнів сформованості трудових якостей учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі); педагогічний експеримент, у ході якого було перевірено ефективність форм і видів позакласної роботи в процесі трудової підготовки молодших школярів;-статистичні: використовувалися для кількісної математичної обробки результатів, що дозволило нам дійти висновку про результативність науково-обгрунтованих педагогічних умов оптимізації процесу трудового виховання учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі.

Наукова новизна та теоретична значущість одержаних результатівполягає в тому, що:

науково обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови оптимізації процесу трудового виховання учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі, а саме: створення виховуючого середовища, що сприятиме формуванню трудової вихованості учнів молодшого шкільного віку; залучення молодших школярів до суспільно корисної діяльності, враховуючи вільний вибір ними різних видів діяльності і кола спілкування; визначено сутність понять “трудове виховання” , “трудова вихованість” ;

- уточнено й конкретизовано сутність, структуру, показники та рівні сформованої трудової вихованості учнів молодшого шкільного віку ;

- подальшого розвитку набули форми й методи трудового виховання учнів молодшого шкільного віку у позакласній виховній роботі.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що діагностичний інструментарій для визначення стану сформованості трудової вихованості учнів молодшого шкільного віку, практичні напрацювання, викладені в магістерській роботі, запропоновані автором форми й методи трудового виховання учнів молодшого шкільного віку доцільно використовувати як в процесі позакласної, так і позашкільної виховної роботи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Результати наукового дослідження впроваджувалися у виховний процес Великоолексинської та Шпанівської загальноосвітньої школи .І-ІІI ступенів Рівненського району Рівненської області.

Апробація. Результати дослідження доповідалися на засіданні “круглого столу” на тему: “Роль цінностей і ціннісних орієнтацій у формуванні особистості” (м. Рівне, 7 листопада 2013 р.); VІІ Міжвузівській науково-практичній конференції “Наука, освіта, суспільство очима молодих” (м. Рівне, 15 травня 2014 р.); засіданні кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету (25 березня 2014 року).Результати дослідження відображені в 1 одноосібній публікації.

Структура та обсяг магістерської роботи. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків до них, списку використаних джерел (111 найменувань) та додатків. Загальний обсяг магістерської роботи викладено українською мовою на 106 сторінках, із них основного тексту – 82 сторінок, 10 сторінок списку використаних джерел. У роботі наведено 9 таблиць, 3 рисунків, 4 додатків.

Закрыть

Педагогические условия трудового воспитания учащихся младшего школьного возраста во внеклассной воспитательной работе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.