Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 91

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Фразеологічні одиниці в системі сучасної англійської мови. 5

1.1. Фразеологія як особлива галузь мовознавства. 5

1.2. Фразеологічна одиниця як самостійна мовна одиниця. 7

1.3. Типологія фразеологічних одиниць. 12

Висновки до І розділу. 22

Розділ II. Особливості вигукових фразеологізмів сучасної англійської мови. 23

2.1. Вигук як особлива мовна одиниця. 23

2.2. Особливості типології вигукових фразеологізмів. 34

2.3. Проблеми фразеологічної номінації вигуків. 45

Висновки до ІІ розділу. 51

Загальні висновки. 52

Список використаної літератури. 55

Список лексикографічних джерел. 59

Анотація. 60

Resume. 61

Додаток. 63

Вступ

У сучасній лінгвістиці важливе місце посідають проблеми, пов'язані з комунікативною настановою мовця, які включають широке коло питань щодо модального, афективного, оцінного аспектів висловлювання. Ці питання набувають особливого значення у зв'язку з розвитком нових напрямків лінгвістичних досліджень, які об'єднуються в галузь комунікативної лінгвістики.

Сучасна лінгвістика розробляє прагматичний і функціональний підходи до вивчення мови, звертаючись при цьому до цільової спрямованості мовленнєвої комунікації та функціонального характеру мовленнєвого спілкування. Р. Якобсон одним із перших визначив основні мовні функції, виділивши серед інших емотивну або експресивну, яку спрямовано до адресата, і яка має на меті безпосереднє вираження ставлення мовця до того, про що він говорить [55, 361].

Протягом останніх десятиріч увага дослідників спрямована до закономірностей та умов реалізації мовних потенцій специфічним утворень - вигукових фразеологізмів (в контексті іншого підходу – надсловесних реактивних висловлювань). Комунікативна мета часто досягається саме за допомогою фразеологічних виразів, насамперед вигукових, які не перекладаються дослівно, а сприймаються переосмислено [8,15].

Актуальність теми даної дипломної роботи зумовлена тим, що одним із важливих осередків комунікативно-системної проблематики є питання окличності, яке не знайшло до нашого часу остаточного вирішення в мовознавчій науці. Проблема визначення лінгвістичного статусу специфічного лексичного пласту мовних одиниць, до яких належать вигукові фразеологізми, розглядається у контексті нового напрямку мовознавчого пошуку, що має на меті дослідження комунікативного спрямування висловлювання, основною, первісною формою якого є усне, розмовне мовлення.

Метою дослідження є визначення вигукової фразеологічної одиниці, це зумовлює вирішення наступних завдань:

- визначення лінгвістичного статусу ВФО у сучасній англійській мові;

- розробка структурної класифікації ВФО;

- визначення функціонально-семантичної типології ВФО.

Об’єктом є дослідження вигукових фразеологічних одиниць в сучасній англійській мові.

Предметом дослідження даної дипломної роботи є семантичні, структурні, функціональні, морфологічні та синтаксичні особливості вигукових фразеологічних одиниць.

Методика дослідження базується на багатоаспектному підході до досліджуваних мовних одиниць, що включає:

- семантичний аналіз ВФО;

- структурно-семантичний аналіз ВФО;

- функціонально-прагматичний аналіз ВФО.

Наукова новизна дослідження зумовлена його системно-комунікативним спрямуванням, що дозволяє здійснити цілісне представлення класу вигукових фразеологізмів в сукупності їхніх семантичних, граматичних та функціонально-комунікативних ознак.

Практичне значення роботи зумовлено можливістю використання результатів дослідження у викладанні лексикології англійської мови, спецкурсах з проблем комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики, лінгвістики тексту, а також на практичних заняттях з англійської мови у навчанні ведення діалогів.

Матеріалом дослідження послужили дані лексикографічних джерел та тексти англомовної літератури. Обсяг вибірки - близько 450 ВФО.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку наукової літератури, списку ілюстративного матеріалу, списку лексикографічних джерел, додатку.

Закрыть

Восклицании фразеологизмы в системно-функциональном аспекте

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.