ПЛАН

Вступ

1. Теоретичні засади макроекономічної ефективності національної економіки

2. Основні макроекономічні показники ефективності національної економіки

3. Оцінка ефективності національної економіки України

4. Шляхи підвищення ефективності національної економіки України

Висновки

Вступ

Актуальність теми. Ефективність сьогодні – одна з головних характеристик людської діяльності. Вона є найважливішою категорією економічної науки.

Усі країни з ринковою економікою намагаються досягти макроекономічної ефективності, яка, по-перше, означає економічне зростання – виробництво більшої кількості й вищої якості товарів і послуг, що дає змогу підвищувати рівень життя населення; по-друге, передбачає повну зайнятість – забезпечення робочими місцями усіх, хто бажає і здатний працювати; по-третє, стабільний рівень цін, що означає уникнення значного їх зростання; по-четверте, досягнення рівноваги у зовнішньоекономічних зв 'язках – стабільний курс національної валюти, розумний баланс міжнародної торгівлі та міжнародних фінансових операцій.

Ефективність національної економіки – це якісна характеристика, яка відображає рівні розвитку продуктивних сил і забезпечення потреб суспільства.

Зростання макроекономічної ефективності національної економіки – не випадковий, а закономірний і сталий процес, що має об’єктивну основу. Це надає зростанню ефективності властивостей економічного закону – закону зростаючої ефективності виробництва. Він відображає лише тенденцію до збільшення результативності національної економіки, адже існує кілька чинників, що перешкоджають цьому. Тому в окремі періоди ефективність національної економіки може стрімко зростати, а в окремі – навіть спадати.

Унаслідок різних зовнішніх і внутрішніх збурень у національній економіці настають періоди макроекономічної нестабільності: темпи зростання виробництва уповільнюються, а то й стають від'ємними, зростають безробіття і ціни або різко коливається курс національної валюти. Ефективність національної економіки знижується, знижується і добробут населення.

В умовах безмежності потреб й обмеженості ресурсів підвищення ефективності економіки й досягнення на цій основі вищого рівня споживання є головною проблемою людського суспільства.

Економічна і воєнно-політична криза в Україні, яка розпочалася в 2014 р., істотно підірвала можливості економічного зростання. В 2015р. економічна ситуація в Україні залишалася досить складною. І хоча на кінець 2016 року економіка стабілізувалась, перспективи її розвитку залишаються слабкими. Тому для досягнення результатів у сфері розвитку та відчутного позитивного ефекту для населення необхідно надалі працювати над усуненням давніх структурних проблем одразу за багатьма напрямками.

Серед основних причини того, що темпи зростання української економіки залишаються невисокими – уповільнення реформ; низькі світові ціни на традиційний український експорт; продовження конфлікту на сході країни.

Одним з основних завдань макроекономічної політики в Україні є розроблення дієвих механізмів забезпечення економічного розвитку та зростання національної економіки.

Проблеми макроекономічної ефективності національної економіки активно досліджуються в роботах багатьох вітчизняних економістів, зокрема таких як Мельник А. В., Москаленко О. М., Старостенко Г. Г., Радіонова І. Ф., Українець Л. У. та інші.

Мета курсової роботи – дослідження макроекономічної ефективності національної економіки.

Для досягнення мети поставлені такі завдання:

- розкрити засади макроекономічної ефективності національної економіки;

-провести оцінку ефективності національної економіки України;

- виявитита обґрунтувати шляхи підвищення ефективності національної економіки України.

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти макроекономічної ефективності національної економіки.

Об’єкт дослідження – чинники і показники макроекономічної ефективності національної економіки України.

Методи дослідження – діалектичний, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, наукової абстракції, економіко-статистичні методи.


1. Теоретичні засади макроекономічної ефективності національної економіки

Поняття «ефективність» нині є одним з найпоширеніших економічних понять.В загальному розумінні ефективність (від лат.Effectivus–діяльний, творчий) – це відношення результату (ефекту) до витрат, які були затрачені на його отримання.

В сучасній літературі поняття «ефективність» використовується в багатьох сферах людської діяльності. З огляду на це існує вирізнення за окремими ознаками відповідних видів ефективності, кожний з яких має свої особливості. У науковій літературі в основному мають місце економічна, соціальна і екологічна ефективність.

Економічну ефективність розглядають:

по-перше, як процес забезпечення мінімізації витрат на виробництво і реалізацію кінцевої продукції і максимізації кількісних та якісних характеристик його кінцевих результатів;

по-друге, як ефект, або результат, досягну­тий найбільш раціональним, прибутковим, економним засобом.

Підвищення економічної ефективності можна досягти шляхом скорочення витрат на одиницю ефекту, або збільшення ефекту при незмінних витратах. Про підвищення макроекономічної ефективності свідчить зростання добробуту населення, питомої ваги націо­нального продукту на кожного громадянина країни.

Ефективність національної економіки – це якісна характеристика, яка відображає рівні розвитку продуктивних сил і забезпечення потреб суспільства [17, с.63].

Розрізняють два види ефективності національної економіки:

1) економічна ефективність – характеризує результативність економіки країни в цілому, враховуючи витрати на виробництво національного продукту. Її цілі полягають у зростанні ефекту виробництва при зменшенні витрат.

2) соціальна ефективність – прямо вказує на досягнутий рівень загального добробуту, ступінь задоволення людських потреб. Її цілі полягають у підвищенні добробуту нації [15, с.222].

Економічна і соціальна ефективність тісно пов’язані між собою: що краще використовуються економічні ресурси, то повніше задовольняються потреби суспільства; а що краще живеться людям в країні, то більше уваги вони приділяють роботі, підвищенню своєї професійної майстерності, підтриманню власної фізичної форми тощо. Втім, на практиці зустрічаються виняткові ситуації, коли зростання макроекономічної ефективності не призводить до відповідного підвищення добробуту населення. Таке трапляється тоді, коли увесь приріст національного продукту спрямовується на виробничі цілі, на подолання наслідків стихійних лих, на ведення великомасштабних військових дій тощо.

З точки зору національної економіки ефективним вважається такий стан, при якому найповніше задоволені потреби усіх членів суспільства при заданих обмежених ресурсах.

Економічна ефективність національної економіки – стан, при якому неможливо збільшити ступінь задоволення потреб хоча б однієї особи, не погіршуючи при цьому становище іншого члена суспільства. Такий стан називається «Парето-ефективністю» [9, с.230].

Якщо в суспільстві досягнуті усі можливі вдосконалення, за В.Парето, спостерігається «оптимум Парето». 

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Бесплатная работа

Закрыть

Макроэкономическая эффективность национальной экономики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.