План

1. Суть, фактори та етапи ціноутворення

1.1. Суть ціноутворення

1.2 Фактори ціноутворення

1.3. Етапи ціноутворення

2. Політика і методи ціноутворення на промисловому ринку

3. Основні цінові стратегії промислових підприємств

Список використаної літератури     

1. Суть, фактори та етапи ціноутворення

1.1. Суть ціноутворення

Ціноутворення — це процес встановлення ціни на конкретний товар.

Ціна — грошове вираження вартості товару, яке повністю за­довольняє інтереси продавця і покупця або значною мірою однієї зі сторін (залежно від типу ринку, на якому представлений то­вар). Ціна є одним з елементів маркетингового комплексу.

Значення фактора ціни у промисловому маркетингу підси­люється кількома обставинами. У ринкових умовах відновлення виробництва регулюється, зокрема, за законом вартості, який діє через механізм цін та ціноутворення. Основна особливість рин­кового ціноутворення полягає в тому, що реальний процес фор­мування цін відбувається не у сфері виробництва (на відміну від командно-адміністративної системи господарювання), а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку, під впливом попиту і про­позиції та товарно-грошових відносин. Принципова відмінність ринкового ціноутворення від планового полягає в тому, що ціни на товари мають визначатися (встановлюватися) їх власниками, тобто суб’єктами господарювання.

Підприємства реалізують свою продукцію та послуги, як пра­вило, за цінами і тарифами, встановленими самостійно чи на до­говірній основі, і лише в окремих випадках (передбачених зако­нодавством) — за державними цінами. Державне регулювання цін передбачається лише на обмежену кількість товарів і може зміню­ватися залежно від конкретної ситуації (наприклад, на продукцію підприємств, які є монополістами на відповідному ринку і які виз­начають масштаб цін в економіці та соціальну захищеність окре­мих груп населення).


1.2 Фактори ціноутворення

На рішення щодо ціноутворення впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Фактори впливу на ціноутворення

Необхідно також ураховувати ще два важливих фактори — стратегічний і тактичний, які впливають на формування динаміки цін.

Суть стратегічного фактора полягає в тому, що ціни форму­ються на основі вартості товарів. Це фактор перспективної дії, який ставить у найсприятливіші умови підприємства, що вико­ристовують сучасну техніку та технологію, прогресивні методи організації праці тощо.

Суть тактичного фактора полягає в тому, що ціни на конкретні товари формуються під впливом кон’юнктури ринку. Цей фактор може часто змінюватись (протягом доби, години), оскільки дина­міка кон’юнктурних змін надто висока. Тактичний фактор допома­гає у діяльності підприємствам, які оперативно використовують інформацію про кон’юнктуру ринку. Проте найбільші шанси ма­ють підприємства, які можуть використовувати обидва фактори.


1.3. Етапи ціноутворення

Процес ціноутворення складається з шести етапів (рис. 9.2). Розглянемо кожний з них.

1.Визначення мети ціноутворення.

Кожному підприємству необхідно визначити мету виготовлен­ня конкретного товару. Якщо підприємство вибрало цільовий ринок і здійснило правильне позиціонування, то йому легше сформувати маркетинговий комплекс і визначити мету цінової по­літики. Існує кілька основних цілей цінової політики маркетингу:

 • забезпечення збуту (виживання);
 • максимізація чи збільшення прибутку;
 • досягнення та збереження відповідних обсягів товарообігу (частки ринку, кількості продавців);
 • підвищення конкурентоспроможності підприємства й товару.
 • 2.Визначення попиту.

  Величину попиту визначають кілька факторів: існуючий рівень цін на товари, економічна ситуація, доходи покупців, їх спеціалі­зація та поведінка, рівень розвитку техніки та технології. Крім того, товаровиробнику слід ураховувати, що не завжди зниження ціни на товар супроводжуватиметься підвищенням попиту на ньо­го (ефект заміни). Може виникати й ефект доходу, тобто спо- живачі-підприємства купуватимуть менше товару або й зовсім відмовляться від нього, якщо вирішать, що його якість не відпо­відає їх вимогам або ж у підприємства постане потреба зменшити обсяги виробництва.

  Визначаючи попит на ТВП, підприємство повинно оцінити його при різних цінах і з’ясувати причини його зміни. Також слід ураховувати, що аналіз попиту та пропозиції на товар дає змогу встановити максимальну ціну товару.

  Рис. 9.2. Етапи встановлення ціноутворення

  3.Аналіз витрат на виробництво та збут товару.

  Це один з найважливіших етапів встановлення ціни, оскільки дає змогу встановити мінімально допустиме її значення, яке забез­печить покриття витрат на виробництво та реалізацію продукції (надання послуги) і отримання відповідного прибутку. Ось чому важливо розрахувати всі види витрат підприємства:

 • постійні (не змінюються залежно від обсягів випуску чи продажу продукції: амортизаційні відрахування, орендна плата, страхові внески, відсотки за кредит тощо);
 • змінні (змінюються залежно від обсягів виробництва: вар­тість сировини, матеріалів, транспортування тощо);
 • повні (сума постійних і змінних витрат);
 • середні (постійні, змінні, повні витрати у розрахунку на одиницю продукції);
 • маржинальні (збільшення або зменшення повних витрат за відповідного збільшення або зменшення обсягу виробництва на одиницю продукції).
 • 4.Аналіз цін конкурентів.

  Товаровиробник має знати ціни на продукцію конкурентів і відмітні характеристики їх товарів. Для такого аналізу здійсню­ють порівняльні закупки, користуються каталогами, прейскуран­тами тощо. У результаті аналізу реальних цін на конкуруючі то­вари (використовуючи, наприклад, метод Дельфі — експертний метод встановлення рівня цін) необхідно встановити приблизний рівень ціни.

  5.Вибір методу (методів) ціноутворення.

  На цьому етапі безпосередньо визначають ціну на товар за до­помогою відповідного методу (методів) ціноутворення.

  Маркетингова цінова політика має досить широкий арсенал підходів та методів прямого і непрямого розрахунків ціни. Найча­стіше використовують такі методи: “витратний”, беззбитковості та одержання цільового прибутку, значних переваг (цінностей) товару.

  6.Встановлення остаточної ціни.

  Вибравши той чи інший метод і врахувавши попередню інфор­мацію, товаровиробник може розрахувати ціну на власний товар. Визначену ціну потрібно перевірити на відповідність цінового об­разу підприємства ціновій політиці, яку воно здійснює, спрогно- зувати реакцію конкурентів на встановлену ціну і лише після цьо­го встановити остаточну ціну.

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 24

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Ценообразование на промышленном рынке

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.