План

1. Господарсько-культурна класифікація

2. Концепція етногенезу Гумільова (енергетична концепція)

3. Соціокультурна концепція Бромлея

5. Розкрийте сутність концепції автохтонізму та міграціоналізму

6. Цивілізаційна концепція етносу

7. Особливості етногенезу українського народу

8. Визначте основні етнічні функції релігії

9. Розкрийте взаємовідношення етносу і релігії

10. Етнічні процеси: їх класифікація та характеристика

11. Розкрийте сутність проблеми «культури» в етнології.

4. Інформаційна теорія етногенезу

Інформаційна концепція етносу. Сформувалася концепція на хвилі критики радянськими суспільствознавцями комунікативної теорії нації американського вченого Карла Дойча та його послідовниківПоложення цієї теорії про комунікативні людські спільноти, які продукують, зберігають та поширюють інформацію за допомогою “обладнання” (історичної пам’яті, символів, звичок, способу мислення, засобів оперування інформації і т.ін.) і забезпечують єдність нації (народу, національності), М.Чебоксаров та С.Арутюнов використали для розробки інформативної концепції етносу.Автори концепції вважали, що в основі виникнення і самовідтворення всіх людських спільнот (конфесійних, ідеологічних, політичних, культурних, етнічних і т.ін.) лежать згустки соціальної комунікативної інформації, а всі вони побудовані і функціонують на протиставленні “ми” — “вони”. Але лише етноси сформувалися на поєднанні комплексу інформаційних зв’язків, а всі інші — на основі вибіркових. Саме тому етнічні спільноти найстійкіші з усіх соціальних спільнот.М.Чебоксаров і С.Арутюнов наголошували, що за формою етноси подібні до тваринних видів, тому інколи їх тлумачать як біологічні спільноти. Насправді етноси відрізняються від тваринних стад (зграй) наявністю широких соціальних інформативних зв’язків, які в ході історичного процесу то наростають, то спадають. Кожна інформація має своє джерело та її одержувачів. У різних історичних типів етносу (плем’я, народ, нація) насиченість інформаційних потоків різна. У процесі інформаційного розвитку суспільства інформаційні потоки постійно зростають. Етноси, як своєрідні фільтри, відбирають потрібну і віддають зайву інформацію і цим посилюють єдність і психологічну стійкість суспільства. Тому вивчати етноси слід на основі тих відносин і зв’язків, в які люди вступають, які можна описати як форми передачі інформації (мовою, показом, наслідуванням і т.п.).Історія людства свідчить, що в різні історичні епохи люди отримували неоднакові потоки важливої соціальної інформації. Малочисельні, чітко окреслені соціальні групи зі стабільним складом мешканців, якими були невеликі поселення, жителі яких знали один одного особисто і спадкували належність до групи з покоління в покоління, сприяли складанню у них однакового світосприймання і світовідчуття, однакових уявлень про цінності, норми поведінки, смисл життя і т.ін. Оскільки людина прагне психологічної стабільності, то всі традиційні етнічні цінності,як правило, мають перевагу над нетрадиційними.


5. Розкрийте сутність концепції автохтонізму та міграціоналізму

Питання про походження та формування українського етносу представлено багатьма концепціями та теоріями. Серед різноманітних теоретичних конструкцій можна виділити два підходи: автохтонний та міграційний.Прихильники першого відштовхувалися від тези, що після появи первісної людини на території України вона вже ніколи не залишалася обезлюдненною, тому саме ці автохтони становили головну «етногенетичну підоснову», в яку вкраплювалися всі пізніші елементи.

Прихильники міграціонізму доводили, що постійні потужні переселенські хвилі по території України були настільки всеохоплюючими та мали такі глибокі наслідки, що докорінно змінювали етнічну ситуацію, спричиняючи виникнення щоразу якісно нових поліетнічних суспільностей. Так, згідно норманській теорії варяги відіграли вирішальну роль не лише у соціально-політичному (утворення Давньоруської держави), а й в етнічному процесі - формуванні східних слов'ян, набувають поширення ідеї скандинавського походження етноніма «Русь», який дав назву етнічній спільноті стародавніх східних слов'ян, землі літописних полян - Россю, Росавою та ін.

Дослідженню і вивченню цих процесів присвячена фундаментальна праця М. Грушевського «Історія України Руси». На основі археологічних та писемних джерел вчений засвідчив, що давнє населення території України не було етнічно і культурно однорідним протягом тисячоліть. Міграції певних груп населення були звичайним явищем, але вони ніколи не призводили до повної заміни або зміни населення. Завжди значна його частина продовжувала стабільно проживати на своїх предковічних землях. Це стосувалося в основному землеробського етносу на території лісостепу України.

Автохтонна концепція спирається на теорію культурно-історичної безперервності розвитку етносів, коріння яких шукають у первіснообщинному ладі. До «нашої історії» включається все, що з палеоліту знайдено на сучасній території розселення українців. Історія українського народу уявляється як просте продовження історії тих народів і культур, які колись жили на території України. Прихильниками автохтонного підходу до проблеми походження українського етносу є В. Хвойка, М. Брайчевський, Г. Василенко, Б. Рибаков.


6. Цивілізаційна концепція етносу

Періодизація, запропонована Фергюсоном, продовжувала користуватися великою популярністю не тільки в останній третині XVIII століття, але й впродовж майже всього XIX століття. Її плідно використовували Льюїс Морган («Древнє суспільство», 1877) і Фрідріх Енгельс («Походження сім'ї, приватної власності і держави»; 1884).

Для цивілізації як стадії суспільного розвитку характерне виділення соціуму з природи і виникнення протиріч між природними і штучними факторами розвитку суспільства. На даному етапі превалюють соціальні чинники життєдіяльності людини, прогресує раціоналізація мислення. Для цього етапу розвитку характерне переважання штучних продуктивних сил над природними.

Також ознаки цивілізованості включають в себе: розвиток землеробства і ремесел, класове суспільство, наявність держави, міст, торгівлі, приватної власності і грошей, а також монументальне будівництво, «досить» розвинена релігія, писемність і т. п.

Академік Б. С. Єрасов виділив наступні критерії, що відрізняють цивілізацію від стадії варварства:

Система економічних відносин, заснована на поділі праці — горизонтальному (професійна та укладна спеціалізація) і вертикальному (соціальна стратифікація).

Засоби виробництва (включаючи живу працю) контролюються правлячим класом, який здійснює централізацію і перерозподіл додаткового продукту, що вилучається у первинних виробників через оброк або податки, а також через використання робочої сили для проведення громадських робіт.

Наявність мережі обміну, контрольованої професійним купецтвом або ж державою, яка витісняє прямий обмін продуктів та послуг. Політична структура, в якій домінує прошарок суспільства, що концентрує у своїх руках виконавчі та адміністративні функції. Племінна організація, заснована на походженні і спорідненості, заміщається владою правлячого класу, що спирається на примус; держава, що забезпечує систему соціально-класових відносин і єдність території, становить основу цивілізаційної політичної системи.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Этнология 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.