Предупреждение травм пациента в лечебном учреждении, роль медсестры в безопасности пациента. Современные методы перемещения пациента в постели

ПЛАН

1. Попередження травм пацієнта в лікувальному закладі, роль медсестри в безпеці пацієнта.

2. Сучасні методи переміщення пацієнта в постелі

1. Попередження травм пацієнта в лікувальному закладі, роль медсестри в безпеці пацієнта

Важливе місце в роботі медичної сестри має вміння транс­портувати хворих. Транспортування хворих може проводитись кількома способами. Спосіб транспортування хворого визначає лікар, залежно від важкості стану хворого. Пацієнта, який може самостійно ходити, направляють у відділення пішки в супро­воді медичної сестри; для транспортування важкохворих ко­ристуються ношами, візками чи кріслами-візками.

Послідовність дій під час транспортування пацієнта на візку (ношах).

1. Поставте візок (ноші) перпендикулярно до кушетки так, щоб його головний кінець підходив до ножного кінця кушетки.

2. Поясніть пацієнту послідовність ваших дій.

3. Три сестри стають біля пацієнта з одного боку: одна з них підводить руки під голову і лопатки пацієнта; друга під таз і верхню частину стегна, третя під середину стегон і гомілки.

4. Піднявши пацієнта, разом з ним поверніться на 90° в бік візка (нош).

5. Положіть пацієнта на візок, накрийте його, переконай­тесь, що пацієнт почуває себе комфортно.

6. Відправте пацієнта з його медичною картою у відділення в супроводі медичних працівників.

7. Прибувши у відділення, головний кінець візка підведіть до ножного кінця ліжка, втрьох (вдвох) підніміть пацієнта і, повернувшись на 90°, покладіть його на ліжко.

Якщо нема візка, то 2-4 особи переносять ноші вручну. Нести пацієнта на ношах треба не поспішаючи і без зайвого трясіння. Вниз по сходах пацієнта несуть ногами вперед, при­чому передній кінець нош дещо припіднятий, а задній дещо опущений. Таким чином досягається горизонтальне положення нош. Вверх по сходах пацієнта несуть головою вперед також в горизонтальному положенні. Запам'ятайте! При транспорту­ванні пацієнта на нош?х треба йти довільним кроком, дещо зігнувши ноги в колінах і підтримуючи ноші на одному гори­зонтальному рівні.

Якщо хто-небудь при перенесенні відчуває втому, то необ­хідно терміново повідомити про це, тому що втомлені пальці

можуть несвідомо розслабитись. Під час транспортування час від часу питайте пацієнта про його самопочуття.

Послідовність дій медичної сестри під час транспорту­вання пацієнта в кріслі-візку.

1. Нахиліть крісло-візок вперед, наступивши на підставку для ніг.

2. Попросіть пацієнта стати на підставку для ніг, потім, підтримуючи, посадіть його в крісло.

3. Опустіть крісло-візок у вихідне положення.

4. Слідкуйте, щоб при транспортуванні руки пацієнта не висувалися за межі підлікотників крісла-візка.

В роботі медичної сестри зустрічається багато ситуацій, коли їй потрібно надати хворому допомогу під час переміщення в ліжку та пересування. Вона повинна вміти:

- переміщувати пацієнта в ліжку;

- перевертати пацієнта в ліжку;

- перекладати пацієнта з ліжка на крісло і навпаки;

- перекладати пацієнта з ліжка на візок;

- переміщувати пацієнта під час процедури купання і по­водитися з пацієнтом, який впав.

Для того, щоб не завдати шкоди ні собі, ні пацієнтові, сес­тра повинна використовувати будь-який допоміжний засіб або піднімальний пристрій. Вона повинна вміти зайняти правильне положення тіла.

Ноги

Положення ніг сестри є дуже важливим для безпечного поводження з пацієнтом. Вона повинна стати в положенні "ноги на ширині плечей", дотримуючись рівноваги відповідно до ваги пацієнта і напрямку руху. Одну ногу потрібно поставити поруч із пацієнтом для того, щоб прийняти його вагу на початку транс­портування. Інша нога знаходиться в положенні напрямку руху і готова прийняти вагу пацієнта при переміщенні. Якщо сестра повинна піднімати пацієнта з підлоги, її ноги мають знаходити­ся по обидва боки свого вантажу для того, щоб піднімати паці­єнта між колінами. Ніколи не піднімайте пацієнта перед колі­нами, тому що це спричиняє підняття на витягнутих руках. Також ніколи не піднімайте пацієнта збоку, тому що це при­зводить до вигину хребта.

Положення пацієнта

Перед тим, як піднімати пацієнта, потрібно надати його тілу найбільш зручного положення.

Положення спини

Під час переміщення пацієнта хребет сестри завжди пови­нен бути прямим, плечі, наскільки це можливо, повинні знахо­дитися на одному рівні і бути спрямовані в той же бік, що і таз. Коли ви здійснюєте підняття однією рукою, вільна рука повин­на бути використана для підтримки рівноваги тулуба, поло­ження спини. Таким же чином вільна рука використовується в якості опори для того, щоб зняти навантаження з хребта при піднятті за допомогою плеча.

