Отображение верований, обычаев и обрядов в польской фразеологии (на материале фразеологических словарей)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 250.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

І. Теоретичні засади дослідження польської фразеології 5

1.1. Аналіз походження фразеологізмів у польській мові 5

1.2. Загальна характеристика відображення фразеологічних одиниць у польських фразеологічних словниках 11

ІІ. Аналіз відображення вірувань, звичаїв та обрядів у польській фразеології 17

2.1. Характеристика окремих фразеологічних одиниць на відобра-ження вірувань у польській мові 17

2.2. Характеристика окремих одиниць звичаєвого фразеологічного поля польської мови 24

2.3. Характеристика окремих обрядових фразеологізмів польської мови 29

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У процесі синтезу фраземотворчих компонентів різних рівнів відбуваються глибокі перетворення і переосмислення лексичної і граматичної семантики, завдяки чому зворот набуває ознак фразеологізму. Серед цих основних ознак виділяють універсальні (загальномовні) й специфічні. До перших належать відтворюваність і стабільність компонентного складу, до других – сематичні перетворення фраземотворчих компонентів, смислова цілісність та експресивно-емоційний характер фразеологічної семантики. Одним з головних наслідків цих перетворень є цілісне значення фразеологізму.

У сучасних лінгвістичних дослідженнях спостерігається виразна тенденція до виявлення мовних явищ, пов’язаних із національною самобутністю лінгво-спільноти, та їх всебічний аналіз. Об’єктом такого зацікавлення є фразеологія, а особливо та її частина, що містить релігійні, обрядові та звичаєві лексеми. Вивчення фразеологічних одиниць (ФО) з цього типу дає змогу, з одного боку, простежити особливості закріплення в мові національно-культурних реалій, з іншого – зробити узагальнення теоретичного характеру з приводу окремих не до кінця з’ясованих проблем фразеології.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що, попри значну кількість розвідок у галузі фразеології польської мови, на сьогодні залишаються недостатньо дослідженими фразеологічні одиниці з точки зору особливостей їх національно-культурного змісту. У польському мовознавстві досі немає цілісного монографічного опису, присвяченого аналізу фразеологічних одиниць релігійного, обрядового та звичаєвого характеру. У польській лінгвістичній науці існують лише поодинокі розвідки, у яких розглядаються деякі конкретні питання, пов’язані, зокрема, з походженням, семантикою та функціонуванням окремих фразеологічних одиниць. Крім того, у дослідженні використовується порівняльний матеріал української мови.

Стан дослідження проблеми. Проблеми генезису польської фразеології висвітлюються в працях А. О. Івченко [5], А. М. Кравчук [7], S. Bąba [15], W. Doroszewskieogo [28] та ін. Важливе місце у польській фразеології посідає вивчення фразеології обрядового характеру, як, наприклад, весільної
(Л. М. Бондарчук [1]), релігійної (традиційно-звичаєвої) (Н. Б. Дем'яненко [4], А. М. Кравчук [8], О. Г. Лозинської [11] та ін.).

Об'єкт дослідження – корпус фразеологічних одиниць польської мови, до якого входить релігійна, обрядова та звичаєва лексика.

Предмет дослідження -семантична характеристика, внутрішня форма, історико-етимологічне підґрунтя та формальні моделі польських фразео-логічних одиниць релігійної, обрядової та звичаєвої лексики.

Мета роботи – визначити особливості семантики релігійного, обрядового та звичаєвого компонента польських фразеологічних одиниць, з’ясувати його роль у мотивації фразеологічного значення, а також виявити співвідношення національного та інтернаціонального в польських фразеологічних одиницях релігійного, обрядового та звичаєвого характеру.

Відповідно до мети роботи визначено наступні її завдання:

‒ проаналізувати походження фразеологізмів у польській мові;

‒ дати загальну характеристика відображення фразеологічних одиниць у польських фразеологічних словниках;

‒ дослідити відображення вірувань, звичаїв та обрядів у польській фразеології на матеріалі польских фразеологічних словників.

Методи дослідження. Як основний прийом інтерпретації мовних явищ застосовуємо метод логічного опису, при встановленні внутрішньоструктурних особливостей семантики фразеологічних одиниць – компонентний аналіз, при порівнянні польської та української фразеології – порівняльний метод і метод структурно-семантичного моделювання.

Матеріалом лінгвістичного розгляду є польські фразеологізми обрядового, релігійного і звичаєвого поля, вилучені методом вибірки з польских словників у кількості Наша картотека налічує близько 916 одиниць.

Структура роботи зумовлена метою і завданнями дослідження і включає вступ, два поширені розділи, висновки та список використаних джерел, загальний обсяг роботи склав 40 сторінок. 

Закрыть

Отображение верований, обычаев и обрядов в польской фразеологии (на материале фразеологических словарей)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22 и (050) 297–73–76
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.