Визначальну роль в організації заробітної плати на підприємствах України відігравала й надалі має відігравати тарифна система.

Тарифна система — це сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких установлюється рівень заробітної плати працівників залежно від їхньої кваліфікації (складності робіт) та умов праці.

До основних елементів тарифної системи належать тарифні сітки, тарифні ставки, довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, посадові оклади, надбавки й доплати до заробітної плати.

Тарифна сітка — сукупність кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за допомогою яких установлюється безпосередня залежність заробітної плати працівників від їхньої кваліфікації. Тарифний коефіцієнт як елемент тарифної сітки характеризує співвідношення між тарифною ставкою першого розряду та наступними. Він означає, у скільки разів тарифна ставка конкретного розряду є більшою за тарифну ставку першого роз­ряду, коефіцієнт якого приймається за одиницю.

Параметри побудов тарифної сітки визначаються колективним договором, що укладається на підприємстві. Колективний договір розробляється з урахуванням змісту генеральної, галузевої та регіональної угод і не може погіршувати гарантій працівників, що закріплені в цих угодах. Діапазон тарифної сітки характеризує співвідношення тарифних коефіцієнтів найвищого й першого тарифного розряду. У таблицях 13.1—13.4, як приклад, наведено варіанти побудови шестирозрядних тарифних сіток робітників, що відрізняються характером зміни тарифних коефіцієнтів.

Вибiр певного варiанта побудови тарифної сiтки залежить вiд багатьох чинникiв, зокрема від професiйно-квалiфiкацiйного скла­ду кадрiв та їхнього балансу, а також від фiнансових можливостей пiдприємства. Так, за тривалого дефiциту квалiфiкованих кадрiв слiд забезпечити посилення прогресiї тарифних коефiцiєнтiв вiд­повiдних розрядiв. Разом з тим дефiцит малоквалiфiкованих робiт­никiв i їхня висока плиннiсть можуть бути певною мiрою стриманi пiдвищенням тарифних коефiцiєнтiв нижнiх розрядiв.

Таблиця 1

ВАРIАНТ 1. ПРОГРЕСИВНЕ АБСОЛЮТНЕ Й ВIДНОСНЕ ЗРОСТАННЯ ТАРИФНИХ КОЕФIЦIЄНТIВ

Тарифні розряди
1 2 3 4 5 6
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів 0,13 0,16 0,19 0,23 0,29
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів, % 13,0 14,2 14,7 15,5 17,0
Таблиця 2

ВАРIАНТ 2. ПОСТIЙНЕ АБСОЛЮТНЕ Й РЕГРЕСИВНЕ ВIДНОСНЕ ЗРОСТАННЯ ТАРИФНИХ КОЕФIЦIЄНТIВ

Тарифні розряди
1 2 3 4 5 6
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів, % 20,0 16,7 14,3 12,5 11,1
Таблиця 3

ВАРIАНТ 3. ПРОГРЕСИВНЕ АБСОЛЮТНЕ Й ПОСТIЙНЕ ВIДНОСНЕ ЗРОСТАННЯ ТАРИФНИХ КОЕФIЦIЄНТIВ

Тарифні розряди
1 2 3 4 5 6
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,15 1,32 1,52 1,74 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів 0,15 0,17 0,20 0,22 0,26
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів, % 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Таблиця 4

ВАРIАНТ 4. РЕГРЕСИВНЕ АБСОЛЮТНЕ Й ВIДНОСНЕ ЗРОСТАННЯ ТАРИФНИХ КОЕФIЦIЄНТIВ

Тарифні розряди
1 2 3 4 5 6
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0
Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів 0,26 0,23 0,20 0,17 0,14
Відносне зростання тарифних коефіцієнтів, % 26,0 18,3 13,4 10,0 7,5

Пiд час розроблення тарифної сiтки для пiдприємства з нестiйким фiнансовим станом слiд мати на увазi, що найекономнішими є варiант сiтки з прогресивним абсолютним i вiдносним зростанням тарифних коефiцiєнтiв. Адже в цiй тарифнiй сiтцi числовi параметри (коефiцiєнти) за розрядами основної маси робiтникiв (4—6) меншi, нiж в iнших варiантах, які наведено вище.

Водночас слiд пiдкреслити недоцiльнiсть постiйного використання тарифної сiтки для вирiшення поточних завдань. Пам’я­таймо, що основне призначення тарифної сiтки — це диферен­цiацiя тарифних ставок залежно вiд об’єктивних, загальновизнаних чинникiв — складностi працi (квалiфiкацiї робiтникiв) i вiд­повiдальностi робiт. Тому маневрування тарифними коефiцiєн­тами допустиме лише в певних розумних межах.

Тарифна ставка — виражена в грошовій формі абсолютна величина заробітної плати за одиницю робочого часу (годину, день, місяць). На базі тарифної сітки та тарифної ставки робітника першого розряду розраховуються тарифні ставки кожного наступного розряду. Тарифна ставка робітника першого розряду визначається колективним договором підприємства. Під час її обґрунтування та внесення на переговори щодо укладення колектив­ного договору має враховуватися ціла низка обставин і чинників, зокрема:

фінансові можливості підприємства на період дії колективного договору, що укладається;

рівень середньої заробітної плати, що склався на підприємстві на кінець поточного року;

оптимальна (прийнятна) за сучасного стану економіки підприємства частка тарифу в середній заробітній платі;

державна, галузева й регіональна гарантії мінімальної заробітної плати.

