Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ. 5

1.1. Поняття та класифікація електронний банківських послуг. 5

1.2 Характеристика нормативної бази, щодо регулювання електронних банківських послуг. 8

1.3 Еволюція електронного банківського обслуговування. 12

2. ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТЕЖІ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ „ПРИВАТБАНК”. 18

2.1 Організація діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк». 18

2.2 Використання пластикових карток КБ “ПриватБанк”. 20

2.3. Застосування “ПриватБанком” власної  банківської системи “Приват-24” через мережу Інтернет та системи “GSM-банкінг”. 31

3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ. 37

ВИСНОВКИ.. 44

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 46

ДОДАТКИ

ВСТУП

У світі наразі спостерігається тенденція до усе більш широкого використання в усіх сферах суспільної діяльності сучасних інформаційних технологій, і, перш за все, глобальної інформаційної мережі Інтернет. Історично склалося так, що банківська сфера є найбільш чутливою до їх розвитку. Це можна пояснити різними причинами, однією із яких є необхідність обслуговування клієнтів у широких географічних масштабах (від регіонального до міжнародного) із мінімальними витратами, але із максимальним ступенем зручності та універсальності пропонованих послуг.

Надання електронних банківських послуг (починаючи із середини 80-х років ХХ століття) поступово перетворюється на один із пріоритетних напрямів діяльності кредитних організацій (банків) та фінансових компаній індустріально розвинених країн. Аналогічна тенденція спостерігається і серед українських банків. Сьогодні більшість із них приділяють значну увагу розширенню спектру послуг, пов’язаних із обігом банківських карток, надають клієнтам можливість дистанційного керування рахунком за допомогою систем „клієнт-банк” та „Інтернет-банкінг”.

Можна констатувати, що стан розвитку електронних банківських послуг випереджає рівень їх правого регулювання, а це, у свою чергу, може призвести до різноманітних колізійних ситуацій. Необхідність дослідження правових проблем, пов’язаних із даним видом банківських послуг, є закономірною ще й тому, що діяльність банків у цій сфері не лише впливає на стабільність кредитно-грошової та фіскальної систем держави, але й зачіпає майнові інтереси невизначеного кола осіб, у тому числі, споживачів зазначених послуг.

Актуальність вибору теми роботи пов'язана з тим, що сьогодні неможливо уявити функціонування банківських установ без використання сучасних інформаційних технологій та, зокрема глобальних комп'ютерних мереж, у тому числі й Internet. Це пояснюється тим, що он-лайнові банківські послуги дозволяють сьогодні проводити фінансові операції (торгівля акціями, отримання кредитів, страхування і т.п.) без посередників, що призводить до зниження комісійних і прискорення обігу фінансових активів. Тому доцільно буде дослідити стан розвитку електронних банківських послуг в Україні.

Загальні аспекти діяльності банку на ринку електронного банківського обслуговування, знайшли віддзеркалення в наукових працях вітчизняних економістів, зокрема А.І. Басова, А.І. Жукова, Е.Ф. Жукова, В.А. Галанова, Ю.В. Головіна, А.Н. Іванова, О.І. Лаврушина, Ю.С. Масленчекова, Б.Б. Рубцова, В.М. Усоскіна та в роботах зарубіжних вчених: Б. Бухвальд, Ф. Котлер, Б. Маруа, Д. Норкотт, М. Портер, П. Роуз, Дж. Еванс і ін.

Об'єктом дослідження в даній роботі є електронні банківські послуги.

Предметом дослідження виступає сучасний стан та перспективи розвитку електронних банківських послуг в Україні на прикладі ПАТ КБ „ПриватБанк”.

Метою роботи є дослідження розвитку електронного банківського обслуговування і його стан на сучасному етапі розвитку.

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі задачі:

- визначити економічний зміст електронних банківських послуг;

- охарактеризувати законодавчу та нормативно-правову базу щодо регулювання електронних банківських послуг;

- проаналізувати електронні платежі банків України на прикладі КБ „Приватбанк”;

- обґрунтувати шляхи удосконалення електронних банківських послуг.

У процесі дослідження використовуються методи аналізу і синтезу, порівняння, абстрагування, а також системний підхід.

Практична цінність результатів дослідження полягає в розробці методичних рекомендацій щодо удосконалення електронних банківських послуг комерційних банків на ринку банківських послуг, спрямованих на покращання якості обслуговування клієнтів.

Закрыть

Электронные банковские услуги - современное состояние и перспективы на примере ООО КБ ПриватБанк

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.