План

1. Розкрити сутність понять «погода» та «клімат». Охарактеризувати особливості формування клімату України.

2. Схарактеризуйте причини та особливості ритмічних змін клімату.

3. Обгрунтувати сучасні екологічні проблеми атмосфери.

4. Розкрити склад гідросфери та розподіл запасів води на земній кулі.

5. Обгрунтувати основні властивості води. Які з них є аномальними?

6. Охарактеризувати особливості великого і малого кругообігу води на Землі.

7. Розкрити основні чинники формування океанічних течій.

8. Обгрунтувати особливості та розподіл солоності вод Світового океану.

9. Схарактеризуйте поділ рік за характером живлення і особливистями їх водного режиму.

4. Розкрити склад гідросфери та розподіл запасів води на земній кулі.

Гідросфера — водна оболонка нашої планети — це безмежні простори морів і океанів, синява озер, блискучі стрічки річок і топи боліт, хмари і тумани, сріблястий іній і краплі роси. Водою покрито близько 3/4 поверхні Землі. Молекула води Н2О складається з трьох атомів — одного атома кисню і двох атомів водню. Це безбарвна хімічна сполука, що не має смаку і запаху, — найпоширеніше на планеті, без нього неможливе існування життя, і його роль у формуванні географічної оболонки величезна.

Загальний об’єм води на земній кулі 1390 млн. км3, основна його частина припадає на моря і океани — 96,4 %. Насуші найбільшу кількість води містять льодовики і постійні сніги — близько 1,86 % (при цьому в гірських льодовиках — 0,2 %). Близько 1,7% від загального обсягу гідросфери припадає на підземні води і приблизно 0,02 % — на води суші ( річки, озера, болота, штучні водойми). Деяка кількість води знаходиться в живих організмах біосфери і в атмосфері. Прісна вода становить лише 2,64 %.На нашій планеті в природних умовах вода може існувати в трьох агрегатних станах — твердому ( лід ), рідкому ( вода) і газоподібному (водяна пара ), на відміну від інших речовин, які знаходяться або в твердому ( мінерали, метали) або в газоподібному ( кисень, азот, вуглекислий газ ) стані.

Із загальної площі поверхні Земної кулі, що складає 510 млн. км2, 70,8 % займають океани і моря і 29,2 % приходиться на долю суші. Запаси води у Світовому океані оцінюються приблизно в 1370 млн. км3, що складає 93,96 % загальних водних ресурсів світу. Середня засоленість океанських і морських вод складає 35 %, або 3,5 г солей на 1 л води. Біля 3 % поверхні суші зайнято річками і озерами, в яких міститься прісна вода. Об’єм цієї води складає більше 230 тис.км3 і саме ці води викликають найбільшу зацікавленість для людства. Близько 11 % площі материка покрито льодовиками, об’єм яких сягає 24 млн. км3. При перетворенні всього льоду у воду рівень Світового океану підвищився би на 64 м, що призвело б до затоплення приблизно 1 % суші. Запаси підземних вод надто значні. Деякі вчені рахують, що об’єм їх близький до об’єму води Світового океану. Підземні води бувають прісними і мінералізованими. В поверхневих шарах суші міститься близько 85 тис.км3 води. Це так звана ґрунтова волога, режим якої обумовлений кліматом і рельєфом місцевості. Надлишок води у грунті приводить до заболочення території, а нехватка – до загибелі рослин і різкого падіння урожайності. Тому приходиться здійснювати меліорацію земель (зрошення або осушення).


5. Обгрунтувати основні властивості води.Які з них є аномальними?

Вода одночасно і проста, і складна. Молекула води складається з трьох атомів — двох атомів водню та одного атому кисню. Водночас, вода має такі особливості будови, які зумовлюють ряд її незвичайних, майже магічних властивостей.Деякі фізичні і хімічні властивості води:Молекули води з’єднані між собою водневими зв’язками. Ці слабкі зв’язки між позитивно зарядженими атомами водню та від’ємним зарядом атомів кисню іншої молекули визначають фізичні, а також деякі хімічні властивості води. Вода — єдина речовина на Землі, яка зустрічається у трьох агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному. За нормальних умов, температура замерзання чистої води дорівнює 0 градусів Цельсія, а кипіння - відповідно 100 градусів Цельсія, що покладено в основу температурної шкали Цельсія. В залежності від атмосферного тиску, наприклад, на висоті, де тиск нижчий, температура кипіння води теж знижується. Розчинення різних речовин у воді знижує її температуру замерзання. Це добре знають люди, які посипають узимку вулиці сіллю для запобігання утворенню льоду. Воду називають універсальним розчинником. Вона розчиняє майже всі тверді та газоподібні сполуки значно краще, ніж будь-який інший розчинник. Практично немає такої речовини, присутність якої не виявлено у воді.

