План

1. Математичне забезпечення автоматизованого проектування.

2. Класифікація САПР по комплектності автоматизованого проектування.

3. Механічні засоби введення просторової інформації.

4. Які мови включає інтерфейс програмування системи SolidWorks.

5. Практичні завдання

1. Математичне забезпечення автоматизованого проектування.

Математичне забезпечення автоматизованого (автоматичного) проектування - сукупність математичних методів, математичних моделей і алгоритмів проектуван-ня, необхідних для виконання автоматизованого (автоматичного) проектування, поданих у заданій формі.

Розробка математичного забезпечення повинна відбуватися відповідно до вимог та умов, що визначаються у документах, які входять до складу нормативно-правового забезпечення.

Мат. моделі описують взаємозв’язки параметрів об’єкту, а також дозволяютьоцінити наслідки проектних рішень. Важливою перевагою мат. моделей є можливість одержати інформацію про об’єкт проектування без проведення натуральних експериментів.

Основні вимоги до мат. моделей:

1) універсальність;

2) точність;

3) адекватність;

4) економічність.

1) Універсальність – мат. моделі – означає можливість її застосування для аналізу певної групи об’єктів.

2) Точність м.м. – оцінюється мірою співпадання даних, отриманих по м.м. із реальними даними.

3) Адекватність м.м. – здатність відображати властивості об’єкту із похибкою не вище заданої.

4) Економічність м.м. – характеризується затратами обчислюваних ресурсів на її реалізацію.

До обч. ресурсів відносять:

1) час, який необхідний для реалізації мат. моделей.

2) об’єм машинної пам’яті.

Після побудови м.м. проектувальник здійснює її оптимізації:

1) вибір оптичного типу об’єкта;

2) вибір оптимальної конструктивної схеми;

3) оптимізацію параметрів об’єкту;

4) пошук оптимального управління об’єктом;

5) оптимізацію допусків та параметрів.

Після побудови м.м. формуємо функцію мети (критерії оптимізації).

Функція мети – кількісний показник, який дозволяє оцінити ефективність прийнятих рішень.

Після цього приступаємо до вибору методу оптимізації.

Для оптимізації використовуються:

1) Класичні або аналітичні методи (диференційне числення, варіаційне числення, метод многочленів Лагранжа).

2) Методи мат. програмування:

а) лінійне;

б) нелінійне;

в) динамічне;

г) стохастичне програмування.

(стохастична – випадковість в часі).

Лінійне програмування – використовується в тих випадках, коли функція мети та обмеження мають лінійний характер (Simplex - метод).

Нелінійне програмування – застосовується в тих випадках, коли функція мети або обмеження є нелінійним (методи сканування, градієнтні).

Стохастичне програмування - …, коли маємо справу із випадковими факторами.

Динамічне програмування – використовується для оптимізації дискретних об’єктів, які можна природно або умовно поділити на окремі стадії в часі або просторі.


2. Класифікація САПР по комплектності автоматизованого проектування.

1.Одноетапна САПР;

2.Багатоетапна САПР;

3.Комплексна САПР (виконує всі етапи проектування об’єкта).


3. Механічні засоби введення просторової інформації.

Пристрої для введення просторової інформації

Бувають двох типів:

механічні

оптичні.

Механічні засоби засновані на принципі відображеного променя, на основі лазерної техніки.

У минулому загальноприйнятим способом введення даних в ЕОМ було використання клавіатури; звичною ж формою виведення інформації були слова і малюнки, які або подавалися в друкованому вигляді, або виводилися на екран дисплея. Тепер у галузі промислового застосу­вання ЕОМ ми бачимо, що швидко зростає кількість ін­ших способів використання електричних сигналів, якими закодовано цифри і літери слів, що вводяться в ЕОМ і виводяться з неї. Існують датчики, які реагують на змі­ни тиску, температури й освітлення; є прилади, що реєст­рують фізичні зміщення і звукові сигнали; створено систе­ми розпізнавання образів і аналізу інформації, яка в них міститься. Усі ці технічні прилади й системи можуть пе­ретворювати вихідні дані в електричні сигнали. Можли­вий і зворотний процес: приклади перетворюють елект­ричні сигнали в інші форми інформації, такі, як світловий потік, звуковий сигнал або фізичне переміщення. Можли­во, в найближчому майбутньому саме ці прилади вве­дення-виведення інформації стануть найпоширенішими в навчальних системах (зокрема, в лабораторних умо­вах) для прискореного і звичайного навчання. Основою більшості навчальних засобів, очевидно, й далі залиша­тимуться слова й малюнки, доповнювані, якщо в тому виникає потреба, графіками та іншими формами інфор­мації, яка виводиться на екран або подається в друкова­ному вигляді.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 8

Безкоштовна робота

Закрити

Основи САПР

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.