Воспитание эстетических способностей у танцоров 14-16 лет средствами сценического бального танца

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 99

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗГЛЯДУ ПРОБЛЕМИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ 7

1.1. Проблема художньо-естетичного виховання у філософській та педагогічній науці 7

1.2. Критеріальний апарат дослідження ефективності естетичного виховання старшокласників засобами бальної хореографії 18

РОЗДІЛ 2 ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТАНЦЮРИСТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 26

2.1. Сутність понять «естетичне виховання» та «хореографічне мистецтво» 26

2.2. Методи та засоби естетичного виховання 34

РОЗДІЛ 3 СЦЕНІЧНИЙ БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ТАНЦЮРИСТІВ 14-15 РОКІВ 38

3.1. Вплив бального танцю на естетичне виховання танцюристів віком 14-15 років 38

3.2. Виховання естетичних здібностей танцюристів засобами бальної хореографії 45

3.3. Втілення естетичного виховання на заняттях бальною хореографією 48

РОЗДІЛ 4 ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ, ЯК ОСНОВА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 59

4.1. Організація та проведення експериментального дослідження 59

4.2. Аналіз результатів експериментального дослідження 66

ВИСНОВКИ 84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 89

ДОДАТКИ 98

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний період розвитку українського суспільства зумовлений динамічною картиноюсучасного світу, політичними, соціально-економічними і науково-технічними змінами, які поставили перед педагогічною наукою і практикою надзвичайно важливі завдання з формування якісно нової школи, системи виховання і навчання в ній молодих поколінь. Стратегічним напрямом реформування освіти згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною програмою “Освіта (Україна ХХІ ст.)”, Концепцією національного виховання та Концепцією художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах України є забезпечення творчого розвитку особистості на основі вдосконалення естетичного виховання підростаючого покоління, формування та розвитку естетичних почуттів, художніх уподобань та смаків. Національна доктрина розвитку освіти в Україні одним із пріоритетних напрямків виховання особистості визначає теоретико-методологічні та педагогічні аспекти формування естетичної культури у молодих поколінь. Тому сьогодні набуває важливого значення проблема формування в учнівської молоді естетичних смаків у процесі їх навчання й виховання в закладах додаткової освіти.

Сформованість естетичних смаків особистості є передумовою об’єктивного сприйняття світу за законами краси, збагачення на цій основі її художніх і мистецьких знань і умінь, розвитку її природної обдарованості і творчості. Особливо відчутною є потреба естетичної підготовки у старшому шкільному віці, коли світогляд учнів набуває ознак цілісності, формується система життєвих орієнтирів, посилюється роль особистісно-ціннісного досвіду, зміцнюється естетичний діалог між вчителем та учнем. Особливості розвитку старшокласників зумовлюють необхідність створення оптимальних умов щодо формування в них естетичних смаків та подальшого творчого використання естетичних цінностей.

Значні педагогічні можливості формування естетичних смаків у старшокласників закладені в організації і змісті позакласної роботи загальноосвітньої школи, закладах додаткової освіти. Перші дослідження проблем організації естетичного навчання і виховання в навчальних закладах України з’явилися в середині ХІХ – на початку ХХ ст. у працях таких українських педагогів, як О.Духнович, С.Миропольський, М.Пирогов, П.Тимошенко, К.Ушинський, П.Юркевич, К.Ярош та ін. Творцями змістовних систем естетичного виховання молоді були видатні українські педагоги А.Макаренко, В.Сухомлинський.

За останні півстоліття психолого-педагогічна література поповнилась цілим рядом фундаментальних наукових праць, в яких висвітлювалися різні аспекти проблеми формування естетичних смаків молоді. Теоретичні положення про естетичний розвиток дітей засобами мистецтва відображено в працях таких педагогів, як Е.Абдуллін, О.Апраксіна, Д.Кабалевський, Б.Неменський, Ю.Усов. Питання теорії і методики естетичного виховання молоді досліджували В.Бутенко, О.Дем’янчук, Н.Калашник, А.Капська, Л.Масол, Н.Миропольська, Г.Падалка, Ю.Петров, Л.Печко, С.Раппопорт, О.Рудницька, Г.Тарасенко, О.Торшилова, А.Щербо, Н.Юсуфбекова, Т.Цвелих, Е.Яковлєв та ін. Теоретико-методологічний аналіз проблем естетичного виховання розкрито в працях О.Дивненко, К.Долгова, С.Долуханова, А.Зися, М.Киященка, А.Лаврецького, Л.Левчука, В.Панченка та ін.

