План

1. Завдання та зміст планування кадрового забезпечення

2. Визначення планової кількості працюючих на підприємстві

3. Планування оплати праці

4. Визначення чисельності працюючих на підприємстві з використанням лінійного програмування

1. Завдання та зміст планування кадрового забезпечення

Кадри підприємства - сукупність постійно працюючих праців­ників, які мають необхідну професійну підготовку, практичний до­свід, навики роботи.

План кадрового забезпечення підприємства є одним із важли­вих розділів поточного плану. В плані обґрунтовується колектив працівників, зайнятих процесом виробництва відповідно до їх про­фесійного та кваліфікаційного складу. В процесі планування кадро­вого складу вирішуються пов'язані між собою задачі економічного, психофізіологічного та соціального змісту.

Економічні задачі виражаються в забезпеченні економного та раціонального використання трудових ресурсів, підвищенні якості продукції. До складу психофізіологічних задач входить: створення найкращих умов для використання робочої сили, збереження здо­ров'я і працездатності працівників, створення сприятливого психо­логічного клімату в колективі. Соціальні задачі полягають у забезпе­ченні всебічного розвитку працівників, росту їх культурної та тех­нічної освіти, підвищення ступеня привабливості праці.

Кадровий склад підприємства поділяється на дві групи:

-промислово-виробничий персонал;

-невиробничий персонал.

До складу промислово-виробничого персоналу відносять всіх працівників основних, допоміжних, транспортних, підсобних цехів, охорони, апарату управління, які зайняті в основному виробництві.

До невиробничого персоналу відносять працівників, які не зай­няті в основній діяльності підприємства, а створюють умови для за­безпечення нормального функціонування виробництва в цілому (працівники побутового, медико-санітарного обслуговування тощо).

При плануванні кадрового забезпечення діяльності підприєм­ства використовують також класифікацію працюючих за формами розподілу праці. Найбільш розповсюдженими формами розподілу праці в промисловості є: функціональний, технологічний, кваліфіка­ційний, поопераційний.

Функціональний розподіл здійснюється відповідно до функцій, які виконують працівники в загальному процесі виробництва. Весь персонал підприємства поділяється на чотири категорії:

1)робітники;

2)спеціалісти;

3)службовці;

4)керівники.

Робітники безпосередньо приймають участь у виробничому процесі і, в свою чергу, поділяються на робітників основного вироб­ництва, які безпосередньо беруть участь в процесі виготовлення продукції, та робітників допоміжних, що виконують функції по об­слуговуванню основного виробництва.

Спеціалісти - працівники, які виконують функції інженерно-технічного, економічного, соціального змісту.

Службовці - працівники, що здійснюють обробку інформації, оформлення та облік документів, контроль за їх рухом, господарське обслуговування.

Керівники - працівники, що обіймають посади керівників під­приємства та його структурних підрозділів.

Відповідно до технологічних ознак виконуваних робіт викорис­товують технологічний розподіл праці. Кваліфікаційний розподіл праці проводиться відповідно до складності виконуваних робіт кож­ної технологічної групи. Поопераційний розподіл праці відповідає складу виробничих операцій в даному технологічному процесі (в бригаді робітників).

Важливою є класифікація персоналу за професіями, спеціально­стями, кваліфікацією. Професія характеризує вид трудової діяльнос­ті. Спеціальність виділяється в межах певної професії і характеризує відносно вузький вид робіт. Кваліфікація характеризує якість, склад­ність праці і є сукупністю спеціальних знань і навиків, які визнача­ють ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

За рівнем кваліфікації робітники поділяються на чотири групи, а конкретний рівень кваліфікації визначається за допомогою тариф­но-кваліфікаційних довідників і характеризується розрядами. Рівень кваліфікації керівників, спеціалістів і службовців залежить від рівня освіти і досвіду роботи.

Планування загальної кількості працюючих на підприємств необхідне для виконання конкретних завдань в складі виробничої програми, для обслуговування обладнання, будівель, машин та для визначення чисельності керівників, спеціалістів та службов­ців. В плані кадрового забезпечення відображаються такі показ­ники: чисельність персоналу, необхідного для виконання вироб­ничої програми; загальний фонд заробітної плати. Крім того, роз­раховують показники продуктивності праці і середню заробітну плату по кожній категорії працівників та по підприємству в ціло­му. В плані визначають заходи щодо підготовки кадрів та підви­щення їх кваліфікації.

Обґрунтування загальної кількості працівників підприємства безпосередньо пов'язано з обґрунтуванням продуктивності праці. Продуктивність праці - важливий економічний показник, який від­ображає ефективність виробничої діяльності людей в процесі ство­рення матеріальних благ. Продуктивність праці вимірюється кількіс­тю продукції, виробленої працівником за одиницю робочого часу (рік, місяць, тиждень тощо). Продуктивність праці може також вимі­рюватися кількістю робочого часу, затраченого на виробництво оди­ниці продукції.

