Зміст

І. Теоретична частина.

1. Зовнішньоторговельні операції та їх види.

2. Види та форми міжнародних розрахунків.

3. Порядок визначення митної та первісної вартості імпортованих товарів.

4. Облік реімпортних операцій.

Список використаної літератури

І. Теоретична частина.

1. Зовнішньоторговельні операції та їх види.

На сучасному етапі у сфері міжнародної торгівлі як організаційну форму експорту та імпорту використовують торгівлю такими видами товарів: готова продукція; продукція у демонтованому вигляді; комплектне обладнання; сировинні товари; кооперована продукція.

У сфері міжнародної торгівлі використовуються такі її методи: зустрічна торгівля; міжнародні торги; лізинг.

Стисло ознайомимося з цими основними видами міжнародної торгівлі.

Торгівля готовою продукцією орієнтується на кінцевого споживача і здійснюється за допомогою укладення контрактів безпосередньо між її виробниками і споживачами. До операції можуть залучатися і посередники, які виконують передпродажний сервіс і передпродажне доведення продукції до експлуатаційних вимог. Щодо машинотехнічних товарів має місце технічне обслуговування протягом періоду експлуатації. Передпродажний сервіс не впливає на технічні характеристики товарів і, як правило, передбачає комплекс робіт з розконсервації товарів після транспортування та надання їм товарного вигляду. Мета передпродажного сервісу полягає у поліпшенні якості товарів, які реалізуються, з урахуванням потреб і смаків споживачів, що зрештою сприяє підвищенню конкурентоспроможності цих товарів.

Торгівля продукцією у демонтованому вигляді у сфері міжнародних економічних зв'язків відбувається з урахуванням низки чинників як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Наприклад, демонтовані товари дешевше і безпечніше транспортувати на великі відстані, ніж змонтовані. Часто такий метод доцільний для проникнення на ринки тих країн, які забороняють ввіз відповідної готової продукції, намагаючись захистити свій ринок від впливу іноземної конкуренції.

Торгівля комплектним обладнанням охоплює оснащування промислового підприємства, що становить єдиний закінчений технологічний комплекс. Така торгівля, зокрема, має місце у разі будівництва "під ключ". Воно передбачає проектування підприємств, їх спорудження, оснащення обладнанням, навчання місцевих працівників, забезпечення експлуатації об'єкта протягом обумовленого гарантійного терміну. Зазначений комплекс робіт відомий ще як інжиніринг. Це поняття вже набуло в Україні "права громадянства", тобто застосовується у нормативно-правових актах.

Торгівля сировинними товарами поширюється на торгівлю мінеральною сировиною, продуктами її переробки та збагачення, сільськогосподарською сировиною тваринного і рослинного походження, продуктами переробки цієї сировини, хімічними та продовольчими товарами.

Торгівля сировинними товарами відбувається за допомогою:

укладення і виконання міжнародних товарних угод, які сприяють стабілізації ринків та зменшенню спекуляцій зерновими, бавовником, кавою тощо;

аукціонної торгівлі, що спеціалізується на продажі специфічних товарів, як правило, протягом певної пори року. На аукціоні аукціонер (ліцитатор) здійснює торгівлю із зацікавленими покупцями.

Торгівля кооперованою продукцією поширюється на продукцію, що виготовляється у кооперації з іншими суб'єктами господарювання. Двома основними видами кооперації є виробнича і збутова; за першої продукція виготовляється не для ринкового продажу, а за замовленням окремих суб'єктів; за другої суб'єкти господарювання утворюють спільне підприємство для збуту продукції, виготовленої на їх підприємствах.

Зустрічна торгівля охоплює зовнішньоторговельні операції, що передбачають еквівалентний або частковий обмін товарами, за якого різниця у вартості компенсується певною сумою грошей.

Вирізняють три основні напрями зустрічної торгівлі:

бартерні угоди;

промислові компенсаційні угоди;

торговельні компенсаційні угоди.

У рамках промислової компенсаційної угоди одна сторона (сторони) надає іншій технології та/або товари і послуги, що використовуються для створення нових виробництв, продукцією яких оплачується надана технологія (товари і послуги).

Торговельні компенсаційні угоди передбачають обмін різнорідними товарами.

