Анализ деятельности коммерческих банков в процессе организации, формирования и функционирования кредитного рынка Украины

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 139

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 4 

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 7 

1.1. Суть кредитної політики та її вплив на діяльність комерційних банків. 7

1.2. Механізм здійснення кредитних операцій в комерційних банках. 19

1.3. Роль кредитної політики у формуванні кредитного портфеля комерційними банками  28

1.4. Управління кредитним портфелем та ліквідність. 35

комерційних банків. 35

1.4.1. Кредитоспроможність – один із способів організації кредитних відносин  47

1.4.2. Кредитний ризик комерційного банку. 52

1.4.3. Моніторинг кредитів і способи стягнення боргу. 59

1.5. Роль НБУ в регулюванні кредитної діяльності банків. 69

1.6. Сутність та методика визначення ефективності кредитної політики банку  73

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ РОФ АКБ “УКРСОЦБАНК” ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 81

2.1. Загальна характеристика об‘єкту дослідження. 81

2.2. Аналітична оцінка кредитної діяльності РОФ АКБ „Укрсоцбанк”. 85

2.3. Аналіз формування кредитного портфеля РОФ АКБ „Укрсоцбанк”. 89

2.4. Оцінка фінансового стану (кредитоспроможності) позичальника. 96

2.5. Аналіз стану охорони праці на підприємстві 108

РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДВИЩЕННЮ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 112

3.1. Шляхи вдосконалення кредитних відносин комерційних банків із позичальниками  112

3.2. Рекомендації щодо вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника у РОФ АКБ “Укрсоцбанк” як метод мінімізації кредитного ризику банку. 114

3.3. Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій у кредитному процесі 123

Висновки та пророзиції 129

Список використаної літератури. 137 

ВСТУП

Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки України передбачає створення нової економічної системи, яка б охоплювала різноманітність ринкових відносин як у сфері виробництва, так і у сфері розподілу, обміну і споживання. Основою розподільчих відносин, які виступають об’єднуючою ланкою між виробництвом і споживанням є фінансові та кредитні відносини.

Цілеспрямований і динамічний розвиток економічної системи в повній мірі залежить від напрямів адекватної взаємообумовленості та взаємовпливу всіх елементів виробничих відносин. Тому, ринковий тип господарювання передбачає, передусім, зміну виробничих відносин, яка охоплює широкий спектр трансформації – від зміни форм власності до збалансованості обмінних операцій та адекватних розподільчих відносин, які б передбачали регулювання суспільним споживанням. В даних умовах одним із векторів, який би дав змогу ринковій трансформації економічної системи, може стати кредитна політика.

У сучасній банківській теорії відсутнє однозначне тлумачення терміну ”кредитна політика“. Діапазон тверджень змінюється від “кредитна політика – система заходів центрального банку та держави в кредитній сфері з метою регулювання грошового обігу і досягнення інших економічних та соціальних цілей” до “кредитна політика повинна охоплювати склад кредитного портфеля і контроль над ним як єдиним цілим, а також встановлювати стандарти для прийняття конкретних рішень”.

Кредитна політика виступає складовою частиною банківської політики, яка охоплює окрім кредитної, депозитну, валютну, процентну і інші види політики, які виражають основні функції комерційних банків. У цій частині кредитна політика на макроекономічному рівні підпорядкована державному грошово-кредитному регулюванню, розробка і втілення якої покладена на центральний банк.

Кредитну політику слід розглядати як на макроекономічному рівні – основу грошово–кредитного забезпечення та регулювання, і на мікрорівні – організацію процесу кредитування господарюючих суб’єктів. Розглядаючи кредитний механізм як організаційно-економічні заходи по організації процесу кредитування, які, відповідно, мають макро- і мікрорівні, можна констатувати, що кредитна політика виступає формою прояву організації і управління кредитним механізмом.

Вивченню проблем функціонування кредитної політики в тих чи інших періодах розвитку економіки присвячено чимало наукових праць та періодичних видань багатьох вітчизняних, та зарубіжних економістів, до яких належать: М.Т.Берков, Н.І.Валенцева, О.Заруба, В.В.Земсков, В.В.Кисельов, А.М.Косой, О.І.Лаврушин, А.М.Мороз, М.І.Савлук, В.М.Усоскін та інші.

Мета і задачі дослідження. Метою дипломної роботи є аналіз діяльності комерційних банків в процесі організації, формування і функціонування кредитного ринку України.

Досягнення поставленої мети передбачало постановку, формування та розв'язання наступних наукових та практичних завдань:

- теоретично обґрунтувати суть кредитної політики;

- розкрити суть та економічну природу інструментів фінансового ринку, як основи формування фінансових активів;

- визначити місце банків серед інших інституційних учасників фінансового ринку;

- проаналізувати діючу практику банківської діяльності на фінансовому ринку у ролі емітентів та інвесторів з метою визначення ролі банків у процесах формування та функціонування фінансового ринку;

- критично оцінити стан професійної діяльності банків на фінансовому ринку та окреслити основні шляхи його розвитку;

- обґрунтувати заходи по удосконаленню кредитної політики та підвищення її ефективності.

Об’єктом дослідження є Рівненська обласна філія акціонерно-комерційного банку “Укрсоцбанк”.

Предметом дослідження є аналіз кредитної політики та кредитних відносин, які виникають у процесі банківської діяльності між банками та позичальниками на кредитному ринку України.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти, положення, статистична звітність за 5 років, результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний та вітчизняний досвід діяльності комерційних банків на кредитному ринку. 

Закрыть

Анализ деятельности коммерческих банков в процессе организации, формирования и функционирования кредитного рынка Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.