Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 85

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 4

Розділ I. Організація управління банківським капіталом.. 6

1.1. Суть, значення та функції банківського капіталу. 6

1.2. Джерела та напрями використання банківського капіталу. 10

1.3. Характеристика видів капіталу КБ. 13

Розділ II. Банківський капітал та його роль у діяльності банку. Облік здійснення операцій з капіталом КБ.. 19

2.1. Механізм управління банківським капіталом. 19

2.2. Аналіз достатності власного капіталу банку. 25

2.3. Шляхи та оптимізація капіталу комерційного банку. 31

2.4. Вплив обсягів капіталу на конкурентоздатність банківської системи України  35

2.5. Концентрації та централізації банківського капіталу:аналіз і оцінка. 41

2.6. Бухгалтерський облік операцій з формування статутного капіталу. 45

2.6.1 Бухгалтерські операції пов’язані із збільшенням статутного капіталу  52

2.7. Особливості бухгалтерського обліку викуплених власних акцій банку  53

2.8. Бухгалтерський облік операцій із розрахунків за дивідендами. 56

Розділ III. Основні тенденції розвитку банківського капіталу в Україні 58

3.1 Сучасний стан та перспективи розвитку банківського капіталу. 58

3.2. Проблеми формування банківського капіталу. 62

3.3. Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи України. 65

3.4. Зарубіжний досвід управління банківським капіталом. 70

Висновки. 72

Список використаної літератури. 75

Додатки. 79

Вступ

Актуальність дослідження. Стан банківської системи будь-якої незалежної держави має визначальне значення в умовах розвитку національноїекономіки. Саме банки є одним із головних джерел інвестування фінансових ресурсів в економікукраїни. Тому забезпечення стабільності банківської системи – це першочергове та основне завдання, яке необхідно вирішити Україні на шляху до євроінтеграції. З посиленням глобалізаційнихпроцесів та розвитком міжнародних відносин убанківській сфері виникає дедалі більше проблем,які потрібно негайно вирішити, щоб забезпечити її стабільність та нормальне функціонуванняукраїнської економіки.

Достатня за обсягом та належним чином збалансована ресурсна база банків є важливою передумовою їх прибутковості, підтримки достатньої ліквідності та довіри з боку всіх учасників ринку. Зміцнення ресурсної бази сприяє підвищенню можливостей банків у задоволенні поточних та інвестиційних потреб суб’єктів господарювання і домогосподарств у додаткових фінансових ресурсах. Разом з тим у сучасних умовах в Україні помітно загострились проблеми формування та використання ресурсів банків. Особливо гостро стоїть проблема збільшення капіталізації українських банків, а також формування довгострокових ресурсів, попит на які зростає найбільш динамічно у підприємств і населення.Вирішення вказаних питань вимагає вдосконалення механізмів процесу формування банківських ресурсів та управління ресурсною базою банків, а отже, обумовлює необхідність їх дослідження[21,с. 8].

Теоретичні та практичні аспекти формування ресурсної бази комерційних банків вивчалися вітчизняними та зарубіжними науковцями. Значний внесок у дослідження цієї проблеми зробили українські вчені М.Д. Алексеєнко, А.М. Мороз, М.І. Савлук, Л.О. Примостка, А.П. Вожжов, О.В. Дзюблюк, О.В. Васюренко, О.Д. Заруба, П.В. Матвієнко, Ж.М. Довгань, Д. Гладких. Варто відмітити дослідження російських авторів: Е.Ф. Жукова, І.Т. Балабанова, Ю.А. Бабичевої, В.І. Колесникова, Л.П. Кроливецької, О.І. Лаврушина, Г.С. Панової, В.М. Усоскіна. Вивченню банківських ресурсів багато уваги приділено зарубіжними економістами: Діаною Мак Нотон, Дональдом Дж. Карлсоном, К.Т. Д.итцем, Г. Асхауэром, Д.Ф. Синки, Т. Кохом.

Проте проблеми формування ресурсної бази банків потребують подальших досліджень, особливо з урахуванням новітніх реалій української економіки. Велике значення має вивчення сутності, передумов та особливостей механізму формування ресурсів банків, розвиток підходів до формування окремих їх складових та обґрунтування нових заходів в організації управлінням цим процесом.

Мета дослідження: поглиблене і системне дослідження сутності ресурсної бази банків, аналіз її сучасного стану та обґрунтування шляхів подальшого вдосконалення управління ресурсами на рівні комерційних банків та банківської системи в цілому.

Для досягнення цієї мети визначено вирішення наступних завдань:

– визначити сутність, значення, функції та види банківських ресурсів;

– розглянути організацію управління банківським капіталом;

– проаналізувати джерела утворення та напрями використання ресурсів банку;

– дослідити особливості управління окремими елементами ресурсної бази;

– описати основні тенденції розвитку банківського капіталу в Україні;

– запропонувати шляхи підвищення ефективності формування банківських ресурсів в Україні.

Закрыть

Банковский капитал в экономике Украины и методы оценки его уровня

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.