У виробництві будь-якого товару бере участь жива та минула (або уречевлена) праця. Зростання продуктивності праці означає економію обох видів праці або зниження суспільно необхідного робочого часу на виробництво одиниці товару. При цьому частка живої праці зменшується, а частка минулої - зростає, але кількість живої праці зменшується помітніше, ніж зростає кількість минулої праці. В цьому випадку спостерігається зменшення загальної суми, втіленої в товар.

В загальному випадку продуктивність праці (П) визначається формулою

(1)

де Q - обсяг виготовленої продукції;

V1- витрати живої праці;

V2- витрати уречевленої праці.

Визначення продуктивності праці з врахуванням витрат живої та уречевленої праці пов'язано із значними труднощами, пов'яза­ними з тим, що витрати живої праці визнаються робочим часом, а витрати уречевленої праці - вартістю (ціною). У зв'язку з цим на пр­актиці користуються показником продуктивності індивідуальної праці, яка відображає лише витрати живої праці. Рівень продуктив­ності праці в цьому випадку характеризується кількістю продукції, що виготовлена за одиницю часу - показником «виробіток», тобто

(2)

Оберненим показником до виробітку є показник трудомісткості (Z)

(3)

В практичних умовах розраховують виробіток як частку від ділен­ня загального обсягу виготовленої продукції, виконаних робіт на середньоспискову чисельність працюючих. Загальний обсяг продукції (ро­біт) визначають в натуральних та вартісних показниках, а тому і виро­бітку визначається відповідно у натуральному та вартісному виразі.

При обґрунтуванні плану забезпечення підприємства кадрами вирішують такі завдання:

-обґрунтовують загальний кількісний склад працюючих, в т. ч. по кожній категорії (робітники, спеціалісти, службовці, керів­ники) та по окремих підрозділах;

-обґрунтовують загальний фонд заробітної плати, в т. ч. по кожній категорії працюючих та окремих підрозділах;

-визначають раціональні співвідношення між темпами росту продуктивності праці та середньої заробітної плати;

-встановлюють оптимальні пропорції між чисельністю персоналу, зайнятого у промислово-виробничій та невиробничій сферах;

-обґрунтовують заходи, спрямовані на зростання продуктивності праці, економного використання фонду заробітної плати.

Для розробки поточного плану по забезпеченню підприємства трудовими ресурсами використовують такі вихідні дані:

-плановий обсяг виробництва та реалізації продукції;

-виробнича програма підприємства, матеріально-технічне забезпечення виробництва, характеристика основних виробничих підрозділів підприємства;

-норми витрат праці та заробітної плати;

-прогнозні розрахунки потреби в кадрах тощо.

Планування потреби в працівниках пов'язане з виробничою структурою управління підприємством, яка формується, виходячи із поставлених перед підприємством завдань і функцій управління. Кожен працівник повинен виконувати своє завдання якісно і в установлені терміни. Тому розробці плану по забезпеченню під­приємства трудовими ресурсами повинен передувати об'єктивний аналіз використання трудових ресурсів у звітному (базовому) періоді, в ході якого виявляють умови організації виробництва та використання персоналу, використання норм і нормативів, дослід­жують співвідношення між змінами у продуктивності праці та се­редньої заробітної плати.

Таблиця 1

Зведений план кадрового забезпечення на ________ рік

Показники Одиниця виміру План на рік В тому числі по кварталах
I II III IV
Промислово-виробничий персонал
1. Кількість працюючих Чол.
а) робітники Чол.
б) спеціалісти
в) службовці
г) керівники
2. Виробіток в продукції на 1 працюючого Тис. Грн.
3. Фонд заробітної плати Тис.грн.
а) робітників Тис.грн.
б) спеціалістів
в) службовців
г) керівників
4. Середня зарплата 1 працюючого Грн.
Невиробничий персонал
5. Кількість працюючих Чол.
6. Фонд зарплати невиробничого персоналу Тис.грн.
7. Середня зарплата 1-го працюючого Грн.

Всі розрахунки плану кадрового забезпечення діяльності під­приємства, продуктивності праці та визначення загального плано­вого фонду заробітної плати систематизують в зведеному плані кадрового забезпечення за формою, представленою в табл. 1. У зведеному плані крім загальної кількості промислово-виробничо­го та невиробничого персоналу наводять дані, що характеризують розподіл працюючих на окремі категорії (робітники, спеціалісти, службовці, керівники), а також фонд заробітної плати працівників цих категорій.

Важливими показниками зведеного плану є виробіток валової продукції на одного працюючого та середня заробітна плата одного працюючого. Співставлення значень цих показників дозволяє вияви­ти, на скільки темпи росту продуктивності праці випереджають тем­пи росту заробітної плати, вважаючи, що наявність таких співвідно­шень характеризує загальну ефективність планових розрахунків.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 20

Бесплатная работа

Закрыть

Кадровое обеспечение предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.