План

1. Дайте порівняльну характеристику понять „есенція“ та „екзистенція“?

2. Як співвідносяться між собою поняття «людина», «індивід», «індивідуальність»?

3. Поняття «свобода» та «відповідальність». Сутність та особливість взаємодії.

4. Як співвідносяться за своїм змістом «культура» і «цивілізація»?

5. Що ви розумієте під поняттям «свобода»? Чому свобода є проблемою для людини?

6. Чи пов’язані між собою проблеми сенсу життя та смерті?

7. Як співвідносяться номіналізм, реалізм?

1. Дайте порівняльну характеристику понять „есенція“ та „екзистенція“?

Екзистенція ( від лат.екзістенціа – існую) – основна категорія екзістеціалізму, яка означає внутрішнє буття людини, те непізнане, ірраціональне в людському Я, внаслідок чого людина є конкетною, неповторною особистістю. Екзістеція заперечує буття суспільства, виявляючи себе по відношенн до нього, як небуття, в якому на перший план виступає плинність, часовість. Це надає екзистенція специфічного характеру буття, спрямованого в майбутнє. Проте, якщо одні екзистенціалісти тлумачать майбутнє як смерть, інші розгядають його «як систему вибору» і зрештою, ототожнюють екзистенцію зі свободою. Категорія екзистенція метафізично розкриває діяльність і її результати, людину і річ, суспільство і природу. Вперше термін екзистенція застосував філософ С.К’єгор, був тлумачений у його початковому значенні – «вихід за межі встановленого» - для позначення провідної особливості людського існування: неузасадненості, відсутності надійних однозначних коренів буття.Ессенція є складовою екзистенції.


2. Як співвідносяться між собою поняття «людина», «індивід», «індивідуальність»?

Людина— це, насамперед, біологічна істота, яка наділена, на відміну від інших представників біологічних видів, свідомістю й мовою, здатністю працювати, оцінювати навколишній світ і активно його перетворювати. З іншого боку, людина — істота соціальна. Це найсуттєвіша ознака людини, оскільки суспільне життя і відносини, колективна трудова діяльність змінили та підкорили собі її природну індивідуальність.

Індивід— цеокремо взята людина як представник людського роду з усіма її психологічними, морально-етичними та психічними характеристиками. Індивід — цезавжди один з багатьох, і він завжди знеособлений. У понятті «індивід» не фіксуються які-небудь особливі або одиничні властивості (біологічні, соціальні) людини, хоча вони, звичайно, присутні. Поняття "індивід" характеризує людину як від особ­леного, поодинокого, конкретного представника людської спільності (конкретний учень, студент, викладач, бізнесмен).Індивід, який розглядається через його специфічні особливості, що не зводяться до яких-небу дородових і всезагальних характеристик, — цеіндивідуальність Іншими словами поняття "індивідуальність" відтворює те неповторне, специфічне, унікальне, своєрідне, чим один індивід відрізняється від іншого. Ці від­мінності можуть бути абсолютно різними, починаючи від при­родних рис, особливостей поведінки та закінчуючи манерою ходи чи специфікою одягу.


3. Поняття «свобода» та «відповідальність». Сутність та особливість взаємодії.

Свобода — одна з основних філософських категорій, що характеризує сутність людини і її існування, які полягають в можливості особистості мислити і діяти у відповідно до власних уявлень і бажань, а не внаслідок внутрішнього або зовнішнього примусу. В історії філософської думки це поняття пройшло три-валуеволюцію — від «негативної» (свобода «від») до «позитивної» (свобода «для») трактовки. Філософія свободи людини була предметом роздумів Канта і Гегеля, Шопенгауера і Ніцше, Сартра і Ясперса, Бердяєва і Соловйова.Відповідальністьяк протилежне свободі — це поняття, яке характеризує ставлення особистості до суспільствазпо­гляду здійснення нею певних моральних та інших вимог з боку суспільства.

Реально вільна дія людини виступає, перед усім, як вибір поведінки. Свобода є там, де євибір.У такій ситуації особливий інтерес становить проблема моральної і правової відповідальності людини за свої вчинки. Свобода людини завжди передбачає її відповідальність перед суспільством за свій вчинок.Свобода і відповідальність – це дві сторони єдиного цілого – свідомої людської діяльності.Свобода є можливістю здійснення діяльності, здатність діяти зі знанням справи заради обраної мети.Відповідальність же пов'язана з усвідомленням об'єктивних умов і суб'єктивно поставленої мети, необхідності вибору способу дії для здійснення цієї мети.Свобода завжди породжує відповідальність, а відповідальність направляє свободу

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 7

Бесплатная работа

Закрыть

Философия 23

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.