План

1. Поняття та види знаків для товарів і послуг. Поняття і види зазначення походження товарів. Поняття права на фірмові найменування

2. Охорона прав на комерційну таємницю (ноу-хау). Особливість ноу-хау як об’єкта інтелектуальної власності. Способи охорони ноу-хау

3. Порядок захисту прав інтелектуальної власності у суді

Література

2. Охорона прав на комерційну таємницю (ноу-хау). Особливість ноу-хау як об’єкта інтелектуальної власності. Способи охорони ноу-хау

Комерційною таємницею є ділова інформація, що має тактичну чи потенційну цінність для підприємства по комерційних причинах. Ця інформація є комерційно вигідної для несумлінних конкурентів у випадку влучення в їхні руки. Утрата комерційної таємниці може привести збиток підприємству і, в остаточному підсумку, привести до його банкрутства.

Методи захисту комерційної таємниці

Для запобігання витоку комерційної таємниці звичайно використовуються наступні міри:

- правовий захист,

- організаційні міри,

- захист за допомогою технічних засобів.

Правовий захист здійснюється закріпленням прав і порядку захисту комерційної таємниці в нормативних і статутних документах. Ці міри можуть бути обговорені в Статуті підприємства, трудових договорах (контрактах) зі співробітниками підприємства, наказах, правилах внутрішнього розпорядку підприємства і т.д.

Організаційні міри захисту містять у собі:

- організацію секретного (конфіденційного) діловодства. "Грифи" і порядок Функціонування цього діловодства визначає посібник підприємства;

- розмежування доступу ж інформації: кожен співробітник підприємства повинний мати тільки ті зведення, що містять комерційну таємницю, що необхідні йому для виконання своїх обов'язків. Розрідження на доступ до такої інформації видається керівником підприємства, при цьому співробітник несе відповідальність за розголошення отриманих зведень;

- установлення такого порядку використання технічних засобів і приміщень, який би виключав витік зведень. Наприклад, при роботі з копіювальними засобами необхідно забезпечити строго регламентоване копіювання тих документів, на які розповсюджений режим конфіденційності. Доцільно використовувати збереження документації за допомогою мікрофільмів, що значно полегшить захист інформації;

- установлення порядку роботи з відвідувачами - їхній облік у спеціальному журналі, визначення приміщення для прийому відвідувачів, їхній супровід при відвідуванні основних робочих приміщень;

- установлення порядку ведення переговорів з відвідувачами, що повинний переслідувати двояку мету: по-перше, не допустити витоку інформації і, по-друге, одержати найбільше повні зведення про наміри відвідувачів;

- навчання співробітників підприємства мірам захисту комерційної таємниці, підвищення їхньої відповідальності за ненавмисне розголошення комерційної таємниці.

Захист за допомогою технічних засобів

Використання технічних засобів для забезпечення схоронності інформації створює додаткові гарантії того, що документи й інші носії інформації будуть надійно захищені. Технічні засоби захисту можуть бути розділені на наступні:

- засоби охорони території підприємства, засоби захисту комунікації,

- засоби захисту комп'ютерних систем і баз даних від несанкціонованого доступу.

Засоби охорони території являють собою різні типи обмежень і контролюючих систем, включаючи огорожі з автоматичною системою сигналізації об спроби їхнього подолання, системи телевізійного контролю території, різні електронно-оптичні й інші засоби охорони. До них же можна віднести засоби розмежування доступу співробітників у приміщення з різним ступенем таємності.

Засоби захисту комунікації. В даний час джерелом витоку інформації у великому ступені є процеси обробки, передачі і збереження інформації, зв'язані з застосуванням і використанням електронних, електромеханічних і електротехнічних пристроїв. Дія таких пристроїв, як правило, супроводжується (якщо не приймаються спеціальні міри) побічними чи паразитними випромінюваннями. Побічні випромінювання безпосередньо несуть інформацію, але поширюються "безадресно" (персональні ЕОМ, звуко- і відеозаписуюча апаратура, телевізори, електрифіковані друкарські машинки, телетайпи і телефакси, апаратура передачі даних, гучномовна і селекторний зв'язок, а також усі види зовнішнього провідної і радіозв'язку, що не мають спеціальних що шифрують і дешифрують пристроїв). Паразитні - супроводжують процеси перетворення сигналів. Наприклад, імпульсне випромінювання супроводжує роботу персональної ЕОМ. Стаціонарну "картинку" на екрані дисплея на відстані 200 - 300 м. Очевидно, що паразитні наведення на сусідні пари телефонного чи кабелю на спеціальні "муфти, що підслухують," можуть з'явитися джерелами витоку інформації. Джерелами паразитного випромінювання можуть бити деякі виду датчиків пожежної й охоронної сигнализація, елементи системи електричних годин, радіоточки, труби опалення і газові труби, переговорні пристрої і поділи телефонних апаратів.

Основними мірами захисту інформації при використанні технічних способів є: пошук заставних (підслуховуючих чи записуючих) пристроїв;

- забезпечення скритності передачі інформації з телефонно-телеграфних каналів шляхом їхнього шифрування;

- спеціальний захист апаратури від випромінювання за допомогою захисних блоків;

- використання спеціальних засобів захисту комп'ютерних систем і баз даних;

- створення штучних перешкод перехопленню електричних чи акустичних сигналів.

Заходи для захисту комерційної таємниці при використанні комп'ютерних систем і баз даних можна розділити на наступні групи:

- сховане кодування документів на магнітних носіях, тобто доповнення тексту документів на магнітних носіях ознакою, що нечитається при нормальному відтворенні, чи авторства майнової приналежності, завдяки якому можна викрити осіб, що здійснили крадіжку документів;

- криптографірування (шифрування) усього чи документа його частини на машинних носіях, що роблять цей документ недоступним для розуміння обличчям, що не володіє чи ключем кодом для дешифрування.

