План

1. Проблеми методичного керівництва бібліотеками на сучасному етапі.

2. Координація – як основний напрямок роботи методичних центрів.

3. Методична робота спеціальних бібліотек (на прикладі науково-технічних, педагогічних, дитячих та ін.)

1. ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА БІБЛІОТЕКАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Система освіти і науки України, орієнтована на вимоги Болонської декларації, базується на принципах відкритої координації, яка дає можливість гнучко узгоджувати і корегувати важливі питання, водночас враховуючи національні особливості вищої освіти країн – учасниць Болонського процесу. Бібліотека є важливою складовою системи вищої освіти України і тому має правильно визначати пріоритети своєї діяльності та обирати оптимальні шляхи вирішення проблем. Вищій школі потрібна така бібліотека, що забезпечить доступ до джерел інформації, створить умови для ефективного їх використання у навчальному і науковому процесах, навчить студентів послідовному логічному пошуку інформації, допоможе оволодіти методикою безперервного отримання нових знань, спрямує на дотримання одного з принципів Болонської декларації – освіта протягом усього життя[1,с.3].

У зв’язку з цим методичне керівництво бібліотеками як складова управлінської діяльності набуває важливого значення. Його головна мета – забезпечити адекватне реагування бібліотек на глобальні зміни у соціальному середовищі. Одне з найважливіших завдань бібліотек – методично забезпечити активний шлях розвитку, впроваджувати зміни так, щоб в оптимальні терміни досягнути бажаних результатів.

Закон України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (1995) у Статті 5 зазначає необхідність “організації науково-методичної роботи”, у Статті 24 проголошує, що “державне управління бібліотечною справою сприяє методичному забезпеченню бібліотечної справи”.

Термінологічні словники з бібліотечної справи визначають поняття “методичне керівництво” як діяльність органів управління бібліотечною справою і науково-методичних центрів з метою впливу на роботу бібліотек через впровадження найбільш ефективних методів і форм бібліотечної праці.

На сучасному етапі система методичного керівництва мережі бібліотек вищих навчальних закладів України III та IV рівнів акредитації є багаторівневою – державний, зональний та обласний рівні. Мережу на державному рівні очолює Науково-методична бібліотечна комісія (НМБК) Міністерства освіти і науки України, яка діє на підставі Положення (Наказ Міністерства освіти і науки України № 554 від 24.07.2006 р.).

Базою її практичної діяльності є методичний центр бібліотек вищих навчальних закладів всіх систем і відомств – Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, робочим органом є науково-методичний відділ НБ КНУ імені Тараса Шевченка.

Для комплексного вивчення діяльності бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ) при НМБК створено сім секцій: гуманізації та виховної роботи серед студентської молоді; комплектування інформаційних ресурсів; організації та зберігання інформаційних ресурсів; обробки документів та ведення довідкового апарату; обслуговування користувачів; бібліографічного та інформаційного забезпечення читацького попиту; інформаційних технологій, склад яких затверджено головою НМБК від 10.06.2008 р. за № 06-77[5,с.87].

Практично реалізація методичного керівництва здійснюється за регіональною ознакою. ВНЗ поділено на п’ять зон: Донецьку, Київську, Львівську, Одеську, Харківську, та затверджено Перелік бібліотек, на які покладено обов’язки зональних та обласних методичних центрів (Наказ Міністерства освіти і науки України № 27 від 20.01.2005 р., Наказ Міністерства освіти і науки України № 758 від 21.08.2008 р.).

Науково-методична діяльність в системі управління бібліотеками ВНЗ зазнає змін у зв’язку з новими соціально-економічними умовами. Дискусії про зміну ролі, завдань та змісту методичної роботи на сторінках фахових періодичних видань ведуться ще з 1990-х рр. Керівникам бібліотек і методистам важко працювати в умовах протиріч, коли з одного боку декларуються високі цілі, а з іншого виникає низка обмежень, насамперед, адміністративного характеру.

Під впливом фінансової нестабільності, децентралізації та дезінтеграції окремих напрямів діяльності зросла актуальність методичної допомоги (консультаційної, рекомендаційної, практичної). Але питання керівної діяльності бібліотек-методичних центрів заслуговує особливої уваги. Методичне керівництво існувало як важлива функція діяльності адміністративних органів управління бібліотечною справою. Основною формою їх діяльності була перевірка і контроль роботи бібліотек, які охоплювали всі напрями роботи. Паралельно з цим бібліотеки-методичні центри також здійснювали контроль за діяльністю бібліотек. Існували жорсткі вимоги до регламентації роботи і обов’язкового дотримання рекомендацій методичних центрів. Практично домінувала керівна функція. Методична діяльність цілком відповідала процесу директивного централізованого управління бібліотеками[1,с.5].

Зменшення ролі керівної функції на сучасному етапі дає поштовх для подальшого розвитку інших функцій методичної діяльності: аналітичної, дослідницької, інформаційної, консультаційної, педагогічної, інноваційної тощо. Зосереджується увага на методичному забезпеченні роботи бібліотек, у такий спосіб традиційні форми отримують свій подальший розвиток. Метою методичного забезпечення стає сприяння розвитку кожної бібліотеки.

Сучасні концепції менеджменту і маркетингу, які опановують бібліотеки, впливають на роль, мету, завдання і зміст методичної діяльності. Менеджмент як процес управління бібліотекою, яка існує в ринкових умовах, складається з елементів стратегічного планування, маркетингу, інноваційної діяльності. Така ситуація змінює роль і характер методичної роботи.

Реорганізація відбувається за основними положеннями теорії управління, менеджменту. Методичні центри, методисти окремих бібліотек перебудовують свою діяльність відповідно до маркетингової концепції управління, вивчають досвід бібліотек інших країн, впроваджують у свою діяльність корисні новації. Таким чином методична діяльність все більше трансформується в оперативну систему підтримки прийнятих рішень, коли постійно виникають нестандартні проблеми в управлінні сучасною бібліотекою, вирішення яких потребує спеціальних знань і виконання нових функцій.

Керівники бібліотек для самостійного вивчення складних проблем мають обмаль часу, тому методична робота сучасної бібліотеки спрямовується на більш високий якісний рівень виконання своїх функцій. 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Методическое руководство библиотеками

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.