Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП 3

1. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 5

1.1. Характеристика фінансової звітності, її склад, призначення та основні принципи підготовки 5

1.2. Порядок оцінювання фінансової звітності підприємства 9

1.3. Методика аудиту показників фінансової звітності 12

1.4. Фактор суттєвості інформації в фінансовій звітності та аудиті 17

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ. „ПІВНІЧНЕ”     20

2.1. Організаційна характеристика ТОВ „Північне” 20

2.2. Ресурсний потенціал ТОВ „Північне” 22

3. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 27

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

ВСТУП

Бухгалтерський облік забезпечує інформацією про діяльність підприємства, необхідною для прийняття рішень як зовнішнім користувачам, так і внутрішнім користувачам.

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Суб’єкту, який приймає рішення, потрібна не будь-яка інформація, а лише певна, достовірна та своєчасна. Така інформація наводиться у фінансовій звітності. Від того наскільки правильно і кваліфіковано складена і опрацьована фінансова звітність залежить успіх в організації виробничих процесів і прийняття правильних управлінських рішень. Однією з найважливіших аудиторських процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. Перевірка достовірності бухгалтерської звітності аудитором є особливо відповідальною роботою, тому дана тема є актуальною, особливо на даному етапі ринкових перетворень в Україні.

Останніми роками дослідженням цієї теми займались такі вітчизняні вчені, як М.Т. Білуха, В.П. Верхоглядова, Л.П. Кулаковська, С.М. Максутов, В.П. Пархоменко, С.О. Шайко та багато інших. Хоча і досить велика кількість вчених займається дослідженнями даної теми, вона до сих пір залишається не повністю розкритою.

Метою курсової роботи є дослідження аудиту фінансової звітності підприємств та пошук шляхів його удосконалення.

Завдання курсової роботи полягає у визначенні характеристики фінансової звітності, її складу, призначені та основних принципів підготовки; порядку оцінювання фінансової звітності підприємства; методики аудиту показників фінансової звітності.

Предметом дослідження курсової роботи є фінансова звітність підприємств. А об’єктом дослідження виступає ТОВ „Північне”.

При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, монографічний, статистичний, економіко – математичний.

В якості теоретичної основи, при написанні курсової роботи, використовувалися підручники та статті українських вчених, а також Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України”, Закон України „Про аудиторську діяльність”, П(С) БО 1, П(С) БО 2, П(С) БО 3, П(С) БО 4, П(С) БО 5. А в якості практичних матеріалів були використані Статут ТОВ „Північне”, наказ про облікову політику та річні фінансові звіти господарства за останні 3 роки.

Дана курсова робота містить 10 таблиць і 39 сторінок печатного тексту. 

Закрыть

Аудиторская проверка финансовой отчетности

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.