План

Вступ.

Розділ І. Значення класифікації рахунків.

Розділ ІІ. Балансові рахунки.

1) Основні рахунки.

2) Регулюючі рахунки.

3) Операційні рахунки.

4) Фінансово-результатні рахунки.

Розділ ІІІ. Забалансові рахунки.

Висновки.

Додатки.

Список використаної літератури.

Вступ.

Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв’язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.

Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основними джерелами такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, а й для узагальнення результатів в масштабі галузей і народного господарства в цілому.

Розвиток господарських зв’язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов’язані з підприємством, а й зовнішні користувачі інформацією, які мають прямий фінансовий інтерес:

-банки – при вирішенні питання про надання кредитів;

-постачальники – при укладанні договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей;

-інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів).

Значний інтерес облікова інформація має також для працівників податкових і фінансових служб, органів державної статистики й управління. При цьому критерієм наукового рівня обліку є його дієвість, тобто здатність своєчасно надавати вичерпну інформацію, необхідну для управління, контролю й аналізу.

За своїм змістом бухгалтерський облік тісно пов’язаний з планування, економічним аналізом, аудитом, ревізією, правом. Так, за даними бухгалтерського обліку здійснюється контроль за виконанням планових завдань за звітний період і забезпечується інформація для планування і прогнозування розвитку господарства. Економічний аналіз ґрунтується на показниках плану і бухгалтерського обліку, вивчає причини відхилення від плану, виявляє резерви підвищення ефективності господарської діяльності. Відображаючи господарські процеси, бухгалтерський облік контролює дотримання законодавчих актів, юридичних норм, що регулюють господарські взаємовідносини. Для контролю за розвитком економіки країни показники обліку широко використовуються для статистичних узагальнень.

Різнобічні завдання господарського керівництва та контролю потребують своєчасної і всебічної інформації про склад засобів підприємства і джерел їх формування, господарські процеси і фінансові результати діяльності. Це зумовлює використання в бухгалтерському облікові значної кількості різних за своїм змістом рахунків. Рахунки бухгалтерського обліку є способом групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками з метою систематичного контролю за наявністю і змінами засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності.


Розділ І. Значення класифікації рахунків.

Систематизація і групування господарських операцій на рахунках забезпечує безперервну інформацію про їх здійснення і результати діяльності, необхідну для оперативного керівництва, контролю й аналізу. Для цього для кожної однорідної групи засобів, їх джерел, господарських процесів і результатів діяльності відкриваються окремі рахунки (“Основні засоби”, “Каса”, “Виробництво”, “Товари”, “Статутний капітал” тощо).

Залежно від характеру облікованих об’єктів записи на рахунках можуть здійснюватися у різних вимірниках, але з обов’язковим використанням грошового вимірника з метою узагальнення різнорідних засобів і процесів.

Для більш глибокого та правильного розуміння і обґрунтованого використання в обліку рахунків необхідно знати їх економічний зміст, призначення та структуру (будову), а це потребує науково обґрунтованої класифікації рахунків. Під класифікацією рахунків розуміють їх групування за певними однорідними ознаками.

Класифікація рахунків допомагає вивченню змісту і будови рахунків. Знаючи загальні, найбільш суттєві та відмінні ознаки окремих груп рахунків, легше визначити, для чого призначений та як використовується той чи інший рахунок у бухгалтерському обліку.

Рахунки бухгалтерського обліку класифікуються за двома основними ознаками:

за економічним змістом;

за призначенням і структурою (будовою).

Класифікація рахунків за економічним змістом встановлює, що саме обліковується на даному рахунку, які конкретно об’єкти відображаються на ньому залежно від їх економічного змісту в процесі господарської діяльності. Ця класифікація дає можливість визначити систему рахунків, що підлягають використанню на підприємствах тієї чи іншої галузі.

Класифікація рахунків за призначенням і структурою (будовою) для чого, для одержання якої інформації призначені ті або інші рахунки та яка їхня структура, тобто зміст дебету, кредиту і характер залишку. Однакові за структурою рахунки можуть відображати різні за економічним змістом господарські засоби і процеси.

Обидві класифікації рахунків науково обґрунтовані, тісно взаємопов’язані і доповнюють одна одну.

За призначенням і структурою (будовою) рахунки бухгалтерського обліку групуються залежно від їх обліково-технічних якостей, тобто як саме обліковуються ті або інші засоби, їх джерела та господарські процеси на рахунках, що відображаються на дебеті, кредиті рахунка, який характеризує залишок відповідного рахунка. Таке групування дозволяє визначити порядок обліку господарських операцій на рахунках, забезпечує чітку уяву про показники діяльності підприємства.

Рахунки бухгалтерського обліку за призначенням і будовою поділяються на такі групи рахунків:

основні;

регулюючі; 

балансові операційні; 

рахунки фінансово-результатні;

збалансовані.

Балансові рахунки (основні, регулюючі, операційні, фінансово-результатні) становлять систему рахунків, що охоплює всі активи підприємства, джерела їх формування, господарські процеси і результати діяльності; рахунки взаємно кореспондують між собою і при наявності залишків відображаються в балансі. Забалансові рахунки не відображаються у балансі і розміщуються за його підсумком.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 31

Бесплатная работа

Закрыть

Классификация счетов по их назначению и строению

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.