Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 93

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

1. Стан банківської системи на сучасному етапі 7

2 Аналіз фінансового стану банку. 14

2.1 Аналіз активів. 14

2.1.1 Структурно-динамічний аналіз активів. 15

2.1.2 Аналіз кредитного портфеля. 23

2.1.3 Аналіз інвестиційного портфеля. 24

2.2 Аналіз пасивів. 26

2.2.1 Структурно – динамічний аналіз капіталу. 28

2.2.2 Структурно – динамічний аналіз зобов’язань. 31

2.3 Аналіз ліквідності 34

2.4 Аналіз ділової активності банку. 36

2.5 Аналіз фінансової стійкості банку. 39

3 Аналіз ресурсів комерційного банку. 41

3.1 Аналіз основних засобів комерційного банку. 41

3.2 Аналіз трудових ресурсів. 43

4 Аналіз ризиків. 45

4.1 Аналіз і оцінка кредитного ризику. 45

4.2 Аналіз і оцінка валютного ризику. 51

4.2 Аналіз і оцінка інвестиційного ризику. 55

5 Аналіз фінансових результатів. 58

5.1 Аналіз доходів. 59

5.1.1 Загальний аналіз доходів. 61

5.1.2 Факторний аналіз доходів. 62

5.1.3 Аналіз доходності банку. 63

5.2 Аналіз витрат. 65

5.2.1 Загальний аналіз витрат. 66

5.2.2 Факторний аналіз витрат. 67

5.3 Аналіз формування і використаннея прибутків. 69

5.3.1 Загальний аналіз прибутку. 71

5.3.2 Факторний аналіз прибутку. 72

5.4 Аналіз рентабельності 75

6 Аналіз фінансового стану позичальника. 77

Висновки. 82

Перелік посилань. 89

Додатки. 91

Вступ

Формування ринкової фінансово-кредитної системи вимагає від банків підвищення ефективності діяльності, конкурентоспроможності банківських інструментів та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління банківською діяльністю.

В таких умовах значна роль відводиться аналізу діяльності банку, за допомогою якого обґрунтовуються стратегія і тактика його розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності управлінського персоналу, окремих підрозділів і банку в цілому.

Основними особливостями сучасного аналізу є всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб'єкта господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів.

Основна увага в курсовій роботі приділена таким компонентам аналізу діяльності банку, як аналіз бухгалтерської звітності, горизонтальний та вертикальний аналіз; трендовий аналіз; розрахунок фінансових коефіцієнтів.

Окрім цього розглянуто не лише методи аналізу, а й особливості формування аналітичних висновків, які, в свою чергу, впливають на управлінські рішення.

Внаслідок істотних змін на фінансовому ринку зростає значення аналізу банківськоїдіяльності як для самого банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів і держави в цілому. Регулярне проведення аналізу діяльності банком дозволяє ефективно управляти активними і пасивними операціями, що сприяє максимізації прибутку і забезпеченню стабільного фінансового стану.

Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських фінансово-кредитних установ, що виконують різні операції по залученню вільних грошових ресурсів підприємств і населення. Такі установи успішно конкурують з банками, здійснюючи суто банківські операції, а також операції, які банки не мають права виконувати відповідно до чинного законодавства (страхування, операції з нерухомістю тощо).

Предметом аналізу є причинно-наслідкові зв'язки, що визначають резупьтати процесів та їх зміни.

Всі визначення предмету аналізу банківської діяльності, які найчастіше зустрічаються в літературі, можна згрупувати таким чином:

- фінансова та інша діяльність комерційного банку;

- різні процеси і явища, що відбуваються як усередині банку, так і в маштабах економіки в цілому.

