ЗМІСТ

1. Сутність, цілі та задачі маркетингу

2. Принципи та функції маркетингу

3. Основні поняття маркетингу

1 СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ МАРКЕТИНГУ

Трансформація вітчизняної економіки від командитно-адміністративної до ринкової спричинила безпрецедентні зміни у всіх сферах діяльності. Необхідність суттєвого підвищення рівня життя народу, відродження економіки потребують знання та розумного застосування надбань світової економічної теорії і практики стосовно виробничо-господарської і комерційної сфер діяльності, вивчення ринку, його структури, формування та функціонування. Поняття «маркетинг» походить від слова англійського походження «marketing», що означає продаж, збут, ринкова діяльність. Його появу пов’язують з американськими фермерами, які, шукаючи ринок збуту продукції, ввели поняття «Market Getting», що означало оволодіння ринком.

Основні підходи до вивчення маркетингу:

- загально-концептуальний, тобто спрямування ділового мислення і ділової активності на задоволення потреб споживачів в умовах конкуренції, врахування специфіки вимог, реагування на управлінські особливості у процесі побудови ефективної системи управління виробництвом і збутом тощо;

- функціонально-товарний підхід, який є більш конкретним у сферах використання основних ресурсів фірми, її ринкових можливостей у виробничо-збутовій діяльності, вивчення умов товарного продажу через торговельну мережу та просування на ринку; виявлення зацікавленості до товару, його ціни, витрат і прибутків;

- системно-комплексний підхід є узагальнюючим способом виявлення можливостей збутової діяльності. Він охоплює систему виходу на ринок, стан конкуренції між фірмами, комунікативні зв’язки, умови адаптації до внутрішніх і зовнішніх змін на ринку, розподіл окремих операцій з переміщенням товарів від виробників до споживачів за окремими організаціями або службами та врахування національних традицій, історично сформованих методів і форм торгівлі товарами і послугами.

Економічна сторона маркетингу полягає у застосуванні формою наступних умов:

- наявність фізичних і юридичних осіб;

- можливості комунікативних зв’язків, які базуються на порядності, чесності і добросовісності партнерів;

- вільний вибір альтернативних рішень і, відповідно, прийняття або відхилення пропозицій;

- можливості реально впливати на покращення економічного становища власної фірми, партнерів і конкурентів на ринку товарів.

В класичному розумінні «маркетинг» – це підприємницька діяльність, яка здійснює управління рухом товарів і послуг від виробника до споживача або користувача.

В сучасному розумінні «маркетинг» – це процес планування, втілення задуму, ціноутворення, товаропросування і реалізація ідей, товарів і послуг шляхом обміну, задоволення мети осіб і організацій.

В узагальненому виді маркетинг – це система організації і збуту товарів, спрямована на задоволення потреб конкретних споживачів і користувачів та на одержання прибутку фірмою на основі дослідження і прогнозування ринку.

Застосування маркетингу фірмами здійснюється з врахуванням принципів, цілей і специфічних функцій, які ним виконуються у виробничо-збутовій діяльності.

В загальному цілі маркетингу Ф. Котлер зводить до таких чотирьох напрямів: досягнення максимально можливого високого споживання; досягнення максимальної споживчої задоволеності; надання максимально широкого вибору; максимальне підвищення рівня життя.

З точки зору конкретної фірми її цілі поділяють на загальні та конкретні. До загальних цілей маркетингу зараховують:

- досягнення максимально можливого високого споживання, що сприяє максимальному зростанню виробництва, зайнятості і збагачення;

- досягнення максимального споживчого задоволення;

- надання широкого виробу товарів і послуг;

- підвищення якості життя (якість товарів, фізичне, духовне, культурне задоволення тощо).

До конкретних цілей маркетингу зараховують:

- задоволення вимог споживачів і покупців;

- завоювання частки ринку;

- забезпечення росту обсягів збуту;

- досягнення переваг над конкурентами;

- вдосконалення маркетингових структур управління збутом;

- активізація стимулювання збуту і рекламної діяльності;

- застосування нових методів дослідження ринку.

Основні завдання маркетингу:

- виявлення існуючих і потенційних бажань та попиту на товари та послуги;

- організація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт для створення конкурентоспроможної продукції;

- планування і координація виробничої, збутової та фінансової діяльності фірми;

- організація і вдосконалення системи та методів збуту продукції;

- реалізація політики ціноутворення;

- комунікація маркетингу;

- аналіз маркетингової діяльності та контроль її здійснення.


2 ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Основні принципи маркетингу є:

- вільний вибір мети і стратегії функціонування та розвитку;

- концентрація зусиль на досягненні кінцевих результатів виробничо-збутової діяльності та оволодіння часткою ринку;

- відкритість до споживачів, їх потреб і побажань та активне пристосування і вплив на них;

- комплексний підхід до вирішення проблем відповідно до наявних ресурсів і можливостей фірми;

- постійний пошук та реалізація резервів для оптимального та ефективного використання управлінських кадрів збутової сфери;

- науковий підхід до вирішення маркетингових проблем, випередження конкурентів, систематичне проведення маркетингових досліджень;

- гнучкість у досягненні поставленої мети через реакцію на постійні зміни у макросередовищі ринку;

- активність, наступальність та підприємництво, що дозволяють швидко і ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища фірми.

Завдяки перерахованим принципам підприємства та фірми мають можливість обрати цілі своєї діяльності.

Основними функціями маркетингу є:

- аналіз навколишнього середовища;

- дослідження ринку і його середовища;

- виявлення і детальний аналіз потреб споживачів;

- довго і короткотермінове планування товарної номенклатури і її реалізація;

- організація товаропросування і розподіл продукції;

- організація механізму ціноутворення;

- забезпечення соціальної відповідальності перед суспільством;

- організація стимулювання збуту, реклами і після продажного обслуговування;

- управління і контроль маркетингу.

Функції маркетингу, які виконують окремі суб’єкти (підприємства та особи), взаємо пов’язують їх у процесі ринкових та комунікативних зв’язків.

Суб’єктами маркетингу виступають: споживачі (користувачі), товаровиробники і обслуговуючі організації, підприємства гуртової і роздрібної торгівлі, організації-споживачі та служби маркетингу.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 9

Бесплатная работа

Закрыть

Сущность маркетинга, его определение. Основные понятия маркетинга

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.