План

1. Сутність, цілі, критерії та ознаки сегментування промислового ринку

2. Переваги, недоліки і рівні ринкового сегментування

3. Етапи цільового маркетингу

4. Фактори ризику пошуку цільових ринків

Список використаної літератури     

1. Сутність, цілі, критерії та ознаки сегментування промислового ринку

Сегментування промислового ринку:

 • це виокремлення певної кількості покупців, що мають ана­логічну реакцію на комплекс маркетингових засобів підприємства, тобто однаково сприймають параметри промислового товару, його ціну, місце збуту та маркетингові комунікації;
 • це формування груп споживачів за певними ознаками.
 • Сегмент — це об’єднана, заздалегідь виявлена кількість спо­ріднених покупців за певними ознаками.

  Промисловий ринок потребує сегментування за таких умов:

 • зменшення обсягів збуту конкретної промислової продукції або промислових послуг;
 • значного спаду потенційного (прогнозованого) попиту на відповідний промисловий товар;
 • значного підвищення рівня конкуренції;
 • суттєвої відмінності щодо вимог споживачів до конкретного товару промислового призначення.
 • Сегментування ринку можна вважати також методом пошуку підприємством власних секторів ринку та визначення об’єктів (споживачів), на які спрямована маркетингова діяльність підпри­ємства, і управлінським процесом, що сприяє прийняттю обгрун­тованих рішень щодо вибору цільових ринків та розробки відпо­відної кількості маркетинг-мікс.

  Мета сегментування промислового ринку:

 • забезпечення та підвищення ефективності виробничо-збуто­вої та комерційної діяльності підприємства за рахунок під­тримування на бажаному рівні чи збільшення обсягів вироб­ництва;
 • адресне (цільове) задоволення потреб споживачів у про­мислових товарах та намагання підтримувати господарські зв’язки з ними;
 • зниження рівня конкуренції на відповідному ринку.
 • Необхідно розрізняти критерії та ознаки сегментування ринку.

  Критерій сегментування — показник того, чи правильно фірма

  обрала той чи інший ринок для діяльності.

  Ознака сегментування — показник способу виокремлення од­ного сегменту на ринку.

  Сегментування ринку здійснюється за певними критеріями (табл. 3.1).

  Таблиця 3.1

  Основні критерії сегментування промислового ринку

  Основний критерій сегментування Зміст запитань, на які необхідно відповісти
  1 2
  Кількісне обмеження Якою є місткість сегменту, тобто скільки товарів і за якою ціною можна реалізувати на цьому сегменті? Скільки реальних і потенцій­них споживачів? Які ресурси необхідно залучити в цьому сегменті?
  Доступність Чи можна отримати канали розподілу та збуту продукції? Чи є відповідні склади, бази?
  Інформаційна насиченість Чи можна отримати необхідну ринкову інформацію для створення банку даних для сегменту?
  Суттєвість Чи є постійною виокремлена група споживачів? Якими є її потреби щодо певного товару?
  Прибутковість, дохідність Які показники слід використати для оцінки прибутковості? (як правило, прибутковість оцінюється за допомогою стандартних показників: норми прибутку, доходу на вкладений капітал, розміру дивідендів на акцію)
  Захищеність від конкуренції Чи є шанси у підприємства на успішну діяльність? Скільки конкурентів? (важливо правильно зважити власні шанси на успіх, об’єктивно оцінюючи можливості конкурентів)

  Основні ознаки сегментування промислового ринку наведено на рис. 3.1.

  Рис. 3.1. Основні ознаки сегментування промислового ринку.

  Наприклад, сегментування ринку науково-технічної продукції можна здійснити за такими ознаками: масштабами діяльності підприємства, фінансовим становищем, розміром підприємства, характером діяльності, галузевою належністю, рівнем розвитку технології, типом продукції, формою власності, географічним по­ложенням.


  2. Переваги, недоліки і рівні ринкового сегментування

  До переваг ринкового сегментування належить можливість:

 • планувати виробництво і збут товарів, які реально відпові­дають конкретному попиту;
 • концентрувати ресурси підприємства на найперспективні- ших цільових ринках (сегментах);
 • здійснювати маркетингові заходи там і тоді, де і коли ринок їх сприйматиме найкраще;
 • ефективніше добирати засоби комунікації, які реально уз­годжуються з цільовим ринком;
 • оптимізувати витрати на маркетингову діяльність, не зни­жуючи її ефективність;
 • знизити, а іноді й мінімізувати рівень конкуренції.
 • Поряд з перевагами ринковому сегментуванню притаманні ок­ремі недоліки:

 • значні витрати, пов’язані насамперед з поглибленим дослід­женням ринку споживачів, товару та конкурентів, а також із багатоваріантністю маркетингових програм для окремих сегментів;
 • небезпека втратити частину ринку через втрату окремих сег­ментів, які мають меншу комерційну привабливість для підприємства.
 • 3 огляду на викладене сегментування промислового ринку (як і споживчого) починають з визначення необхідності й можливості його здійснення. При виході на ринок фірма може використати кілька способів охоплення ринку, що передбачає орієнтацію:

 • на весь ринок;
 • на купівельну спроможність;
 • на один чи кілька сегментів ринку.
 • Маркетологи розрізняють три рівні сегментування (стратегії охоплення) ринку (рис. 3.2):

  масовий маркетинг — виробництво, розподіл і стимулю­вання одного товару для всіх, тобто звернення до споживачів на ринку з єдиним комплексом маркетингу;

  диференційований маркетинг — розробка окремого варі­анта комплексу маркетингу для кожного сегмента;

  концентрований (цільовий) маркетинг — звернення до групи споживачів (обраного сегмента) з одним комплексом марке­тингу.

  Рис. 3.2. Рівні ринкового сегментування

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 16

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Сегментирование промышленного рынка

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.