План

Вступ

І. Поняття суспільства як найбільш значної соціальної системи, його структура. Громадське суспільство

ІІ. Поняття держави, її співвідношення з суспільством

ІІІ. Регулювання суспільних відносин: поняття і види

Висновки

Використана література

Вступ

Суспільство, держава, право тісно пов’язані між собою. Суспільство не може існувати без держави і права; держава не виникає без суспільства і не зможе функціонувати без права, а право не народиться без суспільства і не буде розвиватись без держави.

Тому предметом нашого вивчення є історія виникнення суспільства, держави, права, їх поняття.

Мета роботи – прослідкувати процес становлення, розвитку і функціонування суспільства та держави.

Серед завдань, які ми спробували вирішити, виділимо:

-належить зрозуміти суспільство як значну соціальну систему, його структуру, місце та роль у ньому держави і права;

-з’ясувати поняття держави, її співвідношення з суспільством;

-визначити регулювання суспільних відносин: поняття та види.

Джерельна база для написання курсової роботи є достатньою.

Структура роботи складається зі вступу, п’яти розділів і висновків.


І. Поняття суспільства як найбільш значної соціальної системи, його структура. Громадське суспільство

Суспільство – це продукт взаємодії людей, об’єднаних різноманітними економічними, сімейними, груповими, етнічними, становими, класовими відносинами й інтересами. [2]

Суспільство – об’єднання людей, що мають загальну територію проживання, єдину культуру і схожий спосіб життя.

Суспільство – соціальний організм, частина природи, що складається з людей, які постійно працюють над удосконаленням знарядь і засобів виробництва; частина матеріального світу, що відокремилася від природи і є формою життєдіяльності людей, яка історично розвивається; певний стан історії людства, внутрішньо-формаційні чи між формаційні ступені історичного розвитку. [11]

Суспільство є результатом дуже складних процесів самоорганізації, має свою історію становлення і розвитку, навіть коли те чи інше суспільство розпадається, загальні його ознаки, риси надовго зберігаються. Виникнення політичної організації суспільства спричини соціальний розвиток суспільства, який почався без політичної організації та права.

Суспільство з’явилося тоді, коли люди виокремилися зі світу тварин. Тому найважливіша система суспільства – система взаємозв’язків розумних істот. У первісному суспільстві виділяють структурні елементи: діяльність людей спрямована на задоволення певних суспільних потреб; суспільні відносини, в які вступають люди в процесі діяльності із задоволення потреб; соціальні суб’єкти – люди та їх об’єднання. Суспільству притаманні властивості а саме: наявність у суспільстві певних соціальних інститутів, які надають організовані форми життєдіяльності; суспільство не може обійтися без регулюючої сили, що спрямовує його життєдіяльність у загальнокорисне русло.

У суспільстві існують різні форми організації взаємозв’язків між індивідами. Першим соціальним інститутом були родові общини. Рід являв собою групу людей, об’єднаних кровним спорідненням, спільною власністю і працею, зрівняльним розподілом. Згодом роди поєднувались в соціальні інститути – племена. Першим політичним інститутом стала держава, який виник у зв’язку із соціальною диференцією суспільства і появою публічної влади. З’явилися й інші соціальні інститути: релігійні об’єднання, купецькі гільдії, кооперативні профспілки, партії, що призвело до виникнення соціального регулювання.

Соціальне регулювання – це система засобів, спрямованих на впорядкування поведінки людей, їхніх соціальних спільностей з метою узгодження і стабілізації суспільних відносин. Види соціального регулювання:

-Індивідуальне регулювання – упорядкування поведінки людей за допомогою разових рішень, що стосуються окремих випадків, конкретних осіб.

-Нормативне регулювання – упорядкування поведінки людей за допомогою поведінки, що поширюється на всі аналогічні випадки.

Одним із напрямів соціального регулювання є правове регулювання, спрямоване на впорядкування найважливіших суспільних відносин і здійснюється за допомогою системи специфічних юридичних засобів. Правове регулювання здійснюється як за допомогою загальнообов’язкових правил поведінки – правових норм, індивідуальних рішень правового характеру.

У різні періоди історичного розвитку суспільство мало специфічні форми організації, мало різну економічну, соціальну, класову, політичну структуру. Можна розглядати співвідношення економіки, політики та права у співвідношенні з економікою. Виробничі відносини в економіці об’єктивно визначають, яким має бути право; економіка визначає право не безпосередньо, а через інші соціально – економічні явища: соціальну структуру суспільства (класи, прошарки, групи), економіку, політику, єдність економічних та правових ідей, адекватність економічних та юридичних законів. Але важливе значення в суспільній системі займала влада: вона надає суспільству керованості, цілісності, організованості, консолідує суспільство, забезпечує порядок, як необхідну умову його нормальної життєдіяльності. У суспільстві влада необхідно, вона забезпечує організованість і порядок, координуючі дії всіх суб’єктів суспільних відносин.

Соціальна влада є організована сила, що забезпечує здатність тієї чи іншої особи підкоряти своїй волі інших осіб, використовуючи різні методи, у тому числі й примус.

Соціальна структура суспільства

Сучасна ситуація, коли суспільство знаходиться в стані перехідності, становленні, характеризується несталою системою суспільних відносин. Немає достатньої чіткості в соціальній деференції, у визначеності індивідуальних і групових інтересів. Сучасні зміни соціальної структури обумовлюють два різноспрямовані процеси: укладання соціальної диференціації і її спрощення. Укладання відбувається унаслідок виникнення нових форм власності (змішаної, приватної, акціонерної, кооперативної).

Соціальна структура сучасного суспільства характеризується крайньою соціальною нестійкістю, соціальною поляризацією, розшарування на бідних і багатих. Диференціація доходів населення: нижче за середнє рівня заробітна плата у працівників культури, мистецтва, охорони здоров’я, освіти, сільського господарства; вище за середній рівень – будівництва, транспорту, матеріально-технічного постачання, фінансів, кредитування, Чинником, що знижує реальний рівень заробітної плати в масштабах, неадекватних падінню виробництва, безробіттю. Процеси диференціації вираженні і в сфері споживання. У системі чинників обумовлених споживача поведінка, домінуючим є належність індивіда до певного соціального шару і його рід занять, економічний стан, соціальний статус, спосіб життя.

Окрім економічних змін на соціальну структуру зробили вплив і інші чинники.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Бесплатная работа

Закрыть

Общество, государство, право

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.