Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 67

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ З ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ.. 8

1.1. Аналіз сучасних проблем фізичного виховання. 8

1.2. Концептуальні положення формування національної системи фізичного виховання молоді 13

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІСТУ, ФОРМ І МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ... 16

2.1. Головні завдання фізичного виховання у початковій школі 16

2.2. Організм молодшого школяра і його здатність до фізичних вправ. 17

2.3. Озброєння школярів знаннями, формування переконань. 19

2.4. Індивідуальні самостійні заняття фізкультурою молодших школярів. 20

2.5. Роль педагогічного колективу у розв'язанні завдань фізичного виховання молодших школярів. 24

2.6. Роль сім’ї у фізичному вихованні молодших школярів. 27

РОЗДІЛ ІІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ.. 32

3.1. Вихідні основи дослідного навчання. 32

3.2. Експериментальна перевірка ефективності змісту, форм і методів формування учнів початкових класів інтересу до занять фізичною культурою.. 44

ВИСНОВКИ.. 53

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 56

ДОДАТКИ.. 60

ВСТУП

Фізична культура є частиною передової культури, набутком всього народу. Це потужний засіб не тільки фізичного вдосконалення та оздоровлення, але також і виховання соціальної, трудової, творчої активності громадян. Фізична культура не вичерпується вправами, спортом, гімнастикою, іграми та туризмом: вона включає громадську та особисту гігієну праці, побуту, використання природних сил для загартування, правильний режим праці, відпочинку та харчування. Систематично вживані фізкультура та спорт – це молодість, що не залежить від паспортного віку, це старість без хвороб, оживлена оптимізмом, довголіття, і нарешті – здоров'я.

Для збереження та зміцнення здоров'я, попередження хвороб та завчасної старості необхідна свідома, висококультурна поведінка людей, заснована на розумінні складних закономірностей, що формують стан здоров'я людей та характер хвороб. Так звані “хвороби цивілізації” можна лікувати за допомогою фізичної активності та вірного режиму. В нашій країні здійснюється широкий комплекс заходів, що мають за мету створення нормальних умов праці та побуту, оздоровлення зовнішнього – в тому числі і виробничого – середовища, подальший розвиток охорони здоров'я. І все ж таки активність людини, засоби фізичної культури та спорту є важливими методами профілактики хвороб та найважливішими факторами вдосконалення, зміцнення здоров'я, що в кінцевому підсумку підвищує творчу активність людини, її працездатність.

Більше двох третин населення країни не займається фізкультурою систематично. Серед причин цього – і брак вільного часу, і віддаленість спортивних баз від місця мешкання, і деякі психологічні моменти, такі, приміром, як відсутність звички до занять, почуття скутості, що зупиняє багато кого перед заняттями оздоровчими процедурами. І нарешті, однією з причин, що не має виправдань, є лінь. Є і ще одна важлива причина, що заважає розвиткові фізичної активності людей – відсутність знань та вмінь займатися. Літератури для тих, хто займається самостійно, видається дуже мало.

В преамбулі статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я написано: “Здоров'я – це стан повної фізичної, психічної та соціальної гармонії, а не тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів”. Здоров'я великою мірою залежить від взаємин людини із середовищем її існування, суспільством та виробництвом. Виходячи з цього, можна визначити здоров'я також як стан організму людини, її фізичних та психічних якостей, що забезпечує їй можливість активно жити на працювати в різних умовах навколишнього середовища та протистояти його несприятливим факторам.

Для підтримання оптимальних фізичних та психічних якостей необхідна постійна рухова активність, що насамперед впливає на обмінні процеси в організмі. Фізичне тренування сприяє збереженню здоров'я, підвищує стійкість організму до несприятливих факторів навколишнього середовища (інфекції, радіації, коливань температури, атмосферного тиску, вмісту кисню в повітрі тощо), збільшує резервні сили організму, що дозволяють переносити більш значні фізичні та психічні навантаження. Все це в кінцевому підсумку сприяє високій активності людини, подовженню її творчого життя.

У навчально-виховній сфері (дошкільних виховних закладах, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах) фізкультурно-оздоровча робота здійснюється в поєднанні з фізичним вихованням дітей та молоді, з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного та психічного розвитку.

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" забезпечує свідоме ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності, сприяє фізичному розвитку дитини, формує основи здорового способу життя.