Різноманітним аспектам виховання естетичного смаку присвячені дисертаційні дослідження Г.Раїцької (формування естетичного смаку молодших школярів); О.Сапожнік (музично-естетичне виховання учнів старших класів засобами сучасної музики); М.Веселовської, В.Григор’євої, О.Мироненко, О.Рудницької (естетичне виховання в ході занять з предметів природничо-математичного та гуманітарного циклів); Т.Броліцької, Б.Івасіва, Т.Лісінської (смаки молодших школярів); С.Барило, В.Баєвського, Н.Зацепіної, І.Казимирської, О.Маленицької (смаки старшокласників); Г.Шевченко (взаємодія видів мистецтва в естетичному вихованні підлітків), А.Ахмедової (роль естетичного виховання у формуванні і розвитку естетичного смаку) та ін. Формуванню художньо-естетичного смаку підлітків у процесі літературно-творчої діяльності присвячене дослідження О.Ігнатович, О.Лобової (теорія і практика формування у дітей естетичного відношення до людини); вихованню світоглядної культури старшокласників у процесі засвоєння знань про людину і суспільство – дисертація Г.Шевченко. О.Фунтікова присвятила свою роботу вивченню психолого-педагогічних умов, шляхів і способів формування образного мислення у старшокласників через мистецтво тощо.

Однак проведений аналіз джерельної бази свідчить про те, що на сьогодні залишається недостатньо вивченим реальний стан формування естетичних смаків учнівської молоді у закладах додаткової освіти; відсутні теоретично обґрунтовані педагогічні умови формування естетичних смаків старшокласників.

Таким чином, соціальна й педагогічна зумовленість теоретико-методичної перебудови освіти з урахуванням пріоритетів особистісно орієнтованого навчання й виховання, необхідність подальшого розвитку теорії і практики формування естетичних смаків у старшокласників, недостатня розробленість теми в педагогічній науці, а також потреби практики обумовили вибір теми дослідженн

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування естетичних смаків підлітків у закладах додаткової освіти спортивної та хореографічної спрямованності.

Відповідно до мети й гіпотези сформульовано завдання дослідження:

1. Вивчити стан розробленості досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці, розкрити її історичні та теоретико-методологічні засади.

2. З’ясувати сутність понять “естетичний смак старшокласників у позакласній роботі”.

3. Визначити критерії, показники та виявити рівні сформованості естетичних смаків старшокласників

4. Зясувати вплив бальних танців на естетичне виховання танцюристів віком 14-15 років.

5. Дослідити процес естетичного виховання підлітків засобами бальної хореографії

6. Виявити, обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування естетичних смаків старшокласників у закладах додаткової освіти спортивного спрямування.

Об’єкт дослідження – процес естетичного виховання підлітків у закладах додаткової освіти спортивного спрямування.

Предмет дослідження – педагогічні умови формування естетичних смаків підлітків.

Теоретико-методологічною основою дослідження є філософські положення про значення естетичних цінностей і смаків особистості в процесі її розвитку та пізнання об’єктивної дійсності; закономірності формування естетичної свідомості особистості (Г.Гегель, Й.Гете, І.Кант, Ж.-Ж.Руссо, Г.Сковорода, Й.Фіхте, Ф.Шіллер), сучасні філософські концепції освіти і виховання (І.Бех, В.Андрущенко, І.Зязюн, В.Кремень, Б.Ліхачов, О.Рудницька Г.Щедровицький та ін.), культурологічні теорії (М.Бахтін, В.Біблер, Л.Масол, Н.Миропольська, О.Сухомлинська та ін.), а також здобутки в галузі сучасних педагогічних технологій. Важливе методологічне значення для розв’язання досліджуваної проблеми мають ідеї та положення Конституції України, Закону України “Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, в яких знайшли відображення питання демократизації та гуманізації сучасного суспільства і системи національного виховання.

Для розв’язання визначених завдань і перевірки гіпотези використано відповідні методи дослідження: теоретичні: аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, нормативних і програмних документів, методи порівняння, систематизації, класифікації й узагальнення здобутих теоретичних й емпіричних даних, за допомогою яких визначено сутність понять “естетичний смак старшокласників”, “естетичний смак до знань” та педагогічні умови формування естетичних смаків старшокласників у закладах додаткової освіти; метод теоретичного моделювання, за допомогою якого розроблено структурно-функціональну модель формування естетичних смаків підлітків; емпіричні: діагностичні (анкетування, інтерв’ювання, опитування бесіда, тести); прогностичні (експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик), проективні – отримані за їх допомогою дані було використано при визначенні рівнів сформованості естетичних смаків підлітків у закладах додаткової освіти, вивченні стану проблеми у практиці, виявленні труднощів, які відчувають вчителі у процесі формування естетичних смаків підлітків; експериментальні (констатувальний і формувальний експерименти), проведені для виявлення, обґрунтування, перевірки ефективності педагогічних умов формування естетичних смаків підлітків; статистичні методи кількісної та якісної обробки результатів експерименту довели ефективність запропонованих педагогічних умов формування естетичних смаків підлітків у закладах додаткової освіти.

Наукова новизна дослідження: вперше виявлено та обґрунтовано педагогічні умови формування естетичних смаків підлітків у закладах додаткової освіти засобами бальної хореографії.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в узагальненні наукових підходів щодо особливостей формування естетичних смаків підлітків.

Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (81 найменування). Загальний обсяг роботи становить 99 сторінок. 

Закрыть

Воспитание эстетических способностей у танцоров 14-16 лет средствами сценического бального танца

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.