План

1. Предмет, мета, завдання дисципліни «Патентознавства».

2. Поняття «інтелектуальна власність» і «промислова власність».

3. Інтелектуальна (промислова) власність як результат інтелектуальної діяльності

4. Інтелектуальна (промислова) власність як право

5. Державна система правової охорони інтелектуальної власності.

6. Законодавство України про інтелектуальну (промислову) власність.

7. Державний департамент інтелектуальної власності: завдання, напрямки діяльності.

1. Предмет, мета, завдання дисципліни «Патентознавства».

Предмет – правове регулювання суспільних відносин пов’язаних із створ.,охороною та використанням інтелектуальної власності. Мета – полягає у вивченні і набутті знань з питань законодавчої, охоронної, винахідницької патентно-ліцензійної діяльності у сфері інтелектуальної власності(і.в.). Завдання: надання знань системи і.в. у винахідницькій і патенто-ліцензійній діяльності; висвітлення міжнародного співробітництва у сфері і.в.;розгляд системи патентної інформації; ознайомлення з технологічними оформленнями заявки патентної власності; висвітлення можливостей використання патентної інформації і документації при проведенні науково-дослідницьких робіт; ознайомлення з сучасними патентно-інформаційними технологіями в Україні, ресурсами та послугами.


2. Поняття «інтелектуальна власність» і «промислова власність».

Інтелектуальна власність – це результат розумової діяльності людини у науковій, виробничій, інфо-технічній та інших сферах які є об’єктом цивільно-правових відносини у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної і творчої діяльності.

Промислова власність – це рухома й нерухома матеріальна власність, яка використовується в процесі промислового виробництва


3. Інтелектуальна (промислова) власність як результат інтелектуальної діяльності

ІВ – це закріплені законом права на результати інтелектуальної чи розумової діяльності людини у наук., худож., виробничій та ін. сферах.

Інтелектуальна діял. – це творча цілеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось нове, що визнач. своєю неповторністю, оригінальністю, унікальністю.

До понять ІВ відносять:

1.Промислову власність (ПВ), щл охоплює винаходи, товарні знаки, промислові зразки.

2.Авторське право, яке стосується літерат., худож., музич., фотографічних і аудіовізуал. творів.

Об’єктом ІВ є не матеріально виражений результат інтел. діял., зафіксований на матеріал. носії, що надає його автору виключне право власності на цей результат, яке набувається, здійсн. та захищається відповідно до законодавчо встановлених норм та правил.

Об’єкти ІВ поділ.:

1. об’єкти ПВ

2. об’єкти авторського права та суміжних прав

3. нетрадиційні об’єкти (сорти рослин, наукові відкриття тощо)

Суб’єктами ІВ є творці, автор, виконавець, винахідник тощо. Суб’єктами можуть бути фізичні та юридичні особи, держава.

ІВ може бути: майнова, немайнова.


4. Інтелектуальна (промислова) власність як право

Право ІВ- це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у процесі створення і використання результатів ІД.

Право власності розглядається в об’єктивному і суб’єктивному значенні.В об’єктивному права ІВ – сукуп.правових норм, які регел.сусп.відносини у процесі ств. і використання результатів ІД

В суб’єктивному права ІВ - це особисті немайнові і майнові права,що відповідно до чинного законодавства належить авторам того чи іншого результату інтелект.діяльності.

У правовій системі ІВ виділяють 3 самостійні підсистеми:

1) Авторське право і суміжні права»

2 ) Патентне право або право на об’єкти ПВ;

3) Право на нетрадиційні об’єкти. Авторське право і суміжні права-це комплекс відносин, які виникають у зв’язку з створенням і використ. Літературних, хкд, наук.,кіно-творів та наукових праць.

Авторське право - це частина цивільного права,яка визначає правовідносини,що виникають у зв’язку із створенням і використанням творів літ,науки і мистецтва.

Суміжні права – це права на результати творчої діяльності виконавців,виробників фонограм і організації мовлення пов’язані з використ. Творів літер. і мистецтва на що авторські права належать іншим особам.

Патентне право - це твори людини у будь-якій сфері її діял., які оцінюються з позиції промислової значущості, екном. ефективності,отримання прибутку під час їх використання у виробничій діяльності. Об’єктами є:винаходити, корисні моделі,промислові зрази, знаки для товарів та послуг,фірмові наймен.тощо.

Право на нетрадиційні об’єкти ІВ- це правова охоронна таких результатів ІД як сорти рослин,ком.таємн.тощо.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 8

Бесплатная работа

Закрыть

Патентоведения 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.