План

1. Заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму.

2. Характеристика методів дослідження виробничого травматизму.

3. Умови праці у виробничому середовищі та їх вплив на працездатність людини.

4. Функціональні стани організму, категорії важкості робіт.

5. Працездатність людини, заходи щодо її підвищення.

6. Гігієнічна класифікація умов праці.

7. Порядок допуску працівника до самостійної роботи

8. Виробниче середовище, особливості фізичної та розумової діяльності.

9. Заходи щодо зменшення стомленості на робочому місці. Категорії робіт за величиною загальних енерговитрат організму

1. Заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму.

Технічні:

застосування технічних засобів, що запобігають дії на працюючих не­безпечних і шкідливих виробничих факторів;

створення комфортного мікроклімату;

розроблення і впровадження безпечного устаткування;

модернізація технологічного обладнання.

Організаційні:

правильна організація роботи, навчання, контроль та нагляд за охоро­ною праці;

розроблення перспективних планів зниження травматизму, своєчас­ного виконання заходів щодо охорони праці;

дотримання трудового законодавства, міжгалузевих нормативних актів про охорону праці;

моральне і матеріальне заохочення за активну роботу з охорони праці.

Санітарно-гігієнічні:

створення нормативного мікроклімату на робочих місцях;

забезпечення робочих місць відповідний освітленням, вентиляційними системами, системами опалення, кондиціювання;

обладнання місць для короткочасного відпочинку працівників;

обладнання санітарно-побутових кімнат;

виявлення та усунення джерел виробничого шуму, вібрації, випромі­нювань.

Правові:

виконання законодавчих актів, норм і правил з охорони праці, охорона праці жінок, підлітків, інвалідів;

регулювання режиму праці і відпочинку;

укладення колективного договору, угоди з охорони праці;

своєчасне розроблення інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії; розслідування нещасних випадків на виробництві тощо.

Економічні:

цільове використання коштів, виділених на охорону праці;

широке залучення коштів із фондів підприємства, позик банків та інше для поліпшення умов праці.

Значне місце в забезпеченні безпечних умов праці належить державній системі управління охороною праці, удосконаленню державного нагляду і громадського контролю за станом безпеки праці на рівні підприємств, галу­зей, регіонів.


2. Характеристика методів дослідження виробничого травматизму.

Статистичний метод базується на вивченні травматизму за статистич­ними документами: звітами, актами, журналами реєстрації. Це дозволяє гру­пувати випадки травматизму за певними показниками: за професіями, робо­чими місцями, цехами, стажем, віком працюючих, причинами травматизму, обладнанням, яке спричинило травму.

Ці показники використовуються для характеристики рівня виробничого травматизму на підприємстві й у цілому по галузі та для порівняння різних підприємств за рівнем травматизму.

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого місця, санітарно-гігієнічних умов, тобто проводиться глибокий аналіз небезпечних і шкідли­вих виробничих чинників. Отже, причини нещасних випадків вивчаються комплексно.

Топографічний метод ґрунтується на тому, що на плані цеху (підпри­ємства) позначають місця, де сталися нещасні випадки. Це дозволяє наочно бачити зони з підвищеною небезпекою, які вимагають ретельного обстежен­ня та відповідних профілактичних заходів.

Економічний метод полягає у вивченні та аналізі економічних втрат, що спричинені виробничим травматизмом і спрямований на з'ясування економічної ефективності витрат на розробку і впровадження заходів з охо­рони праці.


3. Умови праці у виробничому середовищі та їх вплив на працездатність людини.

Під умовами праці розуміють сукупність засобів, факторів виробничого середовища, які впливають на здоров’я і працездатність в робочому процесі.

Фактори формування умов праці:

-соціально-економічні;

-техніко-організаційні;

-природно-кліматичні.

Фактори важкості умов праці зумовлюються: особливостями трудового процесу та умовами виробничого середовища.

Чинники трудового процесу визначають:

-навантаження на м’язову і нервову системи

-співвідношення між динамічними в статичними навантаженнями

-ритм і темп трудового процесу

-монотонність

-робочу позу

-змінність роботи тощо.

Фактори умов праці формують певну сукупність санітарно-гігієнічних, психологічних та естетичних елементів виробничого середовища, які діють на працівника під час роботи.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Охрана труда 15

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.