Зміст:

Вступ

1. Сили і засоби Цивіоьної оборони (Росія, США...)

Цивільна оборона Росії

Цивільна оборона Федеративної Республіки Німеччини

Цивільна оборона США

Цивільна оборона України

Державна система Цивільної оборони України

Сили і засоби Цивільної оборони України

Війська Цивільної оборони України

Спеціалізовані формування України

Невоєнізовані формування України

2. Оцінка хімічної обстановки. Розрахувати глибину, ширину та площу зони хімічного забруднення

Список використаної літератури

Вступ

Значна кількість великих катастроф, що відбулися на тери­торії України на останній час (серед яких особливе місце займає Чорнобильська), змістила пріоритети у призначенні Цивільної оборони від захисту населення в умовах воєнного часу на захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і при­родного характеру, від галузевого (відомчого) формування і функціонування на функціональні (із задіянням усіх рівнів вико­навчої влади) принципи формування і реагування на надзвичайні ситуації.

Прийняті за останні роки Верховною Радою України закони: «Про Цивільну оборону України» (1999 р.), «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» (1998 р.), «Про захист насе­лення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і при­родного характеру» (2000 р.) чітко визначили призначення і за­вдання Цивільної оборони України, відповідальність виконавчої влади всіх рівнів щодо захисту життя і здоров'я людини від наслід­ків надзвичайних ситуацій, державну важливість цієї проблеми.

Організація безпеки і захисту населення України, об'єктів економіки і національного надбання держави повинна розглядати­ся як невід'ємна частина державного будівництва, як найважливі­ша функція центральних органів виконавчої влади, місцевих дер­жавних адміністрацій і виконавчих органів влади.

Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо у загальнодержавному масштабі не буде вирішене завдання захис­ту населення, об'єктів економіки і національного надбання від над­звичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Даний навчальний посібник укладено у відповідності до ви­мог вищенаведених законів України і програми підготовки сту­дентів вищих навчальних закладів з Цивільної оборони.


1. Сили і засоби Цивіоьної оборони (Росія, США...)

Цивільна оборона як система виникла в роки Першої світо­вої війни з появою авіації. З розвитком озброєння, яке створило можливість загрози нанесення ударів по адміністративних центрах, промислових підприємствах, життю населення, розвивалася і удос­коналювалася Цивільна оборона.

Створення і застосування ядерної зброї під час Другої світо­вої війни дало імпульс у розвитку Цивільної оборони, що завер­шився прийняттям у 40-50 рр. законів з Цивільної оборони в біль­шості промислово розвинутих країнах.

У зарубіжних країнах Цивільна оборона, як система стра­тегічного забезпечення життєдіяльності держав, призначена для виконання завдань, спрямованих на захист населення й економіки країни від надзвичайних ситуацій, а також для проведення ряту­вальних та інших невідкладних робіт (РІНР) у вогнищах ураження і районах лих.

В останні роки, особливо після Чорнобильської катастрофи, у країнах Заходу й інших розвинутих країнах увага урядів стала зосереджуватися на вирішенні питань з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного харак­теру.

В цих країнах головними завданнями Цивільної оборони ста­ли створення і підготовка сил і засобів, необхідних для забезпечен­ня безперервного державного управління, захисту населення і життєво важливих секторів економіки в різних умовах надзвичайних ситуацій.

На сьогоднішній день майже у всіх країнах прийнятий тери­торіально-виробничий принцип побудови і функціонування систе­ми ІДО, до складу якої входять:

-органи управління;

-системи зв'язку, оповіщення, радіаційної розвідки і дозиме­тричного контролю;

-розроблені плани евакуації і розосередження населення;

-система захисних споруджень;

-запаси продовольчих, сировинних і матеріальних цінностей;

-сили і засоби Цивільної оборони — як штатні, так і добровільні.

Організаційна структура національних систем Цивільної оборони в більшості зарубіжних країн має багато спільного і роз­вивається в напрямку подальшої уніфікації.

Розглянемо структуру і завдання Цивільної оборони деяких країн, що представляють інтерес для побудови і функціонування Цивільної оборони України.


Цивільна оборона Росії

За минулі десять років Міністерству з надзвичайних ситуацій Російської Федерації вдалося об'єднати сили і засоби різних міністерств, у тому числі сили і засоби пожежної служби МВС Росії, державну систему попередження і ліквідації надзвичайних си­туацій.