Використання комп'ютерів у бізнесі привело до того, що великі обсяги ділової інформації передаються і виходять по комп'ютерних мережах, що охопила практично увесь світ. Саме через комп'ютерні мережі відбувається більшість розкрадань інформації.

Якщо ваш комп'ютер підключений до такої мережі і працює тільки у вашій присутності, ви завжди зможете запобігти спробі одержати інформацію з вашого комп'ютера. При автоматичному режимі роботи комп'ютера захистити себе від несанкціонованого доступу можна тільки в тому випадку, якщо ви найбільш коштовну інформацію будете зберігати тільки на дискетах у недоступному для недоброзичливця місці.

Іншою проблемою є захист переданої інформації від підробок і перекручувань. Для цих цілей використовується програма за назвою "електронний підпис". Ця програма дозволяє засвідчити приналежність вам переданого по мережі документа, але його текст при цьому залишається незахищеним.

Щоб захистити всю передану інформацію, її потрібно зашифрувати. Зручніше зашифрувати за допомогою апаратних засобів, підключаючи до комп'ютера додаткову електронну плату.

Просто й ефективно захищають дані в комп'ютері від копіювання механічні чи електромеханічні ключі, що входять у комплект комп'ютера. Поворотом ключа, що ви можете носити із собою, може блокуватися робота комп'ютера.

До комерційної таємниці віднесена інформація, яка в сукупності має такі ознаки:

— має незалежну економічну цінність (дійсну або потенційну) в силу її невідомості іншим особам, які можуть отримати будь-яку вигоду від її виявлення чи використання;

— забезпечена заходами щодо її захисту, зокрема, розробку правил обмеження користування такою інформацією, ведення порядку надання та зняття відповідного реквізиту (позначення обмеження доступу до документа — «Комерційна таємниця») для документів та інших матеріальних носіїв комерційної таємниці;

— набута власником на законних підставах;

— не є державною таємницею і не є інтелектуальною власністю третіх осіб;

— не є відкритою інформацією відповідно до чинного законодавства.

Комерційною таємницею може бути склад, формула, взірець, збірка (компіляція), програмний продукт, засіб, метод, техніка, виріб, процес, комерційний або науковий досвід (ноу-хау) тощо.

Не може бути віднесена до комерційної таємниці така інформація: установчі документи, документи, які засвідчують право на здійснення окремого виду господарської діяльності, документи про сплату податків, інформація про забруднення навколишнього природного середовища, документи про платоспроможність, відомості про порушення прав і свобод людини і громадянина тощо.

Визначено, що комерційна таємниця є власністю особи (осіб), якщо вона створена нею (ними), отримана на законних підставах, зокрема внаслідок спадкування. Комерційна таємниця може бути предметом інших правочинів, які не суперечать чинному законодавству України. Віднесення інформації до комерційної таємниці здійснюється виключно її власником відповідно до цього Закону.

Крім того, у Прикінцевих положеннях законопроекту міститься норма щодо внесення зміни до ст. 178 КПК України та встановлюється, що виїмка документів, що становлять комерційну таємницю (нарівні з державною та банківською) проводиться тільки з санкції прокурора або його заступника і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Запропонований проект Закону в разі його прийняття обмежить можливість безпідставного віднесення до комерційної таємниці інформації, яка не може бути визнана такою, унеможливить виникнення необґрунтованих вимог щодо захисту права інтелектуальної власності на комерційну таємницю та буде сприяти об’єктивному судовому розгляду цивільних справ відповідної категорії.

Прийняття спеціального закону, який буде врегульовувати зазначені питання, виправить існуючі вади чинного законодавства та створить умови для належного захисту власників комерційної таємниці від неправомірних дій третіх осіб.

У міжнародній практиці прийнято узагальнювати цей вид інтелектуальної власності під назвою "торгові секрети", оскільки загальнодоступні ноу-хау не можуть бути оцінені.

Загальні стандарти щодо віднесення певної інформації до складу поняття "торгові секрети" визначено статтею 39 Угоди TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), укладеної в рамках Уругвайського раунду переговорів Всесвітньої торговельної організації у жовтні 1996 року:

- інформація повинна бути секретною (тобто не бути загальновідомою або загальнодоступною зацікавленим у ній колам);

- законний власник цієї інформації повинен вжити необхідних заходів для збереження її секретності (наприклад, шляхом укладення угод про конфіденційність).

Наприклад, підприємством розроблено процес виробництва продукції, який дає змогу знизити її собівартість, що забезпечує конкурентні переваги на ринку. Підприємство повинно вжити заходів щодо обмеження доступу до цієї інформації та конфіденційності. Надаючи ліцензіату права на використання ноу-хау, необхідно вимагати від нього аналогічних заходів щодо конфіденційності інформації.

У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у підпункті, в якому дається визначення роялті) ноу-хау ототожнюється із промисловим, комерційним та науковим досвідом: роялті - "винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом; за придбання права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)". Аналогічне поняття застосовується у конвенціях про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання податковим ухилянням.

Згідно з НСБО, ноу-хау віднесено до нематеріальних активів.

Поняття "ноу-хау" є дуже широким і охоплює будь-яку наукову, технічну, виробничу інформацію. За визначенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності, "будь-яка конфіденційна інформація, яка забезпечує підприємству конкурентні переваги, може розглядатись як торговельний секрет". Стаття 30 Закону України "Про інформацію" визначає поняття "інформація з обмеженим доступом": "Конфіденційна інформація - це відомості, які є у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту". 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 23

Бесплатная работа

Закрыть

Интеллектуальная собственность

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.