Молекули води зчіплюються водневими зв’язками між собою. Подібним же чином вони здатні «прилипати» до різних матеріалів, таких як скло, вата, поверхневий шар рослин або ґрунту. Ця властивість називається адгезією. Молекули води здатні, так би мовити, «підійматися» тонкими капілярами. Цей процес продовжується доти, доки сила притягання молекул не врівноважується силою їхньої ваги. Ця особливість води обумовлює дію капілярних сил. Вона дозволяє нам збирати розлиту воду губкою. Без капілярних сил поживні речовини, необхідні для життя рослин, лишилися б у ґрунті.При переході від рідкого до твердого стану густина і вага майже всіх речовин збільшується. На відміну від них, вода збільшує свій об’єм і стає легшою при замерзанні. Ця властивість має велике значення для збереження життя у водних об’єктах узимку. Лід утворюється на поверхні водойми і захищає її від повного промерзання. Падаюча крапля дощу розчиняє різні гази, які знаходяться в атмосфері. Таким чином, дощ може змінити фізичні та хімічні властивості ґрунту або води річок та озер. Вода разкладає солі на окремі йони. При цьому виникаючі йони можуть з’єднануватися з водою в складніші группи, що знаходяться в стані дисоціації. Так як молекули воды є диполями, то вони приєднуються до інших частинок, що несуть електричнийзаряд, і утворюють колоїдні частинки.Вода термічно стійка речовина. Вона витримує нагрівання до температури 1000°С, при якій частково распадається на водень і кисень.Вода реакційно-здібна речовина, вона реагує з оксидами багатьох металів і неметалів, утворюючи кристалогідрати з деякими солями, вступає у взаємодію з активними металлами.Вода – каталізатор багатьох реакцій. Навіть сліди води запускають взаємодію натрію з киснем в повітрі, реакцію фтористого водню зі склом, хлора з металами. Зневоджена сірчана кислота не реагує з лужними металами, а ті з хлором. СО не горить в кисні, а гримучий газ не підривається.Ці аномалії ще ніхто не зумів пояснити. Ще більш загадковими виявились біологічні властивості води при контакті з живими організмами, в тому числі і людиною.


6. Охарактеризувати особливості великого і малого кругообігу води на Землі.

Кругообіг води – безперервний процес обертання води на земній кулі, що відбувається під впливом сонячної радіації і дії сили тяжіння. Геологічний ( великий) кругообіг – це обмін речовинами між сушею та Світовим океаном. Насамперед відбувається глобальна циркуляція води, тобто спочатку випадання атмосферних опадів, потім – поверхневий та підземний стік, інфільтрація, випаровування і врешті-решт – конденсація; потім знову випадають опади. На кругообіг води витрачається майже третина усієї сонячної енергії, що надходить до Землі. Разом з водою рухаються величезні маси розчинених у ній хімічних речовин, які в океані осідають на дно у вигляді делювіальних відкладів або осадів. Малим або біологічним, кругообігом речовин називають обмін хімічними елементи між живими організмами (косними) компонентами біосфери – атмосферою, гідросферою, літосферою. Іншими словами це два боки єдиного процесу –утворення живої речовини та її розклад. Цей кругообіг характеризується тим, що спочатку жива речовина заряжається енергією, а потім у процесі розкладу органічних решток енергія повертається у навколишне середовище. Біологічний кругообіг – це циркуляція між грунтами, рослинами, тваринами та мікроорганізмами. Ця циркуляція відбувається у такій послідовності: Спочатку мінеральні речовини та енергія поглинаються з навколишнього середовища і включаються до складу рослинних організмів, потім від рослин через трофічні ланцюги вони переходять в організми тварин та інших консументів і далі через ланку редуцентів повертаються назад у грунт чи атмосферу.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Землеведение 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.