Учет начисления и использования амортизационных отчислений (износа) на предприятиях

План

Вступ 

РОЗДІЛ 1. Науково-теоретичні та методологічні основи обліку амортизації 

1.1 Нарахування амортизації: загальні правила 

1.2 Основні характеристики методів нарахування амортизації 

1.3 Характеристика рахунків, призначених для обліку амортизації 

РОЗДІЛ 2. Характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства 

2.1 Загальна характеристика підприємства і його показники 

РОЗДІЛ 3. Науково-практичні основи бухгалтерського обліку амортизації 

3.1 Організаційні основи бухгалтерського обліку підприємства 

3.2 Облік амортизації на підприємстві 

Висновки і пропозиції 

Список використаної літератури

Вступ

Інтеграція України у світову економіку і визнання країною з ринковою економікою є підставою для широкого використання облікової інформації з метою підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання.

Для обґрунтування своїх рішень інвестори потребують достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства,а також результати його діяльності відповідно до прийнятих в міжнародній практиці основ ведення обліку.

В зв’язку з цим в Україні за останні роки зроблені суттєві кроки:

- прийнятий Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

- затверджені міністерством фінансів України Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, якими визначені методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про активи, зобов’язання підприємства, складання фінансової звітності та розкриття її статей у примітках до фінансової звітності;

- визначається облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що застосовуються підприємством при складанні та поданні фінансової звітності;

- затверджений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, головною метою якого є забезпечення інформацією, необхідною для контролю за діяльністю підприємства, прийняття управлінських рішень і складання фінансової звітності.

Впровадження в практику цих нормативних документів дало можливість перейти на нову систему обліку, побудовану на єдиних принципах і методах бухгалтерського обліку та складання звітності, регламентованих Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Запроваджена система обліку забезпечує більш об’єктивне відображення фінансового стану і результатів діяльності підприємств.

Тема даної курсової роботи “Облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань (зносу) на підприємствах”. Вибрана тема є досить актуальною. Амортизація як економічна категорія давно є предметом пильної уваги економістів усього світу. Дискусії про сутність амортизації, про необхідність її відображення у фінансовій звітності, про оптимальні методи тощо тривають і нині. У світовій практиці бухгалтерського обліку амортизацію давно визнано процесом розподілу витрат, пов’язаних із придбанням основних засобів (інших необоротних активів). Таке смислове значення терміна „амортизація” встановлено й в Україні.

До числа прогресивних змін, викликаних реформуванням бухгалтерського обліку, слід віднести право підприємств самостійно встановлювати порядок нарахування амортизації, обравши один із методів, які запропоновані Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №7 „Основні засоби”. Але як показує практика, скористатися цим правом мають бажання далеко не всі. І для цього є калька причин.

Перша з них полягає в тому, що в останні роки основна увага бухгалтерів прикута до податкового обліку: вимоги ст.8 Закону про прибуток цікавлять їх більше, ніж вимоги П(С)БО №7. Ситуація загострена ще й тим, що вимоги цих двох документів істотно різняться.

В основі другої причини – суб’єктивний чинник. Облік в нашій державі завжди було суворо регламентовано, тому скористатися наданою свободою вибору непросто. Але зробити це необхідно. Формування облікової політики, у тому числі самостійний вибір тих чи інших її складових, є корисним не лише окремим підприємствам, а й розвитку економіки країни в цілому.

Джерелом фактичного матеріалу є Закрите акціонерне товариство „Агроресурс”. ЗАТ „Агроресурс” є юридичною особою, має права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та установчими документами, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, штампи, товарний знак та інші реквізити.

Метою даної курсової роботи є:

-систематизація та закріплення отриманих знань з дисципліни „Фінансовий облік”;

-виявлення знань діючого законодавства з бухгалтерського обліку;

-здатність критично оцінювати і самостійно проводити аналіз діяльності підприємства, оцінити постановку обліку та аналітичної роботи з метою розробки заходів щодо її вдосконалення.


РОЗДІЛ 1. Науково-теоретичні та методологічні основи обліку амортизації

1.1 Нарахування амортизації: загальні правила

В процеси виробництва основні засоби втрачають свою вартість і у вигляді амортизаційних відрахувань переносять її на створювані на підприємстві продукцію, роботи, послуги, а також окремою статтею входять до складу адміністративних та інших витрат.

Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань основних засобів і нематеріальних активів визначено як податковим законодавством, так і П(С)БО №7 „Основні засоби” та П(С)БО №8 „Нематеріальні активи”.

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Об’єктом амортизації є основні засоби. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів. Отже, амортизація нараховується на кожний конкретний об’єкт основних засобів, а нарахувати амортизацію – значить визначити (розрахувати) ту частину вартості об’єкта, що амортизується, необоротних активів, яка повинна бути віднесена до витрат поточного періоду.

Не нараховується амортизація на такий специфічний об’єкт основних засобів, як земля. І це – єдиний виняток із загального правила.

Об’єкт основних засобів (він же – об’єкт амортизації), крім первісної, балансової, справедливої та ін. вартості, має ще й вартість, яка амортизується – це первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. Якщо ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то вартість, яка амортизується, дорівнюватиме первісній або переоціненій. Таким чином, вартість, що амортизується, може бути менше первісної або переоціненої, може дорівнювати їй, але не може перевищувати цю вартість.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Амортизація нараховується щомісяця протягом всього строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів.

Термін корисного використання встановлюється підприємством з урахуванням таких чинників:

передбачувана інтенсивність використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

фізичний або моральний знос, що передбачається;

правові або інші обмеження стосовно термінів використання об’єкта тощо.

Термін корисного використання переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від використання об’єкта.

Метод нарахування амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від його використання. Якщо очікуваний спосіб отримання економічних вигід змінюється, обирається інший метод нарахування амортизації.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Бесплатная работа

Закрыть

Учет начисления и использования амортизационных отчислений (износа) на предприятиях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.