Механізм впливу фізичного навантаження на організм досить широко описаний у вітчизняній та зарубіжній літературі. При цьому треба відмітити, що дитячий організм має ряд специфічних характеристик, які визначають особливості впливу фізичного навантаження на нього. Основними особливостями функціонального забезпечення м’язової роботи в дитячому віці є відносно невеликий діапазон резервних можливостей як соматичних так і психологічних систем організму, низька ефективність систем вегетативного забезпечення, низький рівень анаеробно-гліколітичного компоненту фізичної працездатності.

Головним фактором впливу на розвиток фізичних якостей є фізичне навантаження, яке одержує людина при виконанні фізичних вправ. Фізичне навантаження - це певна міра впливу рухової активності людини на організм, що супроводжується підвищенням (відносно стану спокою) рівня його функціонування

Актуальність теми. Шкільні роки – один з найважливіших етапів у становленні людини як активного члена суспільства. У цей період завершується розвиток фізіологічних систем, у тому числі і рухового апарату. От чому в ці роки повинна бути створена міцна основа для зміцнення здоров'я і фізичного удосконалювання людини. Формування основних рухових якостей і навичок у процесі фізичного виховання може бути більш успішним за умови обґрунтованого застосування засобів і методів фізичної культури, а також інтенсифікації фізичних навантажень, що вимагають напруженої діяльності усіх фізіологічних систем. Однак при цьому необхідно враховувати віково-статеві й індивідуальні особливості дітей і підлітків, а також резервні можливості їхнього організму на різних етапах розвитку. Такий підхід звільнить практику фізичного виховання від застосування недостатніх і поряд з цим надмірних навантажень, небезпечних для здоров'я. У процесі фізичного виховання молодшого школяра варто не тільки підвищувати рухову підготовленість, але і формувати психофізичні якості, що забезпечують готовність до праці й активної діяльності в умовах автоматизованого виробництва. Ось чому для теорії і практики фізичного виховання учнів початкових класів необхідні дані про перенесення і допустимість фізичних навантажень з урахуванням адаптаційних можливостей організму на окремих вікових етапах, про рівень функціональної зрілості фізіологічних систем, про рівні розвитку й удосконалювання рухових можливостей у процесі цілеспрямованого тренування.

Об’єкт дослідження: структура педагогічної технології виховання в учнів молодшого шкільного віку інтересу до занять фізичною культурою.

Предмет дослідження: форми, методи активізації педагогічної технології виховання інтересу до занять фізкультурою.

Мета роботи: науково обґрунтувати процес побудовипедагогічної технології виховання інтересу в учнів до занять фізичною культурою і спортом.

Методи дослідження: спостереження, бесіди, вивчення педагогічної і психологічної літератури, аналіз роботи вчителів-практиків, анкетування, тестування.

Завдання дослідження обумовлені його метою:

- вивчити та проаналізувати наукову педагогічну, психологічну та методичну літературу по даній темі, а також передовий досвід роботи вчителів-практиків у сучасній шкільній освіті в галузі фізичного виховання;

- обґрунтувати особистісно зорієнтованіумови вияву інтересу до занять фізичною культурою;

- визначити позитивні і негативні умови, що активізують чи гальмують вихованість в учнів інтересу до занять фізичними вправами, рухливими, народними і спортивними іграми, улюбленими видами спорту;

- проаналізувати та узагальнити експериментальні дані щодо найбільш раціональних методів та прийомів виховання інтересу в учнів молодшого шкільного віку до занять фізичною культурою як на уроках, так і поза ними.

Теоретичне і практичне значення: науково-обґрунтований підхід до процесу побудови педагогічної технології виховання інтересу в учнів до занять фізичною культурою і спортом дає змогу вчителям фізичної культури, тренерам, класним керівникам, шкільним психологам, батькам всебічно зрозуміти суть і причини тих чи інших явищ і процесів у розвитку масового охоплення школярів оздоровчою і фізкультурно-спортивною діяльністю через заняття на уроках фізкультури в школі, самостійні заняття, відвідування спортивних секцій, участі у спортивних змаганнях. Застосовані в дипломній роботі методи та технології можуть бути використані в роботі інших вчителів молодших класів на уроках фізичного виховання та у позакласній роботі.

Джерельна база дослідження складається, переважно, з науково-дослідних праць з педагогіки, психології і методики фізичного виховання та фізичної культури вітчизняних та зарубіжних авторів, а також навчальних програм з фізичної культури сучасної шкільної освіти.

Структура дипломної роботи обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаних джерел. Послідовність розділів обумовлена логікою розкриття теми. Повний обсяг дипломної роботи - 67 сторінки.

Закрыть

Воспитание интереса у учащихся к занятиям физической культурой и спортом

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.