Використання ваги тіла

Використання ваги тіла для зняття напруги, що викли­кається рухами рук, є навичкою, якій треба вчитися і яка по­требує контролю і практики перед тим, як використовувати її при переміщенні пацієнта. Якщо тіло здатне рухатися, воно володіє силою руху і, отже, кінетичною енергією, яку можна використовувати для того, щоб полегшити процес підняття. Деякі пацієнти зможуть надати допомогу, імітуючи рух. Якщо вони можуть зробити декілька розгойдуючих рухів, щоб створити необхідну рушійну силу, реальна сила підйому, наприклад, при піднятті пацієнта зі стільця в положення стоячи, може бути мінімальною. Навіть, коли маємо справу з цілком безпомічним пацієнтом, рух тіла людини, що здійснює підняття, може по­легшити процес підняття. Цих навичок можна набути при на­явності почуття ритму, злагодженості дій, а також розуміння і співробітництва з боку пацієнта.

Робота в бригаді

Коли підняття проводять двоє або більше сестер, не­обхідність злагодженості дій є більш істотною. Одна сестра по­винна виступити у ролі лідера й віддавати розпорядження, але тільки переконавшись, ще кожна сестра і пацієнт цілком готові до підняття. Лідер повин' н одночасно стежити за тим, щоб було забрано обладнання, а також за мімікою пацієнта. Коли усе готове, лідер віддає розпорядження, воно повинно бути чітким і задавати визначений ритм. Там, де можливо, бригада, що про­водить підняття, повинна бути підібрана за зростом і, незалеж-

но від посади, фізично найдужча сестра завжди повинна прий­мати на себе найважчу частину - стегна і тулуб пацієнта.

Підняття

Коли всі перераховані аспекти розглянуті, ви готові безпо­середньо до підняття. Переконайтеся, що ваші ноги займають стійке положення на підлозі, виберіть найкраще положення утримання пацієнта (клієнта), підійдіть до пацієнта (клієнта) так близько, наскільки це можливо, тримайте спину прямо, використовуйте вагу свого тіла і переконайтесь, що ви вико­нуєте рухи в тому ж ритмі, що й інші.

Підняття пацієнта пов'язане з певним ризиком, складнос­тями, тому кожна ситуація повинна розглядатися окремо. Дай­те належну оцінку окремим обставинам; тільки виконання вка­зівок, даних у цій лекції, недостатнє для безпечної практики.

Методика втримання двома або більше особами

Коли проводиться підняття без допоміжних засобів і піднімальних механізмів, ви і ваші колеги повинні міцно взяти за руки один одного.

Найбезпечнішим є зап'лсне захоплення, одиничне (рис. 1а) або подвійне (рис. 16). Подвійне зап'ясне - більш безпечне із двох.

Захоплення рукою (рис. 2а) і захоплення пальцями (рис. 26) менш безпечні і руки можуть розчепитися, якщо вони вологі або мокрі. Захоплення пальцями може також бути болючим, якщо в партнера гострі нігті.

Методика втримання однією лю­диною

Такі методи можуть бути викорис­тані для підтримки і переміщення паці­єнта, який спроможний посприяти і взя­ти на себе частину ваги свого тіла.

Захоплення через руку

Пацієнт наближує свої руки до тіла, особливо у випадку, коли функції однієї з них ослаблені, охоплює зап'ястя більш слабкої руки сильнішою рукою. Ви зна­ходитеся безпосередньо за пацієнтом. Просуньте ваші руки між руками і грудьми пацієнта з обох сторін ззаду і стисніть руки пацієнта якнайближче до зап'ясть (рис. 3).

Захоплення при піднятому лікті

Станьте з однієї сторони облич­чям до пацієнта, який сидить, одну ногу поставте поруч з ним а іншу по­ставте перед ним, зафіксувавши його коліна (рис. 4). Перевірте, чи ви стоїте зручно і можете вільно переміщувати вашу вагу з однієї ноги на другу. Спо­нукайте чи допоможіть пацієнту нахи­литися вперед від стегна так, щоб його плече, яке знаходиться ближче до вас, твердо впиралось у ваш тулуб. Потім ви можете нахилитися через спину па­цієнта і схопити позаду його лікті рука­ми (долонями вверх). Для того, щоб за­фіксувати тулуб пацієнте під час транс­портування, затисніть ' замок дальше від вас плече, поклавши попереду на нього свою руку. Це захоплення дасть можливість прекрасно контролювати рух пацієнта.

Він також повинен бутизручним для пацієнта, тому що на го­лову або шию нема ніякого тиску.

Утримання за таз або талію-ремінь

Станьте з однієї сторони облич­чям до сидячого пацієнта, одну ногу поставте поруч з ним, а іншу ногу по­ставте перед ним, зафіксувавши його коліна. Пропустіть великі пальці рук під пояс штанів пацієнта, потім схопіть одяг всією рукою. Як альтернативу ви можете використовувати додатко­вий ремінь, широкий і зручний, про­тягнувши його навколо стегон або талії пацієнта (рис. 5). Переконайтеся, що ви достатньо міцно защіпнули ремінь, щоб попередити його піднімання на ділянку грудної клітки. Пацієнт може підтримувати себе, поклавши руки вам на стегна або схопивши вас за ремінь.

Паховий захват

Станьте обличчям до сидячого па­цієнта, поставивши одну ногу поруч з ним, а іншу ногу перед ним, зафіксу­вавши своїми колінами коліна пацієн­та (рис. 6). Просуньте зігнуті у фа­лангах пальці в пахові западини спе­реду віддаленого від вас боку пацієнта і ззаду боку, який знаходиться ближ­че до вас. Просовуйте ваші пальці як­найдалі долонями догори, залишаю­чи великі пальці поза паховими впа­динами.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Предупреждение травм пациента в лечебном учреждении, роль медсестры в безопасности пациента. Современные методы перемещения пациента в постели

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.