План

1. Характеристика мети і завдань контролінгу в сучасних умовах вітчизняної та зарубіжної економіки

2. Характеристика процесу бюджетування як методу контролінгу

3. Методика визначення відхилень підконтрольних показників

Використана література

1. Характеристика мети і завдань контролінгу в сучасних умовах вітчизняної та зарубіжної економіки

Слово "контролінг" походить від англійського to control — контролювати, управляти, яке своєю чергою утворилося від французького controle, що означає "реєстр, перевірочний список". Контролінг — концепція інформації та управління. Найповніше система контролінгу була вперше описана й застосована у США. На сьогодні контролінг можна визначити як систему управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності фірми, тобто систему управління прибутком.

Перебуваючи на перехресті обліку, інформаційного забезпечення, контролю й координації, контролінг посідає особливе місце в управлінні підприємством: він пов'язує воєдино всі ці функції, інтегрує та координує їх, до того ж не підмінює собою управління підприємством, а лише переводить його на якісно новий рівень. Контролінг є своєрідним механізмом саморегулювання на підприємстві, що забезпечує зворотний зв'язок у контурі управління.

Контролінг, як один з механізмів та інструментів майстерності економічного управління, дає змогу прогнозувати господарську й комерційну ситуацію та визначати причини відхилення та оптимізувати співвідношення витрат і результатів. Він спирається на досягнення різних наукових дисциплін: економічної теорії, аналізу господарської діяльності, бухгалтерського обліку, планування, менеджменту, кібернетики, соціології. Для оволодіння контролінгом необхідні широкий кругозір і здатність мислити аналітично.

Основна мета контролінгу— орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей, що стоять перед організацією.

Функції контролінгу:

 • координація управлінської діяльності з досягнення цілей підприємства;
 • інформаційна та консультативна підтримка прийняття управлінських рішень;
 • створення й забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління підприємством;
 • забезпечення результативності управлінського процесу.
 • Вирізняють такі об'єкти контролінгу:

 • ресурси підприємства (матеріальні, засоби підприємства, персонал, інформація);
 • господарські процеси (інвестиційна діяльність, постачання, виробництво, збут, науково-дослідні роботи тощо);
 • фінансова діяльність підприємства;
 • показники ефективності діяльності підприємства.
 • За сучасних умов дослідники не мають єдиної думки щодо сутності й функцій контролінгу. Узагальнюючи ці думки, можна сформулювати основніконцепції контролінгу:

 • опертя на систему обліку, основними завданнями якої є: переорієнтація системи обліку з минулого в майбутнє, створення на базі облікових даних інформаційної системи підтримки управлінських рішень, пов'язаних з плануванням і контролем діяльності підприємства;
 • курс на управлінську інформаційну систему, основними завданнями якої є створення загальної інформаційної системи управління;
 • орієнтація на систему управління, основними завданнями якої є планування та контроль діяльності структурних підрозділів підприємства та координація діяльності системи управління підприємством (управління управлінням).
 • Причини появи контролінгу на сучасних підприємствах:

 • посилення нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові вимоги до системи управління підприємством;
 • ускладнення систем управління підприємством потребує механізму координації всередині системи управління;
 • інформаційний бум за нестачі релевантної інформації вимагає побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення управління;
 • прагнення до системності, синтезу, інтеграції різних галузей знання та людської діяльності.
 • Слід розрізняти поняття "контролінг" та "контроль". Контроль має за мету виявлення помилок, прорахунків та проблем, які мали місце в минулому (як здійснене явище), а контролінг — управління майбутнім для того, щоб запобігти помилкам, відхиленням і прорахункам надалі.

  Особливо ефективна й бажана система контролінгу там, де створено функціональний менеджмент, де функції управління делеговані відділам і службам.

  Контролінг — це керівна концепція підприємства, спрямована на ліквідацію "вузьких місць", зорієнтована на майбутнє відповідно до поставлених мети й завдань отримання певних результатів, пов'язана з комплексним використанням методів оперативного і стратегічного менеджменту.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 15

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Контроллинг

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.