Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 4

1. Теоретичні основи 6

1.1. Економічний зміст амортизації (зносу) необоротних активів 6

1.2. Загальна характеристика нарахування амортизації відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» 11

2. Методика розрахунку амортизації (зносу) необоротних активів 15

2.1. Метод прямолінійного списання вартості 15

2.2. Метод зменшення залишкової вартості 17

2.3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості 20

2.4. Кумулятивний метод 22

2.5. Виробничий метод 24

3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації (зносу) необоротних активів в ТОВ «Радивилів Агро» 27

Висновки і пропозиції 33

Список використаних джерел 36

ВСТУП

Безперервний виробничий процес потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних засобів. Необхідною умовою їх відтворення є поступове відшкодування вартості основних засобів, яке здійснюється через амортизаційні відрахування (амортизацію).

Амортизація – це процес перенесення вартості основних засобів на вартість новоствореної продукції з метою їхнього повного відновлення.

Забезпечення певних темпів розвитку і підвищення виробництва можливе за умови інтенсифікації відтворення та ліпшого використання діючих основних засобів підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтримуванню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого дають змогу збільшувати обсяг виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість виробів за рахунок скорочення питомої ваги амортизації й витрат на обслуговування виробництва та його управління, підвищувати фондовіддачу і прибутковість.

Актуальність теми полягає у вдосконаленні обліку і нарахування амортизації необоротних активів, оскільки амортизація як економічна категорія, одночасно виступає як витрати виробництва та як джерело відтворення і, як наслідок, впливає на широке коло економічних показників – собівартість, ціну, прибуток, податки, кількісні та якісні оцінки виробничого потенціалу.

Виконання даної курсової роботи спрямовано на закріплення та поглиблення знань з фінансового обліку амортизації та зносу необоротних активів, організації їх синтетичного та аналітичного обліку, а також набуття досвіду розрахунку амортизації різними методами.

Завдання курсової роботи полягають у наступному:

- розкритті економічного змісту амортизації (зносу) необоротних активів;

- проведенні характеристики нарахування амортизації відповідно до чинного законодавства;

- детальному розгляді методик розрахунку амортизації (зносу) необоротних активів;

- висвітленні синтетичного і аналітичного обліку амортизації (зносу) необоротних активів на прикладі підприємства ТОВ «Радивилів Агро».

Об’єктом дослідження є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Радивилів Агро», що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Радивилівський р-н, с. Михайлівка, вул. Колгоспна, буд. 43. Створене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, шляхом об’єднання вкладів його учасників для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності з метою отримання прибутку.

Державну реєстрацію товариства проведено державним реєстратором Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області 02 квітня 2007 року. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство створене на невизначений строк.

ТОВ «Радивилів Агро» веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством. Воно має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Основними напрямками діяльності підприємства є вирощування зернових, бобових культур і насіння олійних культур.

Облік фактів господарської діяльності ТОВ «Радивилів Агро» здійснюється в автоматизованій формі, з використанням ППП «1С:Підприємство». Підставою для ведення обліку є належним чином складені та оформлені первинні документи.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Закрыть

Финансовый учет амортизации и износа необоротных активов на предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.