План

1. Складові економіки логістичних систем (товар і логістичні витрати)

2. Реструктуризація міжвиробничих відносин

Використана література

1. Складові економіки логістичних систем (товар і логістичні витрати)

Досвід провідних компаній світу доводить високу ефективність логістики в отриманні стійких конкурентних переваг. Завдяки логістиці організації забезпечують необхідний рівень обслуговування фінального клієнта, надаючи йому при цьому певні додаткові користі (цінності). Ці додаткові користі можуть стосуватися і еластичності поставок щодо величини партії, і еластичності щодо умов оплати, і еластичності щодо термінів та місця виконання замовлення. В аспекті викладеного заслуговує на увагу такий гіпотетичний приклад на певному ринку існує "п" пропозицій товару необхідної якості, з цих пропозицій — частина пропонує товар за низькою ціною, з цієї частини — теж частина не обумовлює умови поставки, тобто може здійснювати поставки і великими, і малими партіями за базовою (акцептованою) ціною, з чергової частини — теж певна частина не обумовлює умови оплати, тобто поставка може здійснитися і з післяоплатою, і, накінець, з чергової частини пропозицій існує принаймні кілька пропозицій, що здатні забезпечити наявність товару у тому місці і в той час, де і коли існує на нього попит. І все це розглядається за незмінних низьких ринкових цін. Схематично це подано на рис.

Схема ілюструє так званий "маршрут досягнення конкурентної досконалості" підприємством, за яким підприємство повинно мати такий запас редукції загальних витрат, щоб за певного рівня ринкових цін забезпечити прийнятну рентабельність капіталу і при цьому:

гарантувати високу якість товару;

забезпечити привабливі умови поставки;

надати пільгові умови в оплаті поставки;

забезпечити якнайповніше просторово-часові умови збігу попиту і пропозиції.

Очевидно, що не є так важко надати всі ці користі споживачу за його рахунок, але надзвичайно складно це забезпечити за власний рахунок, адже висока якість — це додаткові витрати, привабливі умови поставки — теж додаткові витрати з причини відхилення від оптимізованих логістичних процесів, процесів виробництва, втрати частини ефекту масштабу тощо,пільгові умови оплати — недоотримання доходів від володіння грошима. Забезпечення наявності в певному місці і в певний час — додаткові витрати запасів або додаткові транспортні витрати тощо.

Маршрут досягнення конкурентної досконалості

Менеджмент тією чи іншою мірою причетний до "доданої вартості за допомогою логістики, оскільки поліпшення корисності місця і часу врешті-решт позначається на прибутках фірми. Зменшені за рахунок логістики витрати або сильна ринкова позиція відповідно підсилить логістичну систему, що спричинить загальне поліпшення становища всієї фірми. У фірмах, де за допомогою логістики збільшується частка "доданої вартості" у товарі, логістичний менеджмент є особливо важливим та необхідним. Подана діаграма є ілюстрацією цієї необхідності на прикладі деяких галузей промисловості. Корисність місця — це величина, яка створюється для того, щоб зробити товар придатним для купівлі і споживання в необхідному місці. Логістика безпосередньо відповідає за корисність місця, а саме — як ефективніше організувати рух сировини і матеріалів, їх складування з пункту їх виникнення до пункту споживання. Корисність часу — це величина, яка створена за рахунок "чогось" у необхідний час. Товари не є важливими для споживачів, якщо вони не є придатними саме у той момент, коли вони є необхідними споживачеві.

Корисність володіння єважливим додатком до товару, оскільки дає змогу споживачеві отримати право власності на товар. Корисність володіння не є результатом діяльності логістики, але вона пропонує низку вигід, таких як кредити і знижки у разі купівлі товарів, відкладення оплати, як і можливість споживачеві володіти товаром.

Очевидно, що інша сторона матиме при цьому певні прямі втрати, але і певні перспективи. Загалом створена додаткова користь для клієнта супроводжується певним зростанням витрат, насамперед логістичних.

З іншого боку, мислення категоріями повних витрат передбачає їх мінімізацію у процесі раціоналізації структури та рівня окремих складових, тобто у разі обгрунтованого зростання однієї зі складових логістичних витрат мають бути ідентифіковані певні позитивні наслідки: або адекватна чи більша редукція іншої (інших) складової логістичних витрат, або підвищення акцептованого рівня обслуговування, або і те, і інше одночасно. У зворотному разі таку раціоналізацію логістичних витрат слід визнати незадовільною. Отже, необхідна точна і конкретна інформація щодо структури логістичних витрат, чинників впливу та характеру їх зміни.

Логістичні витрати як сума витрат на управління та реалізацію логістичних процесів в окреслених межах переміщення матеріальних потоків, не виділяються з обліку витрат підприємства. І це ускладнює оцінювання їх рівня, як і оцінювання їх ефективності. Тому важливо визначити критерії (ознаки) класифікації (поділу) логістичних витрат. Традиційно логістичні витрати можна оцінити:

 • за місцем виникнення;
 • за носіями витрат;
 • за аналітичними рахунками витрат;
 • за фазами логістичного процесу тощо.
 • Так, місцями виникнення витрат можна вважати місця виконання логістичних функцій: складування матеріалів, транспортування матеріалів, внутрішньозаводське транспортування, складування готових виробів, пакування готових виробів тощо. Спільне використання ознак місця виникнення та елементів витрат (аналітичних рахунків) дає змогу встановити носіїв витрат (табл. 1).

  Таблиця 1

  Перетин носіїв логістичних витрат

  Класифікація логістичних витрат за фазами логістичного процесу, по-перше, може подаватися з погляду фаз виробництва (постачання, виробництво, збут); по-друге, з погляду станів логістичного процесу, таких як рух (переміщення), спокій (запас), процес у "задумі" (інформація і рішення про процес). Важливим, як і для будь-яких витрат, є поділ логістичних витрат на змінні І постійні. Не менш важливим для оцінки загальних логістичних витрат є обрахунок, наприклад, витрат підприємства від замороження капіталу у запасах або очікуваних втрат підприємства від вичерпання запасів, що не є фактичними втратами, понесеними у цьому періоді.

  Викладені основи класифікації логістичних витрат підприємства схематично подані у табл. 2.

  Таблиця 2

  Класифікація логістичних витрат

  Використання тієї чи іншої ознаки класифікації передусім залежить від цілей дослідження. Так, у концепції управлінського обліку доцільно використовувати поділ логістичних витрат за елементами, фазами та місцем виникнення. Однак, переслідуючи завдання прийняття системних логістичних рішень, до уваги треба брати не тільки фактичні логістичні витрати, але також і очікувані, тобто користуватися категорією загальних логістичних витрат не у фактичному, а в глобальному вимірі. Інакше кажучи, до уваги мають братися всі можливі зміни у складових логістичних та інших витрат за умови одночасного розгляду наслідків прийняття рішень. Вимога одночасного розгляду аргументується взаємозалежністю складових логістичних витрат, прояви якої відображаються конфліктом витрат у разі реалізації окремих логістичних цілей, щодо яких завжди можна визначити одну або декілька інших цілей, які конфліктують із першою, тобто один і той самий чинник-регулятор має різноспрямований характер дії на виконання окремих цілей. Тобто прийняття будь-якого логістичного рішення, яке переслідує досягнення певної цілі, вимагає ідентифікації конфлікту цілей, що дасть змогу ідентифікувати й оцінити конфлікт витрат.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 11

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Логистика 7

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.