Зміст

Вступ

I. Економічні основи міжнародної торгівлі

1.1. Сутність міжнародних економічних відносин, їх трансформація.

1.2. Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин.

1.3. Платіжний баланс як відображення економічного стану країни.

1.4 Регулювання світових господарських зв’язків.

ІІ. Зовнішня торгівля України

2.1. Місце України в системі світового господарства

2.2. Розвиток зовнішньої торгівлі України в 1991-1999 роках

2.3. Зовнішня торгівля України в 2000 році

Висновок.

Список використаної літератури

Вступ

Міжнародна торгівля – це торгівля між країнами, яка складається із ввозу (імпорту) товарів і послуг та їх вивозу (експорту). В її основі лежить міжнародний поділ праці. Міжнародна торгівля виникла ще в період рабовласницького ладу. З розпадом світу на дві системи в міжнародній торгівлі виділились відносно самостійні підсистеми:

торгівля між капіталістичними країнами;

торгівля між розвинутими капіталістичними країнами і більшістю слаборозвинутих країн світу;

торгівля між соціалістичними країнами;

торгівля між соціалістичними країнами та капіталістичними розвинутими країнами світу.

Міжнародна торгівля між розвинутими країнами капіталу внаслідок досягнутого між ними високого ступеня міжнародного поділу праці велася переважно готовими виробами і насамперед машинами і устаткуванням. Об'єктами такої торгівлі між країнами з високим економічним розвитком і країнами, що розвивалися, були, з одного боку, промислові вироби, а з другого – аграрно-сировинні товари. Така ж ситуація складалася між соціалістичними країнами Східної Європи та країнами колишнього СРСР. Україна експортувала в держави колишнього Союзу переважно машини і устаткування, а імпортувала переважно товари сировинно-енергетичної групи.

З розвитком науково-технічної революції у сферу міжнародної торгівлі входять такі об’єкти інтелектуальної власності, як патенти, ліцензії, “ноу-хау”. Міжнародній торгівлі підлягають також об’єкти капітального будівництва шляхом здачі устаткування в оренду (міжнародний лізинг) тощо. Після розпаду СРСР Україна значною мірою втратила традиційні ринки збуту своїх промислових товарів, а конкурентноспроможної продукції на світових ринках у неї дуже мало.

Міжнародна торгівля має велике значення: завдяки зовнішній торгівлі наш графік споживчих альтернатив забезпечує нам більше різних товарів, ніж це може зробити графік внутрішніх виробничих альтернатив.


I. Економічні основи міжнародної торгівлі.

1.1. Сутність міжнародних економічних відносин, їх трансформація.

Економічні взаємозв’язки світового господарства як єдиної системи грунтується на розвитку міжнародних економічних відносин, які є матеріальною основою мирного співіснування, спілкування і взаємопереплетення інтересів різних держав. Міжнародні економічні відносини – це сукупність Міжнародних економічних зв’язків, що формуються під впливом розвитку продуктивних сил, економічного устрою, політичної орієнтації країн та інших чинників.

Об’єктивні потреби еволюції продуктивних сил втілюються у світових господарських відносинах. Натурально-матеріальний зміст міжнародних економічних відносин відбивається у міжнародних виробничих відносинах усіх чотирьох фаз (виробництво, розподіл, обмін, споживання) єдиного процесу відтворення.

Міжнародні економічні відносини, пов’язані з фазами розподілу, обміну і споживання, є неперервними, такими, що походять від виробничих відносин фази виробництва. Міжнародні економічні відносини мають два аспекти. По-перше, кількісну характеристику, яка віддзеркалюється у показниках об’єктів зовнішньої торгівлі, іноземних інвестицій, курсів валют тощо. По-друге,– це якісна характеристика, яка відбивається в соціально-економічній природі зовнішньоекономічних зв’язків як міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні відносини – це внутрішні виробничі відносини, винесені за національні межі. Сьогодні в світі налічується три їх різновиди:

між країнами з розвиненими ринковими відносинами;

між країнами, що розвиваються;

між країнами з перехідною економікою.

Міжнародні економічні відносини як глобальні відносини втілюються в життя через три рівні: макро, мето та мікро.

Макрорівень виявляється у міждержавних економічних відносинах, які визначають і забезпечують в сьогоднішньому світі загальні умови розвитку міжнародних економічних відносин на всіх рівнях.

Меторівень – це економічні зв’язки між регіонами, містами та окремих країн на міжгалузевому рівні.

Мікрорівень міжнародних економічних відносин являє собою зовнішньоекономічну діяльність підприємств, фірм. При цьому важливим суб’єктом міжнародних економічних відносин стали транснаціональні корпорації, що поєднують у своїй діяльності завдяки їхній організаційно-економічній структурі усі рівні міжнародних економічних відносин. Функціонування світового господарства відтінює дві основні тенденції:

а) цілісності світових економічних відносин;

б) їх суперечливість.

Однією з причин трансформації міжнародних економічних відносин є потреба у принципово новому механізмі функціонування світового господарства, зумовлена розширенням традиційної моделі міжнародного поділу праці, його реалізацією здебільшого на міжфірмовому рівні. Еволюція умов світового господарського життя, коливання економічної кон’юнктури, зрушення в балансі сил між основними учасниками зовнішньоекономічного обміну спричинюють зміни у критеріях можливих типів міжнародної спеціалізації – від трудомісткої і капіталоємної до високотехнологічної, наукоємної експортної продукції. Різні країни мають неоднакові можливості розвивати галузі, так чи інакше пов’язані з інформаційними технологіями, зокрема з комп’ютерними системами обробки інформації.

Сутність проблеми трансформації міжнародних економічних відносин у світовому господарстві полягає в пошуках форм і методів (політичних, економічних, дипломатичних) розв’язання суперечності між сучасним характером цих відносин і обставинами в світі, що змінилися внаслідок прискорення тенденції до глобалізації економіки. Сучасний зміст і характер міжнародних економічних відносин відбивають розвиток економічних зв’язків. На зміну традиційним формам міжнародних економічних відносин, що охоплюють сферу обігу, приходять стратегічні, які охоплюють безпосередню сферу виробництва.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Бесплатная работа

Закрыть

Основы международной торговли и место Украины в системе мирового хозяйства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.