До складу МВС входять війська ЦО (з рятувальниками, автомобільними, авіаційними, інженерними, протихімічними підрозді­лами), штаби з питань Цивільної оборони і ліквідації наслідків над­звичайних ситуацій, пошуково-рятувальні служби.

Міністерство має в безпосередньому підпорядкуванні спеці­альні військові формування: центральний аеромобільний рятуваль­ний загін, авіаційне підприємство і національний корпус надзви­чайного гуманітарного реагування.

Підготовка кадрів проводиться в спеціалізованих навчаль­них закладах. Наукові і конструктивні розробки в галузі техніки і технології здійснюються в Науково-дослідному інституті ЦО НС.

Робота з попередження стихійних лих і техногенних катаст­роф будується на основі моніторингу і прогнозів, які проводяться в науково-дослідних інститутах, аналітичних службах і лабора­торіях, що належать різним відомствам.

Відповідно до російського законодавства Міністерство з НС
при виникненні лих і катастроф має можливість одержати сили і засоби інших відомств — міліцію, медичні частини, будівельні і транспортні організації. Для ліквідації наслідків великих катаст­роф залучаються державні фінансові і матеріальні ресурси. Для надання допомоги іншим державам у проведенні рятувальних робіт використовуються такі формування, як Централь­ний аеромобільний рятувальний загін, експедиційний госпіталь, автомобільна колона, авіаційне підприємство.


Цивільна оборона Федеративної Республіки Німеччини

Загальне керівництво Цивільною обороною ФРН здійснює Федеральне Міністерство внутрішніх справ. Основним компонентом у системі ЦО ФРН є служба захисту від катастроф, що нараховує, при повному розгортанні, до 600 тис. чоловік, додатково можуть та­кож залучатися цивільні організації і служби (до 2 млн. чоловік).

Захист населення здійснюється будівництвом суспільних і приватних захисних споруд з урахуванням використання бомбос­ховищ Другої світової війни, шахт, печер, а також підготовкою планів евакуації.


Цивільна оборона США

У США створена «Федеральна служба з дій у надзвичайних умовах» (ФЕМА), яка безпосередньо підкоряється президенту. На це управління покладені завдання:

- забезпечення виживання країни в ядерній війні;

- розробка планів евакуації населення США з небезпечних районів;

- здійснення заходів у відповідності з програмою будівницт­ва захисних споруд;

-удосконалювання і підвищення стійкості систем зв'язку й
оповіщення;

-забезпечення захисту і нормального функціонування федеральних і місцевих органів влади та Цивільної оборони;

-створення і розосередження стратегічних запасів на випа­док надзвичайних ситуацій;

Центральний апарат ФЕМА має у своєму складі 5 управлінь:

- із забезпечення функціонування в надзвичайних ситуаціях;

-з програм навчання і протипожежної підготовки;

-з програм національної готовності управління, надання допомоги і розробки програм для штатів і місцевих органів влади;

-федеральна адміністрація із страхування;

-адміністративні підрозділи.

У кожному штаті є консультативна рада з питань Цивільної оборони.

Безпосереднім керівником Цивільної оборони штату є на­чальник ЦО штату зі своїм штабом.

Крім цього, створюються місцеві штаби в графствах (3200), районах (17), незалежних штатах (37). Усього створено 3615 місце­вих штабів Цивільної оборони.

На промислових підприємствах, де 50 і більше працюючих, створюються комітети Цивільної оборони, які очолюють керівни­ки цих підприємств.

У США немає спеціальних формувань Цивільної оборони. Для вирішення їхніх завдань залучаються підрозділи національної гвардії і збройних сил, головним чином сухопутних.

Захист населення в системі ЦО США вирішується в двох на­прямках — шляхом укриття в захисних спорудах, головним чином ПРУ (242 млн. місць) і евакуації.

У такий спосіб Цивільна оборона в зарубіжних країнах роз­глядається керівництвом цих країн як система, дії якої спрямовані на захист населення й економіки від наслідків стихійних лих, аварій, катастроф і випадків військових конфліктів.

Незважаючи на те, що кожна країна розвиває і формує власні варіанти національної структури Цивільної оборони, виходячи з конкретних обставин економічних можливостей, фізико-гео­графічних, кліматичних, природних особливостей, усі ці системи керуються насамперед гуманною метою, враховуючи гуманітарні права згідно з Женевською Конвенцією 1949 р.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданская оборона 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.