План

1. Облік виробництва і визначення собівартості продукції

1.1. Склад та облік витрат виробництва

1.2. Формування та одлік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2. Висновок експерта-бухгалтера

2.1. Поняття та нормативні вимоги до змісту висновку експерта-бухгалтера.

2.2. Зміст висновку експерта-бухгалтера

Література   

1.Облік виробництва і визначеннясобівартості продукції

1.1. Склад та облік витрат виробництва

Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку реалізації - головна мета виробничої діяльності підприємства. Характерноюособливістю виробничих процесів є формування витрат на виробництво.

Стан виробництва характеризується ефективністю, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю робітника у виробничому процесі. В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності виникає потреба постійного порівняння понесених витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про виробничі витрати необхідно повсякденно порівнювати з майбутніми витратами, що значною мірою залежать від впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення або передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх і зовнішніх фактори з'являється завдяки раціонально організованому обліку витрат на виробництво.

У цілому, механізм господарювання підприємства визначається ступенем управління витратами. Основні елементи системи управлінні витратами та їх взаємозв'язокна виробництві:

Регулювання           Прогнозування

                 Планування

                 Нормування

  Облік витрат на виробництво

              Калькулювання

           Економічний аналіз

Контроль витрат

Вимоги управління визначають окреме вивчення методики визначення витрат виробничої діяльності та необхідність розробки для підприємств системи контролю за собівартістю продукції виробничих підрозділів на основі розширення аналітичності групувань витрат, що застосовують в обліку.

Облік витрат- відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат, понесених на підприємстві протягом певного періоду, пов'язаних з процесами постачання, виробництва та реалізації в розрізах, що формують собівартість готової продукції.

Таке відображення забезпечує отримання вичерпної інформації, необхідної для управління витратами підприємства та оцінки його діяльності шляхом визначення фінансових результатів.

Облік витрат на виробництво необхідно розглядати як сукупність взаємопов'язаних, послідовних, організаційних, логічних, розрахункових операцій і процедур формування інформації про витрати. В обліковому процесі здійснюється облік, групування, систематизація даних, а також калькулювання собівартості продукції.

Для контролю й аналізу за витратами поряд з їх обліком за економічними елементами застосовується групування витрат на виробництво за статтями калькуляції, в розрізі яких обчислюється собівартість продукції. Класифікація витрат за калькуляційними статтями собівартості розкриває цільове призначення витрат та їх зв'язок з технологічним процесом. Це групування використовується для обчислення витрат за видами виготовленої продукції та місцем виникнення витрат (цехами, відділами тощо) і залежить від багатьох факторів: методу планування витрат, технологічного процесу та продукції, що виготовляється. Встановлення переліку та складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) повинно бути регламентоване Наказом про облікову політику підприємства.

У П(С)БО 16 "Витрати" передбачено єдине для всіх підприємств групування витрат за економічними елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші витрати.

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та понаднормативних виробничих витрат. Собівартість реалізованої готової продукції визначається за методами оцінки вибуття запасів.

Склад витрат, що включаються до собівартості реалізованої продукції, відображено в Таблиці №1.Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)

Склад витрат у фінансовій звітності згідно з П(С)БОЗ "Звіт про фінансові результати " Структура видів витрат згідно з П(С)БО 16 "Ви трати " Склад витрат, які можна віднести до конкретного об'єкту витрат згідно з П(С)БО 16 "Витрати "
1 2 3
Прямі Прямі матеріальні витрати Вартість сировини, основних матеріалів, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів
Прямі витрата на оплату праці Заробітна плата й інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції (робіт, послуг)
Інші прямі витрати Відрахування на соціальні заходи, амортизація, втрати від браку, які складають вартість остаточно забракованої продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовуються робітниками, які допустили брак; інші прямі виробничі витрати
Непрямі Загально-виробничі витрати: - змінні - постійні

- розподілені

Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, ділянками, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування апарату управління цехами, їх відрядження тощо)
Амортизація необоротних активів загально-виробничого (цехового) призначення.
Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення
Витрати на опалення, освітлення, водопостачання й інші витрати, пов'язані з утриманням виробничих приміщень
Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування працівників такі апарату управління виробництвом, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами, за якістю продукції (робіт, послуг)
Витрати на удосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи робітників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, покращанням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі, витрати матеріалів, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх підприємств.
Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища
Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складу в цехи та готової продукції на склади; недостачі та втрати від псування запасів у цехах; оплата простоїв тощо)

Таким чином, за способом включення до собівартості витрати поділяють на прямі та непрямі. Прямиминазиваються витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів.

Непрямі витрати- це витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкту витрат економічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу.

Не включаються до виробничої собівартості та списуються на витрати періоду, в якому вони були здійснені, наступні витрати:

♦ понаднормативні відходи;

♦ витрати на зберігання, крім тих, які необхідні у виробничому процесі, що передував наступній стадії виробництва;

♦ адміністративні витрати;

♦ витрати на збут.

1.2. Формування та одлік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

У загальній системі показників, що характеризують ефективність виробництва (господарювання) як усього підприємства так і його підрозділів, основне місце належить собівартості, склад якої визначається витратами, що її формують.

У собівартості продукції як синтетичному показнику відображаються всі аспекти діяльності підприємства. Від рівня собівартості продукції при інших незмінних умовах залежить рівень прибутку. Чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові та фінансові ресурси у процесі виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг, тим ефективніше здійснюється виробничий процес, тим більшим буде прибуток і рівень рентабельності продукції.

Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) собівартість реалізованих товарів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг ведеться на рахунку 90 "Собівартість реалізації".

За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" на підставі бухгалтерських довідок (розрахунків), накладних, рахунків відображається собівартість реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати", яке оформлюється довідкою бухгалтерії. Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

♦ субрахунок 901 "Собівартість реалізованої готової продукції", на якому ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції;

♦ субрахунок 902 "Собівартість реалізованих товарів", призначений для відображення собівартості реалізованих товарів;

♦ субрахунок 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг", на якому ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг;

♦ субрахунок 904 "Страхові виплати", призначений для узагальнення інформації про страхові суми та страхові відшкодування за умовами договору страхування (перестрахування) при настанні страхового випадку. Цей субрахунок використовується підприємствами, які є страховиками відповідно до Закону У країни "Про страхування".

Дані рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображаються в Журналі 5 (5А).

Відображення собівартості реалізації в бухгалтерському обліку відбувається наступним чином.

Облік собівартості реалізації

з/п

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
o Дебет Кредит
3 2 3 4
1 1 Списано собівартість реалізованої продукції 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" 26 "Готова продукція"
2 2 Списано собівартість реалізованих товарів: - на підприємствах оптової торгівлі1: на вартість реалізованих товарів за собівартістю 902 "Собівартість реалізованих товарів" 281 "Товари на складі"
- на підприємствах роздрібної торгівлі: на вартість реалізованих товарів за купівельною вартістю 902 "Собівартість реалізованих товарів" 282 "Товари в торгівлі"
- на підприємствах громадського харчування:2 на вартість реалізованої продукції у цінах реалізації 902 "Собівартість реалізованих товарів" 23 "Виробництво"
3 Списано суму нерозподілених постійних загальновиробничих витрат 90 "Собівартість реалізації" 91 "Загально-виробничі витрати"
4 Віднесено собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на фінансові результати 791 "Результат операційної діяльності" 90 "Собівар­тість реалізації"

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Бухгалтерский учет 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.