Наведемо один з варіантів класифікації зустрічних угод у сфері міжнародної торгівлі:

1. Товарні та компенсаційні угоди на безвалютній основі:

угоди про одноразову поставку: бартерні угоди (безвалютний обмін товарами); пряма компенсація (відрізняється від бартеру тим, що рахунки за поставки виставляються у грошовій формі, а виконання зобов'язань може доручатися третій стороні);

угоди з тривалими термінами виконання: глобальні угоди; базові угоди; угоди про товарообмін на основі листа-зобов'язання; протоколи.

2. Компенсаційні угоди на комерційній основі:

короткострокові компенсаційні угоди: часткова компенсація; повна компенсація; тристороння компенсація; короткострокові пов'язані угоди;

зустрічні закупівлі: паралельні закупівлі; джентльменські угоди; угоди про передачу фінансових зобов'язань; довгострокові авансові закупівлі.

3. Компенсаційні угоди у рамках виробничого співробітництва: великомасштабні довгострокові компенсаційні угоди про зворотну закупівлю товарів:

угоди, в яких вартість зобов'язань про компенсаційні закупівлі перевищує вартість наданого обладнання;

угоди, в яких вартість зобов'язань про компенсаційні закупівлі не перевищує вартості наданого обладнання.

Офсет - угода, за якою експортер бере зобов'язання закупити у країні імпортера товари на суму, що становить певну частку від вартості предмета експортної угоди.

Світч - передача експортером своїх зобов'язань про зустрічну поставку третій стороні.

Операції з давальницькою сировиною - операції, що передбачають переробку іноземної сировини та матеріалів з розрахунками за роботу цими матеріалами, сировиною та/чи продуктами їх переробки.

Міжнародна торгівля здійснюється з використанням прямих або опосередкованих методів. Прямий метод передбачає здійснення операцій безпосередньо між виробниками і споживачами, а при опосередкованому залучаються посередники.

Понад половина міжнародного товарного обміну відбувається за участю посередників. Це можуть бути:

прості посередники (брокери) - своєрідні "свахи", які допомагають встановленню контактів між продавцями і покупцями, але самі участі в угодах не беруть;

комісіонери, які укладають контракти від свого імені, але за рахунок продавця або покупця (комітентів);

консигнатори - посередники у торгових операціях, які зберігають товар у постачальника протягом певного часу. Право власності на товар зберігається за експортером (консигнантом), який кредитує консигнатора у процесі реалізації товарів з його складу;

дистриб'ютори - особи (фізичні та (або) юридичні), які здійснюють від імені фірми-виготовлювача збут і гарантійне обслуговування товару, укладають угоди від свого імені та за свій рахунок;

агенти - торговці, які діють від імені експортерів або імпортерів, тобто своїх принципалів, і виконують певні функції без права власності на товар.

Встановлення контактів між потенційними експортерами та імпортерами є першим кроком у здійсненні міжнародної торгівлі.

Оферта - формальна пропозиція однієї особи іншій укласти угоду із зазначенням усіх необхідних для її укладення умов. Особа (фізична або юридична), яка її надсилає, називається оферентом. Тверда оферта - це пропозиція оферента одному можливому покупцеві, а вільна - кільком покупцям або навіть необмеженому їх колу. Акцептом називається згода з пропозицією (офертою) іншої сторони укласти угоду на умовах, зазначених у пропозиції. Контрпропозиції покупця вважаються контрофертою.

Пошук контрагента - така ж непроста справа, як і пошук майбутньої дружини або чоловіка. Де, кого і як шукати, залежить від безмежної кількості чинників. Відсутній єдиний рецепт на всі випадки життя. Переговори між партнерами можуть відбуватися у формі листування, за допомогою телеграфу, телефону, електронної пошти, на особистих зустрічах тощо.

Міжнародні торги (тендери) є методом міжнародної торгівлі, що відбувається на конкурсних засадах. Тендери влаштовуються з метою найвигіднішого продажу якогось товару. Конкурс для продавців оголошує покупець, він же встановлює технічні та економічні характеристики товару.

Лізинг - довготермінова оренда машин і обладнання, транспортних засобів, виробничих споруд. Види лізингу: фінансовий, операційний.

У міжнародній торгівлі поширений також факторинг та його різновид форфейтинг. Факторинг є операцією з перевідступлення першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 33

Бесплатная работа

Закрыть

Учет внешнеэкономической деятельности 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.