План

1. Обгрунтувати сутність ландшафту та особливості його морфологічної будови

2. Розкрити особливості впливу людини на географічну оболонку

3. Охарактеризувати особливості глобальної демографічної проблеми людство

4. Розкрити сутність світової продовольчої кризи людства

5. Обгрунтувати сутність екологічних проблем сульського господарства світу

6. Охарактеризувати особливості еколого-енергетичної проблеми людства

7. Розкрити сутність та особливості антропогенних змін навколишнього середовища

8. Охарактеризувати особливості міжнародного співробітництва щодо розв’язання глобальних екологічних проблем людства

9. Обгрунтувати основні засади Концепції сталого (збалансованого) розвитку України

1. Обгрунтувати сутність ландшафту та особливості його морфологічної будови

“Ландшафт” у перекладі з німецької означає пейзаж, вид з будь-якої точки спостереження. “Географічний ландшафт – це генетично однорідна територія, на якій спостерігається закономірне й типове повторення одних і тих же взаємозв’язаних і взаємообумовлених сполучень геологічної будови, форм рельєфу, поверхневих і підземних вод, мікрокліматів, ґрунтів і ґрунтових різновидів, фіто- і зооценозів” Ландшафт як основна таксономічна одиниця природного територіального комплексу (ПТК) має цілий ряд важливих відмітних ознак і властивостей:

1. Ландшафт займає досить значну територію, звичайно вимірювану сотнями квадратних кілометрів.

2. Ландшафт відокремлюється на ділянці земної кори, що має однакову геологічну будову; перехід на ділянку з іншою геологічною будовою буде означати перехід в інший ландшафт.

3. Ландшафт обов’язково являє собою генетично однорідну територію.

4. Унаслідок єдності геологічного фундаменту й послідовної зміни однотипних палеогеографічних подій кожному ландшафту властивий цілком визначений набір форм рельєфу.

5. Ландшафт має однаковий клімат, який диференціюється на цілий ряд місцевих кліматів і мікрокліматів, що закономірно повторюються на його просторі.

6. Тепло й волога, що надходять на поверхню ландшафту, перерозподіляються по елементах рельєфу, завдяки чому в ньому формується система закономірно повторюваних місцеперебувань для його біогенних компонентів (рослинних і тваринних угруповань).

7. Форми й елементи форм рельєфу, а також літологічний склад поверхневих порід служать тією основою, на якій відбувається відокремлення більш дрібних природних територіальних одиниць – морфологічних частин ландшафту; вони закономірно повторюються, утворюючи в сукупності єдину генетично зв’язану систему, що є морфологічною структурою ландшафту.

8.Кожен ландшафт відрізняється від інших ландшафтів своїм зовнішнім виглядом; фізіономічні відмінності сусідніх ландшафтів виражені тим сильніше, чим більші між ними розходження в способі походження та в наступній історії розвитку.

Із наведеного переліку основних ознак і властивостей ландшафту видно, що його формування відбувається протягом дуже тривалого часу, причому провідна роль у цьому процесі належить літогенній основі.


2. Розкрити особливості впливу людини на географічну оболонку

З розвитком суспільства збільшуються потреби людей, а тому посилюється їхній вплив на природу. Зростає він через те, то завдяки науці, застосуванню технічних винаходів людина стає чимраз сильнішою. Посилюється тиск на природне довкілля через збільшення чисельності землян. Вплив сучасних 6 млрд. мешканців Землі дорівнює тому, що чинили б на географічну оболонку 50 млрд. осіб, які за рівнем розвитку перебували б в кам'яному віці. На літосфері, перш за все, позначається те, що з року в рік зростають обсяги видобутку різних корисних копалин, зростає площа кар'єрів, довжина й глибина тахт, що призводить інколи до обвалів, зменшення площі орних земель тощо. Скорочуються вони і через насипання териконів і відвалів із порід, які вивезені при розробці шахт, кар'єрів, а також будівництві міст, доріг, водосховищ. Для відновлення родючості земель, зайнятих кар'єрами, териконами, ярами, науковцями розроблена ціла система заходів, проведення яких називають рекультивацією земель. При освоєнні кар'єрів треба окремо збирати ґрунтовий шар і зберігати його або відразу ж ним засипати заповнені пустою породою раніше використані кар'єри. Терасують і покривають шаром родючої землі териконами шахт. На цих ділянках землі висаджують сади, займаються землеробством.

Під впливом господарської діяльності змінюється мікроклімат окремих територій, а також планети загалом. Вчені вважають, що він стає теплішим через посилення парникового ефекту, який, у свою чергу, зумовлений підвищенням вмісту оксиду вуглецю у повітрі.

Дуже сильно забруднюють різними шкідливими сполуками (оксидами сірки, фосфору, хлором тощо) повітря викиди сотень хімічних та мета.


3. Охарактеризувати особливості глобальної демографічної проблеми людство

У цілому демографічна проблема нині полягає в стрімкому зростанні населення в країнах, що розвиваються, і в загрозі депопуляції, тобто перевищення кількості померлих над кількістю народжених, в економічно розвинених країнах. Обидва процеси є негативними для людства. Крім того, до демографічної проблеми можна віднести і швидкі темпи розростання міст і міських агломерацій. Збільшується також неконтрольована міграція.У наш час найгостріша демографічна ситуація склалася в країнах, що розвиваються. У більшості країн Азії, Африки, Південної і Центральної Америки населення подвоюється за кожні 20—30 років. Відносно новими демографічними проблемами є "псевдоурбанізація" (Індія, країни Латинської Америки), криза великих міст (США), нелегальна міграція (з Азії до Західної Європи, з Латинської Америки до США та Канади тощо). 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Землеведение 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.