При уважному розгляді наведених визначень предмету банківської діяльності можна зазначити, що банківський аналіз вивчає не саму фінансову діяльністьбанку, а її економічні результати. Щоб виділити відношення, властиві тільки банківському аналізу, потрібно виходити із сутності процесів діяльності банку. Процес - це причинно обумовлена течія подій, зміна явищ, стан об'єкта відповідно до наміченої цілі. Результати економічних процесів, що безпосередньо впливають на діяльність банку, плануються і прогнозуються у відповідних показниках, враховуються в міру їх фактичного виконання і потім аналізуються. Але результати як наслідок процесів є не предметом аналізу банківської діяльності, а його об'єктом. Предметом же аналізу є причини створення і зміни результатів фінансової діяльності. Пізнання причинно-наслідкових зв'язків у діяльності банку дозволяє розкрити сутність економічних явищ і на цій основі дати об'єктивну оцінку досягнутим результатам, виявити резерви підвищення ефективності діяльності банку, обгрунтувати плани й управлінські рішення.

Тільки розкривши причинно-наслідкові зв'язки різних аспектів діяльності банку, можна досить швидко визначити, як зміняться основні фінансові показники, обгрунтувати будь-яке управлінське рішення, розрахувати зміни суми прибутку, економічні нормативи фінансової стійкості при зміні кон'юнктури різних ринків.

Таким чином, предметом аналізу банківської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів, які прямо або непрямо впливають на діяльність банку.

Основними об'єктами аналізу банківської діяльності є:

- заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура;

- якість активів (кількісний і якісний аналізи структури кредитно-інвестиційного портфеля банку);

- показники прибутковості функціонування банку, що дозволяють судити про ефективність його роботи;

- показники ліквідності і платоспроможності банку, що характеризують його фінансову стійкість;

- темпи росту банку;

- різні ризики, що впливають на діяльність банку.

Дана класифікація є узагальненою і при необхідності більш детального аналізу може бути розширена.

Методом аналізу банківської діяльності є комплексне органічно пов'язане дослідження діяльності комерційного банку з використанням статистичних, економіко-математичних, облікових та інших способів обробки інформації.

Особливостями методу аналізу банківської діяльності є використання системи показників, що найбільш повно характеризують діяльність банку; вивчення факторів та причин їх зміни, виявлення і вимірювання їх взаємозв'язку між ними. Обумовленість економічних явищ і процесів причинним зв'язком потребує від аналізу вивчення факторів, що викликають зміни тих чи інших показників. За допомогою аналізу встановлюються найбільш суттєві факторні показники, які впливають на зміни результатів діяльності банку. Виявлення і вимірювання взаємозв'язку між показниками, що аналізуються, забезпечує комплексне органічно взаємозв'язане дослідження роботи комерційного банку.

Дляпроведення аналізу банківської діяльності необхідно мати аналітичні матеріали, що дозволяють одержати достовірну, повну і всебічну інформацію про банк (його фінансовий стан і результати діяльності). До такої інформації належать, насамперед, баланс банку і звіт про прибутки і збитки.

Баланс комерційного банку - це бухгалтерський баланс, у якому відображається стан власних, залучених і позичених коштів, їх розміщення в кредитні й інші активні операції. За даними балансу здійснюється контроль формування і розміщення грошових ресурсів, стану кредитних, розрахункових, касових та інших банківських операцій, включаючи операції з цінними паперами.

Баланси комерційних банків є головною складовою їх звітності. Аналіз балансів дозволяє контролювати ліквідність банків, здійснювати управління фінансовою стійкістю. Керівництво банку, використовуючи звіти інших банків, знайомиться зі станом їхніх справ при встановленні кореспондентських відношень, наданні міжбанківських кредитів і тощо.

Баланси комерційних банків використовуються для аналізу і управління діяльністю банківськими установами, визначення показників їх ліквідності, управління банківськими ресурсами, аналізу банківського прибутку. В ринкових умовах баланс комерційного банку є засобом не тільки бухгалтерської звітності, а й комерційної інформації банківського менеджменту, навіть своєрідною рекламою для потенційних клієнтів, що прагнуть на професійному рівні розібратися в діяльності банку.

Результати діяльності комерційних банків, всі здійснені витрати й отримані доходи в минулому звітному періоді відображаються в звіті про прибутки і збитки, який надає інформацію про різні види доходів і витрат за операціями банку. 

Закрыть

Комплексный анализ деятельности банка на примере КБ ПриватБанк

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.