План

1. Консультативна діяльність соціально-психологічної служби.

2. Загальні завдання психологічного консультування. Принципи психологічного консультування.

3. Умови, тривалість, причини проведення разової психологічної консультації.

4. Короткострокове психологічне консультування, його види.

5. Психокорекція як один із видів діяльності СПС. Причини проведення психокорекції.

1. Консультативна діяльність соціально-психологічної служби.

Консультативна діяльність соціально-психологічної служби за своїми завданнями стоїть близько до просвітницької та профілактичної і є однією з важливих форм їх проведення. Разом із тим консультування — це специфіч­ний вид практичної роботи психолога, що характеризується особливими формальними і змістовими ознаками.

Поняття психологічного консультування. Це поняття є чи не найбільш уживаним в літературі, присвяченій питанням психологічної допомоги.

Можна сказати, що у вітчизняній психологи загально­прийнятим є розуміння психологічного консультування як психологічної допомоги здоровим людям у складній життєвій ситуації.

Деякі суттєві характеристики психологічного консульту­вання (розв'язувані проблеми, форми роботи, її тривалість та ін.) доцільно розглядати у ході виділення й опису його видів. Ці види можна розрізнити за: а) тривалістю роботи (разова консультація, короткострокове консультування, середньотривале консультування); б) орієнтованістю допомоги (на до­рослого, дитину, сім'ю, батьків, учителів тощо); в) характе­ром допомоги (просвітницько-рекомендаційна, діагностична, власне психологічна). У реальній практиці перелічені видові ознаки тісно пов'язані між собою: тривалість роботи, її зорієнтованість дуже часто залежать від характеру допомоги, який у свою чергу визначається особливостями проблеми клієнта. Тому опис видів психологічного консультування доцільно здійснювати, взявши за основу якусь одну з ознак. У даному випадку такою ознакою виступить тривалість роботи.

Разова консультація. Вона проводиться у випадках, коли більш тривала робота з людиною з якихось причин вияв­ляється недоцільною або неможливою. Тривалість консуль­тації — 45—60 хвилин.

Така консультація відбувається, по-перше, тоді, коли клієнт звернувся до психологічної служби помилково, оскільки йому насправді потрібна медична, юридична чи соціальна допомо­га.

По-друге, разова консультація проводиться у випадках, ко­ли психолог інформує клієнта з тих чи інших питань, що на­лежать до його компетенції (наприклад, знайомить учителів або батьків з віковими особливостями дітей, з індивідуальни­ми особливостями конкретного учня; консультує підлітків та юнаків (після відповідної діагностики) з питань, пов'язаних із самовизначенням, професійною орієнтацією). Такі консуль­тації можуть бути як індивідуальними, так і груповими.

По-третє, разова консультація може мати місце тоді, коли клієнт звертається до психолога за підтримкою рішення, яке він збирається прийняти з приводу певної життєвої ситуації.

Нарешті, по-четверте, єдина зустріч з клієнтом відбуваєть­ся у випадках, коли він з якихось причин (віддаленість райо­ну, мешкання в іншому місті тощо) не може прийти до пси­холога повторно, хоча за характером його проблеми така зустріч була б бажаною.

На останніх двох випадках слід зупинитися більш доклад­но, оскільки вони, на відміну від попередніх, потребують не стільки просвітницько-рекомендаційної, скільки власне пси­хологічної роботи, а консультант діє в умовах дефіциту інформації та часу. Що ж має встигнути зробити психолог у таких ситуаціях? У літературі найчастіше описується такий алгоритм дій:

а) встановлення контакту з клієнтом шляхом створення відповідного психологічного клімату;

б) визначення справжньої проблеми клієнта, його орієн­тації в ній, спільне чітке її формулювання;

в) визначення мети клієнта, його можливостей в її до­сягненні, обговорення позитивних способів дій;

вироблення альтернативних варіантів поведінки;

г) узагальнення психологом результатів взаємодії з клієнтом, мотивування його на втілення прийнятого рішення у життя.

Короткострокове консультування. Цей вид психологічної допомоги здійснюється протягом трьох-чотирьох зустрічей, кожна з яких триває приблизно години.

Типовим варіантом такої роботи є випадки, коли клієнт потребує консультації просвітницько-рекомендаційного або діагностичного характеру.

Розглянемо послідовність дій психолога у ході такого роду консультування.

1. Короткий контакт із клієнтом під час запису.

Запис на прийом до психолога, в ході якого у консультанта і клієнта складається певне враження одне про одного, починають встановлюватися певні взаємовідносини.

2. Перша зустріч з клієнтом.

У ході першої зустрічі відбувається вже ґрунтовне зна­йомство з клієнтом. Він викладає свої скарги, причини звер­тання до консультації, свої очікування стосовно неї. Унаслідок діагностичного орієнтування пси­холог будує перші гіпотези щодо характеру проблеми клієнта і вибирає напрям подальшої діагностичної роботи.

3. Психодіагностичне обстеження клієнта.

Результати первинної діагностики можуть висунути перед психологом завдання подальшої спеціальної діагностики осо­бистості клієнта (або діагностики членів його сім'ї, їх міжособистісних взаємин, спілкування, взаємодії і т. д.). З великого й різноманітного кола методичних засобів, що є в розпоряд­женні сучасної психології, консультант має вибрати ті, що найбільше відповідають специфічним завданням обстеження конкретного клієнта.

4. Заключна зустріч.

Під час такої зустрічі предметом бесіди є психологічний діагноз, що відображає рівень актуального розвитку клієнта, і прогнозування цього розвитку.

Середньотривале консультування. Цей вид психологічної допомоги включає 10—15 зустрічей. Як правило, продовжен­ня зустрічей з клієнтом і перехід від короткострокового кон­сультування до середньотривалого і далі означають, що розпочинається більш глибока психокорекційна чи психоте­рапевтична робота з людиною (групою). 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Соціальна робота 3

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22 та (050) 297–73–76
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.