План

1. Господарсько-культурна класифікація

2. Концепція етногенезу Гумільова (енергетична концепція)

3. Соціокультурна концепція Бромлея

5. Розкрийте сутність концепції автохтонізму та міграціоналізму

6. Цивілізаційна концепція етносу

7. Особливості етногенезу українського народу

8. Визначте основні етнічні функції релігії

9. Розкрийте взаємовідношення етносу і релігії

10. Етнічні процеси: їх класифікація та характеристика

11. Розкрийте сутність проблеми «культури» в етнології.

10. Етнічні процеси: їх класифікація та характеристика

Етнооб’єднавчі процеси. Вони проявляються у злитті, зміцненні, зближенні, об'єднанні етнічних спільнот, які посилюють єдність всіх складових етносів.

Етнічна дифузія (лат. іл ів іо — злиття) — процес злиття кількох близьких за мовою і культурою етнічних спільнот у більш великий етнос. Так ішов процес злиття давньоукраїнських літописних етноплемен у великий руський (український) етнос з новими поведінковими і культурними стереотипами, етнічною свідомістю і самосвідомістю, етнонімом і т.ін.

Етнічна консолідація (лат. сопзоіісіаііо — зміцнення) — посилення внутрішньої єдності великого етносу і згладжування між його внутрішніми складовими: субетносами, етнографічними групами, локальними групами і окружностями. В добу існування України-Русі консолідація руського етносу проявилась у поширенні етноніма “русини”, “русичі”, “руські люди” та зникненні етніконімів “поляни”, “древляни”, “білі хорвати” та ін., в утвердженні руської етнічної свідомості і самоідентифікації. Етнічна асилиляція (лат. аззітіїаііо — уподібнення, ототожнення) — поглинання,, розчинення самостійного етносу чи якоїсь його частини в середовищі іншого, звичайно більшого, державного, господарсько, політично чи культурно розвинутішого. Вона включає зміну етнічної і культурної орієнтації та самоідентифікації.

Міжетнічна інтеграція (лат. іпіе^гаііо — об’єднання в ціле якихось частин) — об’єднання всередині держави чи регіону кількох відмінних за мовою і культурою етносів, що може спричинити складання якихось спільних рис. В результаті такої інтеграції можуть скластися міжетнічні спільноти у вигляді великих етнотериторіальних спільнот з певними елементами етнополітичної самосвідомості і самоідентифікації. Такі процеси характерні для всіх довго існуючих поліетнічних держав. Вони були властиві Римській імперії, Російській імперії, Совєтському Союзу, США та ін.

Етнічна конвергенція (лат, сопуег^еге — наближення, сходження) —“ зближення, злиття, взаємна асиміляція двох дуже близьких за мовою і культурно-побутовими традиціями етносів.

Етнічна міксація (лат. тісзео — з’єднувати, сплітати-, тіхіиз — змішаний) — етнотрансформанійний пронес утворення нового етносу шляхом_злиття не пов’язаних спорідненістю і культурно-побутовими традиціями етнічних груп. Такі процеси відбуваються в Канаді, США, Австралії, країнах Латинської Америки.

чи етнополітичне утворення на кілька. У них найчастіше зустрічається етнічна парціація, етнічна сепарація та етнічна дисперсизація. Етнічна парціація (лат. рагз (рагііз) — частковий, окремий) — процес поділу єдиного етносу на кілька частин, кожна з яких набуває власної етнічності, майже не ототожнює себе зі своїм етнічним предком. Етнічна сепарація (лат. зерагаіиз — відокремлений) — процесс відокремлення від етносу якоїсь його частини, що згодом розвивається в окремий етнос. Етнічна дисперсизація (лат. сіізрегзиз — розсіяний) — процесс відокремлення від етносу окремих його частин, котрі не набули характеристик і властивостей самостійних етносів, а залишились чи стали субетносами або етнографічними групами (русини Воєводини, кубанські козаки, приморські козаки і т.ін.). Етнології та історії відомо кілька моделей такого розмежування.


11. Розкрийте сутність проблеми «культури» в етнології.

Культурологія як наука виникла в рамках етнології. Звичайно, термін " культурологія " вживався і раніше, але по- справжньому він увійшов у науковий обіг після публікації праць Леслі Уайта, присвячених обгрунтуванню необхідності створення науки про культуру як особливому класі явищ. Сталося це в другій половині сорокових років.

Якщо ми згадаємо наш огляд розвитку американської етнології (глава 4 ), то зможемо зрозуміти чому наука про культуру зародилася як частина етнологічної традиції. Школа " Культура і Особистість " значною мірою сконцентрувала свою увагу на вивченні проблем культури, хоча і не виділяла культурні феномени як особливої сфери дослідження, а розглядала їх у тісному зв'язку з психологічної проблематикою. Однак і саму психологію людини, психологічну структуру особистості вона розглядала практично як похідну від культурних інституцій суспільства. Тому можна з усією впевненістю сказати, що саме для антропологів - учнів Франца Боаса - культура стала центральною проблемою етнології, а поняття " моделі культури " або " етос культури" - ключовими поняттями етнології.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Этнология 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.