Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ   6

1.1. Економічна характеристика банківської системи України. 6

1.2. Роль та місце НаціональногоБанку України у розвитку банківської системи України  10

РОЗДІЛІІ. РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 14

2.1. Проблеми банківської системи  в економічному розвитку країни. 14

2.2. Глобалізація функціонування банківської системи на  фінансовому ринку. 21

2.3. Перспективи інтеграції банківської системи України. 22

в світовий фінансовий простір. 22

ВИСНОВКИ.. 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 30

ВСТУП

Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій. Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій їх здійснення комерційними банками України. Вихід України у глобальне економічне середовище викликав ряд принципово нових проблем та задач, які постали перед комерційними банками.

Дослідження діяльності банків на ринку фінансових послуг з метою виявлення шляхів її удосконалення та визначення напрямів розвитку мають важливе наукове і практичне значення.

Теоретичні та прикладні аспекти банківської діяльності та перспективи інтеграції банківської системи України, місце банків в економіці широко досліджують провідні вітчизняні економісти, зокрема, В.Базилевич, С.Боринець, О.Василик, З.Васильченко, В.Вітлінський, О.Вовчак, А.Гальчинський, В.Геєць, А.Герасимович, О.Дзюблюк, В.Корнєєв, Н.Костіна, В.Кочетков, М.Крупка, Д.Лук'яненко, І.Лютий, В.Міщенко, О.Мозговий, А.Мороз, С.Науменкова, А.Пересада, Л.Примостка, К.Раєвський, М.Савлук, Т.Смовженко, А.Старостіна, С.Циганов, О.Черняк, А.Чухно, С.Юрій, в даних наукових працях вирішуються проблеми становлення і функціонування банківської системи в умовах трансформаційної економіки, перспективи інтеграції у світовий фінансовий простір, підвищення капіталізації та фінансової стійкості банків, аналізу і регулювання їх діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що в нормативно-правових документах Національного банку України існує ціла низка науково необґрунтованих нормативів, які обмежують певні види діяльності, спотворюють реальний стан справ і перешкоджають вільній конкуренції банків України.

Для нормального функціонування економіки постійно необхідна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її сферами і секторами. В Україні операції з надання фінансових послуг здійснюються переважно комерційними банками. Вони є головними посередниками і при проведенні міжнародних операцій на світовому ринку фінансових послуг. Здійснюючи ці операції, банківська система України використовує конкретні стратегії, в яких обґрунтовуються довготривалі заходи, що зорієнтовані на отримання оптимального фінансового результату. Спираючись на світовий досвід, застосування та подальший розвиток прогресивних банківських технологій у практиці роботи банківської системи повинно слугувати поштовхом в розвитку економіки України. Тому проведення аналізу комплексу операцій на ринку фінансових послуг та пошук шляхів його використання в повному обсязі в умовах ринкової трансформації економіки України є своєчасним та актуальним.

Мета роботи полягає в системному дослідженні процесу інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий фінансовий простір.

Об'єктом дослідження є характерні риси функціонування вітчизняної банківської системи, процес інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий фінансовий ринок, проблеми та перспективи інтеграції.

Предметом роботи виступають проблемні аспекти інтеграції української банківської системи в світовий економічний простір та перспективи такого інтеграційного процесу.

Завдання дослідження полягає :

визначити характерні риси та особливості розвитку банківської системи України;

- охарактеризувати проблемні аспекти розвитку банківської системи України;

- проаналізвати перспективи інтеграції банківської системи України в світовий фінансовий простір.

Методологічною і теоретичною основою дослідження є законодавчі акти, нормативні акти Національного банку України, економічна література з питань банківської справи, аналітичні, економіко-математичні, статистичні збірники, періодичні матеріали. При написані роботи були застосовані статистичні методи дослідження.

Закрыть

Проблемы и перспективы развития банковской системы Украины в мировое финансовое пространство

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.