Обґрунтовуючи величину тарифної ставки робітника першого розряду, слід орієнтуватися на прийнятну для сучасного стану економіки питому вагу тарифу в середній заробітній платі на рівні 65—70 % (ураховуючи занедбаність нормування праці, низький рівень організації виробництва тощо). Надалі в міру стабілізації виробництва, відновлення нормативної бази на поліпшення організації виробництва частку тарифу слід довести до загальноєвропейського стандарту — 85—90 %.

Під час закріплення в колективному договорі тарифної ставки першого розряду слід виходити з того, що ця ставка не може бути нижчою за встановлену Верховною Радою України величину мінімальної заробітної плати, а також за відповідний мінімум, передбачений генеральною, галузевою та регіональною угодами. Разом з тим слід дотримуватися вимог ст. 14 Закону України «Про оплату праці», згідно з якою норми колективного договору, що допускають оплату праці нижчу від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижчу від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більше ніж на шість місяців.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників — це систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які внесено до чинного класифікатора професій. За своєю сутністю цей довідник — це норма­тивний документ, за допомогою якого встановлюються розряди робіт та робітників та визначається кваліфікаційний статус усіх категорій працюючих.

Чинний нині довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 лютого 1998 р. № 24. Він складається з випусків і розділів випусків, які згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт. Кожен випуск або розділ випуску містить обов’язкові частини, співвідносні з розділами класифікації професій за Класифікатором професій (ДК 003—95), а саме: «Керівники», «Професіонали», «Фахівці», «Технічні службовці», «Робітники». Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі розділи: «Завдання та обов’яз­ки», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги», «Спеціалізація», «Приклади робіт».

У вітчизняній та зарубіжній практиці застосовуються різноманітні підходи до проектування тарифної системи. Найпоширеніші з них такі:

Відокремлене формування тарифних ставок для оплати праці робітників і посадових окладів для оплати праці керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців.

Застосування єдиної тарифної системи оплати праці, яка передбачає запровадження уніфікованого підходу до оцінки складності робіт і диференціації тарифних умов оплати праці всіх категорій персоналу на базі єдиної тарифної сітки.

Запровадження безтарифної (пайової) системи оплати праці.

Використання єдиної гнучкої тарифної системи, основні положення якої розглянуто далі.

Переваги та недоліки варіантів побудови тарифної системи де­тально викладено в підручнику А. М. Колота [6].

Основним напрямом удосконалення побудови тарифної системи оплати праці слід вважати запровадження єдиної гнучкої тарифної системи, пріоритетне право на розробку якої належить сторонам соціального партнерства на рівні підприємства. Цей варіант охоплює два нетрадиційні підходи до побудови тарифної системи — запровадження єдиної тарифної сітки (ЄТС) і встанов­лення системи гнучких тарифних ставок (окладів).

Головна перевага ЄТС — наявність єдиного уніфікованого підходу до оцінки складності робіт у диференціації тарифних умов оплати праці всіх категорій персоналу та підвищення стимулювальної ролі тарифної системи. Суттєвим є запобігання конфронтації робітників, з одного боку, і керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, — з іншого, щодо диференціації тарифних ставок і посадових окладів, яка досить частопроявляється за відокремленої розробки тарифних умов оплати праці. Важливим є також і спрощення формування єдиної тарифної системи. Єдина гнучка тарифна система має будуватися відповідно до таких положень: 1) запровадження єдиного підходу щодо оцінки складності робіт та диференціації тарифних умов оплати праці всіх категорій персоналу на базі ЄТС; 2) диференціації тарифних ставок (окладів) у межах кожного розряду за кількома рівнями або з використанням «вилки» ставок (окладів); 3) визначе­ння конкретного рівня тарифної ставки (окладу) у межах кожного розряду за результатами комплексного оцінювання працівників; 4) можливості як підвищення, так і зниження тарифної ставки (окладу) залежно від результатів оцінки в звітному періоді; 5) опра­цювання системи показників, які характеризують якість і терміни виконання робіт, ініціативу, новаторство, професійне зростання, самостійність, творчий підхід до виконання робіт тощо для комплексного оцінювання працівників; 6) реалізації диференційованого підходу до різних професійно-кваліфікаційних груп працівників під час розроблення показників і критеріїв оцінювання.


Література

1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1992. — 701 с.

2. Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: Зб. наук. пр. — К.: Ін-т економіки, 1996. — 96 с.

3. Портер М. Международная конкуренция. —М.: Междунар. отношения, 1993. — 896 с.

4. Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 336 с.

5. Современная экономика труда. — М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001. — 660 с.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 7

Бесплатная работа

Закрыть

Значение тарифной системы в организации заработной платы на предприятиях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.