Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальні відомості про діяльність підприємства

Розділ 2. Структура управління ПП «Інтермаркетсервіс»

Розділ 3. Управління виробничими процесами

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

В сучасних економічних умовах діяльність кожного підприємства, організації являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обґрунтовані рішення.

Економічний аналіз являє собою процес, побудований на вивченні даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином, головною метою економічного аналізу є зниження неминучої невідомості, пов’язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє.

Економічний аналіз дає можливість оцінити:

майновий стан підприємства

степінь підприємницького ризику, наприклад, можливість погашення зобов’язань перед третіми особами

достатність капіталу для поточної діяльності і догосторокових інвестицій

потребу в додаткових джерелах фінансування

здатність до нарощування капіталу

раціональність залучення займаних коштів

обґрунтованість політики розподілу і використання прибутку

обґрунтованість вибору інвестицій та ін.

Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності. Насамперед це пов’язана із зростаючим впливом зовнішнього середовища на роботу організації. Посилилась залежність фінансового стану господарського об’єкту від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покупців), ускладнення організаційно-правових форм функціонування. В результаті інструментарій сучасного економічного аналізу розширюється за рахунок нових прийомів і засобів, які дозволяють враховувати ці явища.

Не дивлячись на значну невизначеність в роботі підприємств, в останній час посилюється роль прогнозного аналізу, який дозволяє складати бізнес-плани.

Намагаючись вирішити конкретні питання і отримати кваліфіковану оцінку фінансового положення, керівники підприємств все частіше прибігають до допомоги економічного аналізу. При цьому, як правило, вже не задовольняється констатуванням величини показників звітності, а розраховують отримати конкретне заключення про достатність платіжних засобів, нормальних співвідношень власного і залученого капіталу, швидкості обігу капіталу і причинах її зміни, типах фінансування тих чи інших видів діяльності.

В цих умовах змінюється роль бухгалтерії, в чиї функції все частіше входить не лише ведення поточного обліку і складання звітності, а і економічний аналіз виключно в цілях управління підприємством. Задовольнити нові вимоги адміністрації може лише бухгалтер-аналітик, який здатний розібратися в економіці підприємства, виявити всі її хворі місця на основі фінансово-облікових даних, зрозуміло і чітко встановити міри впорядковуючого характеру.

Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу.

На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку і вдосконаленню, але аналіз фінансового стану сучасний ще не відповідає повністю новим вимогам проведення фінансової роботи підприємства.

В ринкових умовах слово діяльність організації, підприємства набуває нових форм і направлень. Внаслідок цього і фінансовий стан підприємства аналізується з вимогами цих змін.

Існують складності проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено:

1. нестабільністю економіки

2. кризовим станом

В умовах постійної зміни інформації багато фінансово-економічних показників розрахованих на певний час, можуть надалі загубити свою цінність для аналізу у зв’язку з нестабільністю національної валюти, по якій розраховувався цей показник..

Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають :

різні форми власності, наприклад, чимало показників, що

характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути розраховані по причині відсутності або слабкого розвитку у державі ринку цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б було судити про положення емітентів.

нестабільність законодавчої бази (фінансового податкового права), це

також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства.

У вітчизняній економічній науці недостатньо приділялось уваги проведенню аналізу фінансового стану, так як наукова праця в цій області губить свою актуальність ще до видання.

Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів діяльності організацій, підприємств за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задовільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо доцільності внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій.

При написанні курсової роботи мною були використані звітні дані ПП «Інтермаркетсервіс» яке являється юридичною особою діє на підставі статуту.

Для більш раціонального ведення бухгалтерського обліку в організації використовують бухгалтерську програму “1-С” бухгалтерія 8.0

Метою проходження практики є знайомство з діяльністю підприємства, поглиблення і закріплення набутих у процесі навчання теоретичних знань, практичних вмінь і навичок з управлінської діяльності через вичення досвіду роботи підприємства, організації установи.

Об'єкт дослідження є Приватне підприємство «Інтермаркетсервіс » котре є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, рахунки у установах банків.

Предметом дослідження ПП «Інтермаркетсервіс»

Завданнями практики є:

1. Ознайомитися із специфікою діяльності підприємства ПП «Інтермаркетсервіс», його структурними підрозділами;

2. Вивчити нормативну базу щодо організації діяльності підприємства, організаційної структури, складу усіх підрозділів та їх функцій, виробничих зв’язків між підрозділами.

3. Ознайомитися з асортиментом товарів, які реалізовуються підприємством.

4.Вивчити систему ведення документації на підприємстві.

5.Зібрати всі вхідні і вихідні документи, які характеризують повсякденну роботу працівників.

6.Проаналізувати використання трудових ресурсів та оцінити кадровий потенціал підприємства.

7.Зібрати статистичні дані, первинні і звітні документи.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 25

Бесплатная работа

Закрыть

Отчет по результатам прохождения производственной практики на ООО «Интермаркетсервис»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.